8. kapitola

Nasýtenie štyroch tisícov

1 V tých dňoch, keď s ním bol opäť veľký zástup a nemali čo jesť, zavolal si učeníkov a povedal im:8,1-10 Mt 15,32-39; Mk 6,32-44
2 „Ľúto mi je zástupu, lebo už tri dni zotrvávajú so mnou a nemajú čo jesť. 3 Ak ich pošlem domov hladných, poomdlievajú na ceste, lebo niektorí z nich prišli zďaleka.“ 4 Učeníci mu odpovedali: „Kto a ako by mohol tu na pustatine obstarať chlieb, aby toľkých nasýtil?“8,4 Ž 78,19 5 Opýtal sa ich: „Koľko máte chlebov?“ Odpovedali: „Sedem.“ 6 Nato ľuďom prikázal, aby si posadali na zem. Ježiš vzal tých sedem chlebov, vzdal vďaku, lámal a dával svojim učeníkom, aby ich rozdeľovali. Oni ich rozdali zástupu. 7 Mali aj niekoľko rybičiek. Aj tie požehnal a kázal ich rozdať. 8 Jedli a nasýtili sa, ba pozbierali sedem košov nalámaných zvyškov. 9 Ľudí bolo asi štyritisíc. Potom ich rozpustil. 10 Hneď nato nastúpil so svojimi učeníkmi do člna a priplával do dalmanutského kraja8,10 Neznáma lokalita ako Magadan v Mt 15,39..

Spor o znamenia

11 Vyšli k nemu farizeji a začali sa s ním hádať. Žiadali od neho znamenie z neba a tak ho skúšali.8,11-13 Mt 12,38-39; 16,1-48,11 Lk 11,16; Jn 6,30
12 Zhlboka si vzdychol a spýtal sa: „Prečo toto pokolenie žiada znamenie? Amen, hovorím vám, toto pokolenie nijaké znamenie nedostane!“8,12 Lk 11,29 13 Nechal ich, znova nastúpil do člna a preplavil sa na druhý breh.

Kvas farizejov a kvas Herodesa

14 Zabudli si vziať chleby a v člne mali so sebou iba jeden chlieb.8,14-21 Mt 16,5-12
15 Prikazoval im: „Dajte si pozor, vyhýbajte sa kvasu farizejov a kvasu Herodesa!“8,15 Lk 12,1 16 Oni hovorili medzi sebou o tom, že nemajú chleby. 17 Ježiš si to všimol a povedal im: „Prečo hovoríte, že nemáte chleby? Ešte stále nerozumiete a nechápete? Máte zatvrdené srdce?8,17 Mk 6,52 18 Máte oči — a nevidíte? Máte uši — a nepočujete? Nepamätáte sa,8,18 Jer 5,21; Ez 12,2 19 koľko plných košov nalámaných zvyškov chleba ste pozbierali vtedy, keď som rozlámal päť chlebov piatim tisícom?“ Odpovedali mu: „Dvanásť.“8,19 Mk 6,35-44 20 „A keď som rozdelil sedem chlebov štyrom tisícom, koľko plných košov nalámaných zvyškov chleba ste nazbierali?“ Odpovedali: „Sedem.“8,20 Mk 8,1-9 21 Nakoniec dodal: „Ešte stále nechápete?“

Uzdravenie slepca v Betsaide

22 Potom prišli do Betsaidy. Priviedli k nemu slepca a prosili, aby sa ho dotkol.8,22-23 Mk 7,32-33
23 Chytil slepca za ruku a vyviedol ho von za dedinu. Naslinil mu oči, položil naňho ruky a spýtal sa ho: „Vidíš niečo?“8,23 Jn 9,6 24 A on otvoril oči a povedal: „Vidím ľudí; vyzerajú ako stromy, ale chodia.“ 25 Potom mu znova položil ruky na oči a on začal vidieť. Slepec ozdravel a všetko videl úplne jasne. 26 A poslal ho domov a prikázal mu: „Ale do dediny nechoď!“

Petrovo vyznanie

27 Ježiš so svojimi učeníkmi vyšiel do dedín pri Cézarei Filipovej. Cestou sa svojich učeníkov spýtal: „Za koho ma ľudia pokladajú?“8,27-29 Mt 16,13-16; Lk 9,18-20
28 Odpovedali mu: „Za Jána Krstiteľa, niektorí za Eliáša a iní za jedného z prorokov.“8,28 Mk 6,14-15 29 On sa ich opýtal: „A za koho ma pokladáte vy?“ Peter mu odpovedal: „Ty si Kristus!“8,29 Jn 6,68 30 No on im dôrazne prikázal, aby o ňom nikomu nehovorili.8,30-33 Mt 16,20-23; Lk 9,21-228,30 Mk 9,9

Prvá Ježišova predpoveď smrti a vzkriesenia

31 Potom ich začal učiť, že Syn človeka musí mnoho trpieť. Zavrhnú ho starší, veľkňazi i zákonníci, zabijú ho, ale na tretí deň vstane z mŕtvych.8,31 Mk 9,31; 10,32-34
32 Hovoril im to celkom otvorene. Peter ho odviedol nabok a začal mu dohovárať. 33 On sa obrátil k učeníkom a Petra pokarhal: „Choď za mňa, satan, lebo nemyslíš na Božie veci, ale na ľudské.“8,33 Mt 4,10

Nasledovanie Ježiša

34 Zavolal k sebe zástup aj s učeníkmi a povedal im: „Ak ma niekto chce nasledovať, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma.8,34–9,1 Mt 16,24-28; Lk 9,23-278,34 Mt 10,38; Lk 14,27
35 Lebo kto by si chcel zachrániť život8,35 Gr. dušu., stratí ho. Kto však stratí svoj život pre mňa a pre evanjelium, zachráni si ho.8,35 Mt 10,39; Lk 17,33; Jn 12,25 36 Veď čo osoží človeku, ak získa aj celý svet, ale uškodí svojmu životu? 37 Čo dá človek na výmenu za svoj život?8,37 Ž 49,8-9 38 Kto sa pred týmto cudzoložným a hriešnym pokolením bude hanbiť za mňa a za moje slová, za toho sa bude hanbiť aj Syn človeka, keď príde v sláve svojho Otca so svätými anjelmi.“8,38 Mt 10,33; Lk 12,9