Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

8. kapitola

Nasýtenie štyroch tisícov

1 V tých dňoch, keď s ním bol opäť veľký zástup a nemali čo jesť, zavolal si učeníkov a povedal im:8,1-10 Mt 15,32-39; Mk 6,32-44
2 „Ľúto mi je zástupu, lebo už tri dni zotrvávajú so mnou a nemajú čo jesť. 3 Ak ich pošlem domov hladných, poomdlievajú na ceste, lebo niektorí z nich prišli zďaleka.“ 4 Učeníci mu odpovedali: „Kto a ako by mohol tu na pustatine obstarať chlieb, aby toľkých nasýtil?“8,4 Ž 78,19 5 Opýtal sa ich: „Koľko máte chlebov?“ Odpovedali: „Sedem.“ 6 Nato ľuďom prikázal, aby si posadali na zem. Ježiš vzal tých sedem chlebov, vzdal vďaku, lámal a dával svojim učeníkom, aby ich rozdeľovali. Oni ich rozdali zástupu. 7 Mali aj niekoľko rybičiek. Aj tie požehnal a kázal ich rozdať. 8 Jedli a nasýtili sa, ba pozbierali sedem košov nalámaných zvyškov. 9 Ľudí bolo asi štyritisíc. Potom ich rozpustil. 10 Hneď nato nastúpil so svojimi učeníkmi do člna a priplával do dalmanutského kraja8,10 Neznáma lokalita ako Magadan v Mt 15,39..

Spor o znamenia

11 Vyšli k nemu farizeji a začali sa s ním hádať. Žiadali od neho znamenie z neba a tak ho skúšali.8,11-13 Mt 12,38-39; 16,1-48,11 Lk 11,16; Jn 6,30
12 Zhlboka si vzdychol a spýtal sa: „Prečo toto pokolenie žiada znamenie? Amen, hovorím vám, toto pokolenie nijaké znamenie nedostane!“8,12 Lk 11,29 13 Nechal ich, znova nastúpil do člna a preplavil sa na druhý breh.

Kvas farizejov a kvas Herodesa

14 Zabudli si vziať chleby a v člne mali so sebou iba jeden chlieb.8,14-21 Mt 16,5-12
15 Prikazoval im: „Dajte si pozor, vyhýbajte sa kvasu farizejov a kvasu Herodesa!“8,15 Lk 12,1 16 Oni hovorili medzi sebou o tom, že nemajú chleby. 17 Ježiš si to všimol a povedal im: „Prečo hovoríte, že nemáte chleby? Ešte stále nerozumiete a nechápete? Máte zatvrdené srdce?8,17 Mk 6,52 18 Máte oči — a nevidíte? Máte uši — a nepočujete? Nepamätáte sa,8,18 Jer 5,21; Ez 12,2 19 koľko plných košov nalámaných zvyškov chleba ste pozbierali vtedy, keď som rozlámal päť chlebov piatim tisícom?“ Odpovedali mu: „Dvanásť.“8,19 Mk 6,35-44 20 „A keď som rozdelil sedem chlebov štyrom tisícom, koľko plných košov nalámaných zvyškov chleba ste nazbierali?“ Odpovedali: „Sedem.“8,20 Mk 8,1-9 21 Nakoniec dodal: „Ešte stále nechápete?“

Uzdravenie slepca v Betsaide

22 Potom prišli do Betsaidy. Priviedli k nemu slepca a prosili, aby sa ho dotkol.8,22-23 Mk 7,32-33
23 Chytil slepca za ruku a vyviedol ho von za dedinu. Naslinil mu oči, položil naňho ruky a spýtal sa ho: „Vidíš niečo?“8,23 Jn 9,6 24 A on otvoril oči a povedal: „Vidím ľudí; vyzerajú ako stromy, ale chodia.“ 25 Potom mu znova položil ruky na oči a on začal vidieť. Slepec ozdravel a všetko videl úplne jasne. 26 A poslal ho domov a prikázal mu: „Ale do dediny nechoď!“

Petrovo vyznanie

27 Ježiš so svojimi učeníkmi vyšiel do dedín pri Cézarei Filipovej. Cestou sa svojich učeníkov spýtal: „Za koho ma ľudia pokladajú?“8,27-29 Mt 16,13-16; Lk 9,18-20
28 Odpovedali mu: „Za Jána Krstiteľa, niektorí za Eliáša a iní za jedného z prorokov.“8,28 Mk 6,14-15 29 On sa ich opýtal: „A za koho ma pokladáte vy?“ Peter mu odpovedal: „Ty si Kristus!“8,29 Jn 6,68 30 No on im dôrazne prikázal, aby o ňom nikomu nehovorili.8,30-33 Mt 16,20-23; Lk 9,21-228,30 Mk 9,9

Prvá Ježišova predpoveď smrti a vzkriesenia

31 Potom ich začal učiť, že Syn človeka musí mnoho trpieť. Zavrhnú ho starší, veľkňazi i zákonníci, zabijú ho, ale na tretí deň vstane z mŕtvych.8,31 Mk 9,31; 10,32-34
32 Hovoril im to celkom otvorene. Peter ho odviedol nabok a začal mu dohovárať. 33 On sa obrátil k učeníkom a Petra pokarhal: „Choď za mňa, satan, lebo nemyslíš na Božie veci, ale na ľudské.“8,33 Mt 4,10

Nasledovanie Ježiša

34 Zavolal k sebe zástup aj s učeníkmi a povedal im: „Ak ma niekto chce nasledovať, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma.8,34–9,1 Mt 16,24-28; Lk 9,23-278,34 Mt 10,38; Lk 14,27
35 Lebo kto by si chcel zachrániť život8,35 Gr. dušu., stratí ho. Kto však stratí svoj život pre mňa a pre evanjelium, zachráni si ho.8,35 Mt 10,39; Lk 17,33; Jn 12,25 36 Veď čo osoží človeku, ak získa aj celý svet, ale uškodí svojmu životu? 37 Čo dá človek na výmenu za svoj život?8,37 Ž 49,8-9 38 Kto sa pred týmto cudzoložným a hriešnym pokolením bude hanbiť za mňa a za moje slová, za toho sa bude hanbiť aj Syn človeka, keď príde v sláve svojho Otca so svätými anjelmi.“8,38 Mt 10,33; Lk 12,9
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk