Predchádzajúca kapitola

2. kapitola

O džide bara

1 Vaš oda, ma aven dujemujengere a odčhiven tumendar savori choľi, savore pľetki a dojekh klamišagos the hamišagos.
2 Sar o čhavore so mekča akana uľile ( pes narodzinde), mangen tumenge o žužo duchovno thud, hoj lestar te baron a te aven zachraňimen, 3 te imar koštoľinďan oda, hoj o Raj hino lačho. 4 Aven kije leste, kijo džido Bar, saves o manuša odčhide, ale sas kidlo avri the igen vzacno anglo Del. 5 The tumen, sar o džide bara, ačhaven o duchovno kher. Tumen san the o sentno rašajipen, hoj te anen o duchovne obeti, so hin šukar le Devleske prekal o Ježiš Kristus. 6 Vaš oda hin pisimen andro Lav le Devleskero: “Thovav pro Sion o hlavno bar, o avrikidlo the igen vzacno bar;oda, ko andre leste pačal, na ladžala pes.” 7 Tumenge so pačan, oda bar hino vzacno, ale olenge so na pačan: “O bar savo odčhide o murara, ačhiľa pre stavba hlavno; 8 o bar pre savo pes demen the e skala so pharavel.” Ola, so na dživen pal oda lav, peren pre oda bar, bo o Del oda avke kamelas. 9 Ale tumen san o manuša so hine avrikidle, le Kraľiskere rašaja a le Devleskero sentno narodos, pre oda, hoj te vakeren avri ola bare veci so kerel o Del - ov so tumen vičhinďa avri andral o kaľipen andre peskero igen šukar svetlos: 10 tumen, so varekana na sanas le Devleskere manuša, no akana san o manuša le Devleskere; tumen, so varekana na prindžarenas o lačhipen le Devleskero, ale akana les chudňan.

Te dživel sentno dživipen

11 Phralale mire, phenav tumenge sar olenge, so nane khere kade pre phuv the sar olenge, so ča pal kadi phuv predžan: zľikeren tumen le ťelesne žadoscendar, so pes maren la dušaha!
12 Dživen mište tumaro dživipen maškar ola so na pačan - the te pre tumende namište vakeren sar pro živaňa - hoj te dikhen tumare lačhe skutki a te lašaren le Devles andre oda džives sar avela. 13 O Raj kamel, hoj tumen te podden savorenge so hine ačhade le manušendar: či le kraľiske, sar le nekbaredereske, 14 abo le vladarenge. Bo ov len bičhavel te marel olen so namište keren a te lašarel olen so mište keren. 15 Bo kada hin so o Del kamel, hoj te keren o lačhipen a oleha te phanden o muja ole manušenge so nane goďaver a na džanen so vakeren. 16 Dživen sar o slobodne, ale ma garuven andre o nalačhipen tumara slobodaha; dživen sar o sluhi le Devleskere. 17 Savoren den pačiv: le phralen kamen, le Devlestar daran, le kraľis den pačiv. 18 A tumen, o sluhi, podden tumen tumare rajenge a šunen len andre savoreste. Ale ma podden tumen ča le lačhenge the le jileskerenge, ale the le nalačhenge. 19 Bo ada hin lačho, te vareko zľidžal o pharipen vaš oda, hoj prindžarel le Devles a cerpinel the te ňič nalačho na kerďa. 20 Bo so hin olestar, hoj ľikeren avri sar tumen dukhaven, te tumen keren o bini? Ale te mište keren a avke bi e vina cerpinen a ľikeren avri, kada hin le Devleske pre dzeka.

Sar cerpinelas o Raj

21 Se pre oda sanas le Devlestar vičhinde, bo the o Ježiš cerpinelas vaš tumenge a sikaďa tumenge sar te dživel, hoj te keren avke sar ov.
22 Ov šoha ( ňikda) na kerďa binos, aňi o klamišagos šoha na sas andre leskero muj. 23 Sar les košenas, na košelas pale a sar cerpinelas, na daravelas avri, ale mukelas pes pre oda so čačipnaha sudzinel. 24 Ov korkoro ľigenďa amare bini peskere ťeloha pro kerestos, hoj te meras le binenge a te dživas le čačipnaske. Leskere dukhenca sanas sasťarde avri. 25 Bo sanas sar o bakrore so na džanenas kaj džan, ale akana san visarde kijo Pasťjeris the ke oda, so pes starinel pal tumare duši.