Predchádzajúca kapitola

22. kapitola

O Achab na šunel le prorokos Micha

1 Trin berš na sas mariben maškar o Aramejčana the Izraeliti,
2 ale pro trito berš geľa o judsko kraľis Jošafat ko izraeliko kraľis Achab. 3 O Achab phenďa peskre služobňikenge: „Se tumen džanen, hoj o foros Ramot-Gilead hino amaro. Soske na keras ňič, hoj les te las andral o vasta le aramejike kraľiske?“ 4 Avke phučľa le Jošafatostar: „Aveha manca pro mariben pro Ramot-Gilead?“ O Jošafat leske odphenďa: „Som tuha, mire manuša hine tire manuša a mire graja hine tire graja.“ 5 Ale o Jošafat phenďa le izraelike kraľiske: „Phuč ešeb, so phenel pre oda o RAJ.“ 6 Avke o izraeliko kraľis zvičinďa vaj štar šel (400) proroken a phučľa lendar: „Šaj džav pro mariben pro Ramot-Gilead, abo na?“ „Dža!“ odphende leske. „O RAJ les dela le kraľiske andro vasta!“ 7 Ale o Jošafat phučľa: „Nane ade mek aver prorokos le RAJESKRO, hoj lestar te phučas?“ 8 O Achab leske odphenďa: „Hin ade mek o Micha, le Jimloskro čhavo, prekal savo šaj phučas le RAJESTAR, ale me les našťi avri ačhav, bo šoha mange ňič lačho na prorokinel, ča nalačho.“ „Ma vaker avke, kraľina!“ phenďa o Jošafat. 9 Avke o izraeliko kraľis peske diňa te vičinel jekhe uradňikos a phenďa leske: „Sigo dža a an mange le Micha, le Jimloskre čhas!“ 10 O Achab the o Jošafat bešenas pre peskre troni andre Samarija paš e foroskri brana pre oda than, kaj pes marel avri o zrnos, a sas urde andro kraľengre plašťi a savore proroka anglal lende prorokinenas. 11 Jekh lendar, o Cidkijah, le Kenaaniskro čhavo, peske kerďa trastune rohi a vičinelas: „Kada phenel o RAJ: ‚Kale rohenca predemeha le Aramejčanen, medik len na murdareha.‘ “ 12 Savore proroka kavke prorokinenas: „Dža pro Ramot-Gilead a ela tumen bach! Bo o RAJ les dela tuke andro vasta.“ 13 Oda murš, savo geľa pal o Micha, phenďa leske: „Dikh, savore proroka prorokinenas le kraľiske bach. The tu prorokin bach sar ola proroka!“ 14 Ale o Micha leske odphenďa: „Avke sar dživel o RAJ, me vakerava oda, so o RAJ phenela.“ 15 Sar avľa ko kraľis Achab, phučľa lestar: „Micha, šaj džas pro mariben pro Ramot-Gilead, abo na?“ „Džan a zviťazinena. O RAJ les dela andro vasta le kraľiskre!“ phenďa leske. 16 Ale o kraľis leske phenďa: „Kecivar tuke mušinav te phenel, hoj sar manca vakeres andro nav le RAJESKRO, hoj mange te phenes ča o čačipen?“ 17 O Micha phenďa: „Dikhľom calo Izrael rozčhido pal o verchi sar bakroren bi o pasťjeris. A o RAJ phenďa: ‚Kale manušen nane ko te ľidžal. On šaj džan andro smirom khere.‘ “ 18 Akor phenďa o Achab le Jošafatoske: „Na phenďom tuke, hoj mange na prorokinel ňič lačho, ča nalačho?“ 19 O Micha mek phenďa: „Šun akana o lav le RAJESKRO! Dikhľom le RAJES te bešel pro tronos a savore aňjelen te ačhel pašal leste, pre čači the baľogňi sera. 20 O RAJ phučľa: ‚Ko kerela upre le Achab, hoj te džal pro mariben andro Ramot-Gilead a hoj ode te merel?‘ Jekh phenelas kavke a dujto kavke. 21 Androda avľa varesavo duchos anglo RAJ a phenďa: ‚Me leha thovava avri!‘ O RAJ lestar phučľa: ‚Sar?‘ 22 Avke oda duchos phenďa: ‚Me kerava, hoj o proroka le Achaboske te klaminen.‘ O RAJ phenďa: ‚Tu leha čačes thoveha avri. Dža a ker ada!‘ 23 Akana pes avke the ačhiľa! O RAJ kerďa, hoj savore tire proroka tuke te klaminen. O RAJ diňa avri pre tu e bibach.“ 24 Androda o Cidkijah, le Kenaaniskro čhavo, geľa ko Micha, demaďa les pal o muj a phenďa: „Kana mandar geľa het o Duchos le RAJESKRO, hoj te vakerel tuha?“ 25 O Micha phenďa: „Tu korkoro dikheha andre oda džives, sar denašeha tut te garuvel kher kherestar.“ 26 Avke o Achab phenďa: „Chude le Micha a ľidža les ko foroskro veľiťeľis Amon the ko kraľiskro čhavo Joaš. 27 A phen, hoj o kraľis kavke prikazinel: ‚Thoven les andre bertena a den les te chal ča maro the paňi, medik na avava bachtales pale.‘ “ 28 Ale o Micha phenďa: „Te tu aveha bachtales pale, ta akor o RAJ na vakerelas prekal ma.“ A mek phenďa: „Šunen ada, savore manuša!“

Le Achaboskro meriben

29 O izraeliko kraľis Achab the o judsko kraľis Jošafat gele pro mariben pro Ramot-Gilead.
30 O Achab phenďa le Jošafatoske: „Me man preurava andre aver gada, sar džava andro mariben, ale tu pre tu muk tiro kraľiskro plašťos.“ Avke o Achab pes preurďa andre aver gada a geľa andro mariben. 31 O kraľis andral o Aram prikazinďa peskre tranda the duj veľiťeľenge (32) upral o maribnaskre verdana: „Te na džal tumenge pal ňikaste, ča pal o izraeliko kraľis.“ 32 Sar o veľiťeľa dikhle le Jošafat, gondoľinde, hoj oda hin o izraeliko kraľis, a gele pre leste. Akor o Jošafat zvičinďa 33 a sar pre oda avle, hoj oda nane o izraeliko kraľis, preačhile pre leste te džal. 34 Androda varesavo slugaďis ča avke ľivinďa andral o lukos a trafinďa le Achab maškar o pancjeris. Avke phenďa o Achab le manušeske, savo ľidžalas leskro verdan: „Visar tut a ľidža man het andral o mariben, bo som zraňimen.“ 35 Ale oda džives sas o mariben zoralo a o Achab mušinďa te ačhel calo džives andro verdan anglo Aramejčana. O rat andral leskri rana čuľalas andro verdan a rači muľa. 36 Sar zageľa o kham, andro taboris šunďiľa te vičinel: „Dojekh murš mi džal pale andre peskro foros the andre peskri phuv. 37 O kraľis muľa!“ Paľis gele andre Samarija a ode les parunde. 38 Sar leskro verdan žužarenas le ratestar paš o paňi andre Samarija, o rikone chľipinenas leskro rat a o lubňa andre lanďonas, avke sar phenďa o RAJ. 39 Savore aver veci, so o Achab kerďa, the oda, sar o palacis obthoďa la slonovinatar a sar zoraľarďa o fori, hin pisimen andro Zvitkos le izraelike kraľengro. 40 Sar o Achab muľa, pal leste ačhiľa kraľiske leskro čhavo o Achazijah. 41 Sar imar kraľinelas o Achab upral o Izrael štarto berš, ačhiľa kraľiske upral e Judsko o Jošafat, le Asaskro čhavo. 42 Le Jošafatoske sas tranda the pandž (35) berš, sar ačhiľa kraľiske, a andro Jeruzalem kraľinelas biš the pandž (25) berš. Leskri daj pes vičinelas Azuba, oj sas le Šilchioskri čhaj. 43 Ov kerelas oda, so sas le RAJESKE pre dzeka, avke sar leskro dad o Asa. 44 Ale o thana, kaj lašarenas le modlen, na zňičinďa a o manuša ode dureder obetinenas a labarenas kaďidlos. 45 Maškar o Jošafat the izraeliko kraľis sas o smirom. 46 Savore aver veci, so o Jošafat kerďa, leskre maribena the o viťazstva hine pisimen andro Zvitkos le judske kraľengro. 47 Ov tradňa het andral odi phuv le muršen the džuvľen, save služinenas sar lubňa pre ola thana, kaj lašarenas peskre devlen. On sas ode, kanastar sas kraľis leskro dad o Asa. 48 Andro Edom akor na sas kraľis, ča uradňikos. 49 O Jošafat diňa te ačhavel o loďi, hoj te džan pro moros andro Ofir pal o somnakaj. Ale o loďi na gele, bo tašľile paš o Ecjon-Geber. 50 Akor o Achazijah, le Achaboskro čhavo, phenďa le Jošafatoske: „Mi džan mire služobňika pro loďi tire muršenca.“ Ale o Jošafat oda na kamľa. 51 O Jošafat muľa a sas parundo andro kraľiskro hrobos andro Foros le Davidoskro. Pal leste ačhiľa kraľiske leskro čhavo o Jehoram. 52 Le Achaboskro čhavo o Achazijah ačhiľa kraľiske upral o Izrael andre Samarija, sar kraľinelas o Jošafat imar dešueftato (17.) berš. 53 Kerelas oda, so na sas le RAJESKE pre dzeka, the oda, so leskro dad, e daj the o Jeroboam, le Nebatoskro čhavo, savo cirdelas le Izrael andro binos. 54 O Achazijah lašarelas the služinelas le Baaloske. Aleha pre peste anelas le RAJESKRI choľi avke sar the leskro dad.