Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

2. kapitola

E buči le Pavloskeri andre Tesalonika

1 Tumen korkore džanen, phralale, hoj amen na avľam ke tumende hijaba.
2 Se džanen hoj angle oda andro Filipi but precerpinďam a hoj amen ande avri pre ladž. Ale the avke arakhľam e zor andro Del te vakerel tumenge bi e dar o evaňjelium le Devleskero, maškar o but maribena. 3 Bo oda, so amen tumenge vakerahas, na sas ačhado pro klamišagos, aňi pro nažužipen, aňi pro hamišagos. 4 Ale vaš oda, hoj amen o Del dikhľa sar hodnen diňa amenge o evaňjelium. A avke sar amenge les diňa, avke les vakeras; na avke hoj te avas pre dzeka le manušenge, ale le Devleske, so probaľinel o jile. 5 Se tumen džanen, hoj šoha ( ňikda) tumenge na vakerahas gule lava, aňi na samas izdrade pal tumare love - o Del hino švedkos. 6 Aňi na rodahas oda, hoj amen o manuša te lašaren, aňi ke tumende, aňi ňikhaj avrether. 7 Bo sar o apoštola le Kristoskere peske šaj mangľamas tumendar, hoj tumen pal amen te starinen, no amen oda avke na kerďam, ale samas kije tumende kamibnaskere, sar e daj so pes starinel pal peskere čhave. 8 Vaš oda, bo igen tumen kamahas, dahas tumenge radišagoha o evaňjelium le Devleskero. Ale na ča oda, ale the mek peskere dživipena tumenge diňamas, avke tumen rado dikhahas. 9 Se ma bisteren, phralale, pre amari phari buči. Rat-džives kerahas, ča vaš oda, hoj te na avas tumenge pro starišagos a mek tumenge vakerahas o evaňjelium le Devleskero. 10 Tumen san o švedki, a the o Del hino švedkos, sar dživahas pačivales, sentnes the andro čačipen tumenca so pačanďiľan. 11 Tumen džanen mište, hoj dojekheha tumendar kerahas avke sar o dad kerel peskere čhaha: 12 zoraľarahas tumen, priphenahas a dovakerahas tumenge, hoj te dživen lačho dživipen so hin le Devleske pre dzeka. Bo ov tumen vičhinel andre peskero kraľišagos the andre peskeri slava. 13 A vaš oda na preačhas te paľikerel le Devleske, hoj sar priiľan o lav le Devleskero so šunďan amendar, na priiľan les sar le manušeskero lav, ale sar le Devleskero lav. Bo ajso the čačes hino. A oda lav kerel andre tumende, andro pačabnaskere. 14 Se tumen, phralale, ačhiľan ajse sar le Devleskere zbori andro Ježiš Kristus andre Judsko. Bo the tumen cerpinďan tumare manušendar oda, so the on le Židendar. 15 Ola Židi murdarde amare Rajes le Ježiš the peskere proroken a the pre amende džanas a tradle amen avri; le Devleske nane pre dzeka a hine nalačhe kije savore manuša. 16 Na domuken amenge te vakerel le nažidenge, hoj te aven zachraňimen a oleha mek furt buter dothoven ke peskere bini. Ale e choľi le Devleskeri imar avľa calkom pre lende.

O Pavol kamel te avel pale ke lende

17 Ale, phralale, the te amen geľam het tumendar pro sikra, na geľam het le jileha. Igen tumen kamahas te dikhel a kerahas sa prekal oda, hoj tumen te dikhas.
18 A kamahas te avel ke tumende - me o Pavol the jekhvar the dujtovar - ale o beng amenge na domukľa. 19 Bo, ko hin amaro užaripen ( nadej), amaro radišagos, vaj amari baripnaskeri koruna? Či na san oda the tumen angle amaro Raj Ježiš Kristus sar avela? 20 Tumen san amaro radišagos the amaro baripen!
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk