Predchádzajúca kapitola

2. kapitola

O Ježiš ačhel paš amende

1 Mire čhavorale, kada tumenge pisinav vaš oda, hoj te na keren o bini. A te vareko kerďahas binos, hin amen vareko, ko paš amende ačhel anglo Dad, o Ježiš Kristus o čačipnaskero.
2 Prekal leste amenge hin odmukle o bini - no, na ča amenge, ale the cale svetoske. 3 Pal oda džanas, hoj les prindžaras, te doľikeras leskere lava. 4 Oda ko phenel: “Prindžarav les” ale leskere lava na doľikerel, hino klamaris a andre leste nane o čačipen. 5 Ale oda, ko doľikerel leskero lav, oda čačes kamel le Devles. Pal oda džanas, hoj sam andre leste. 6 Oda, ko phenel hoj ačhel andre leste, mušinel te dživel avke sar ov dživelas. 7 Mire lačhe phralale, na pisinav tumenge nevo prikazaňie, ale o purano prikazaňie, savo tumende sas ešebnovarestar. Oda purano prikazaňie hin o lav so šunďan ešebnovarestar. 8 A the nevo prikazaňie tumenge pisinav, bo oda čačipen dičhol andro Kristus a the andre tumende, bo o kaľipen džal het a o čačo svetlos imar švicinel. 9 Oda, ko phenel hoj hino andro svetlos a našči avri ačhel peskere phrales, hino mek furt andro kaľipen. 10 Oda, ko kamel peskere phrales, ačhel andro svetlos a nane andre leste ňič ajso, pre soste šaj perel. 11 Ale oda, ko našči avri ačhel peskere phrales, hino andro kaľipen a phirel andro kaľipen. A na džanel kaj džal, bo o kaľipen korarďa leskere jakha. 12 Pisinav tumenge čhavorale, hoj vaš leskero nav tumenge hin o bini odmukle. 13 Pisinav tumenge dadale, hoj prindžarďan oles, ko hin ešebnovarestar. Pisinav tumenge terne čhavale, hoj ňerinďan ( zviťazinďan) upral o nalačho. 14 Pisinav tumenge čhavale, hoj prindžarenas le Dades.Pisinďom tumenge dadale, hoj prindžarenas oles, ko hin ešebnovarestar.Pisinďom tumenge terne čhavale, hoj san zorale the hoj le Devleskero lav ačhel andre tumende a ňerinďan ( zviťazinďan) upral o nalačho.

Pal o antikrist

15 Ma kamen o svetos, aňi o veci so hin pro svetos. Bo andre oda manuš, ko kamel o svetos, nane o kamiben le Dadeskero.
16 Bo ňič olestar, so hin pro svetos - e žadosca le ťeloskeri, e žadosca le jakhengeri, abo o barikano dživipen - nane le Dadestar, ale hin andral o svetos. 17 A o svetos the leskeri žadosca našľol, ale oda ko kerel e voľa le Devleskeri ačhel pro furt. 18 Čhavale, hin ade e ostatno ora a avke sar šunďan hoj avela o antikrist, avke imar akana avle but antikristi, vaš oda džanas hoj hin e ostatno ora. 19 Avle avri amendar, ale na sas amendar, bo te ulehas amendar, ačhilehas amenca. Ale kada pes ačhiľa hoj pes te sikaven, hoj nane savore amendar. 20 Tumen san pomazimen le Sentnonestar a savoro džanen. 21 Na pisinďom tumenge vaš oda, hoj na džanen o čačipen, ale vaš oda, bo les džanen a džanen, hoj ňisavo klamišagos na avel andral o čačipen. 22 A ko hin klamaris te na oda, ko zaprinel hoj o Ježiš hino o Kristus? Oda, ko zaprinel le Dades the le Čhas, hin oda antikrist. 23 Ole manušes, savo zaprinel le Čhas, nane aňi o Dad. Ale oda, ko viznavinel le Čhas, oles hin the o Dad. 24 Vaš oda, mi ačhel andre tumende oda, so šunďan ešebnovarestar. Te oda, so šunďan ešebnovarestar, ačhela andre tumende, ta the tumen ačhena andro Čhavo the andro Dad. 25 A o Ježiš diňa lav, hoj amen dela kada: o večno dživipen. 26 Kada tumenge pisinďom pal ola, so tumen cirden andro binos. 27 No pre tumende čhiďa o Kristus avri peskere Duchos a na kampel tumenge, hoj tumen vareko te sikavel. Ale vaš oda, ačhen andre leste avke sar tumen sikaďa. Bo oda Duchos tumen sikavel pal savoreste a hino čačipnaskero a na klamišagoskero. 28 A akana čhavorale, ačhas andre leste, hoj akor sar pes sikavela, te avas bi e dar a te na pes ladžas lestar sar avela. 29 Te džanen, hoj ov hino čačipnaskero, ta džanen, hoj sako ko kerel oda so hin lačho, uľiľa ( pes narodzinďa) lestar.