Predchádzajúca kapitola

8. kapitola

Nasýtenie štyroch tisícov

1 V tých dňoch, keď s ním bol opäť veľký zástup a nemali čo jesť, zavolal si učeníkov a povedal im:
2 „Ľúto mi je zástupu, lebo už tri dni zotrvávajú so mnou a nemajú čo jesť. 3 Ak ich pošlem domov hladných, poomdlievajú na ceste, lebo niektorí z nich prišli zďaleka.“ 4 Učeníci mu odpovedali: „Kto a ako by mohol tu na pustatine obstarať chlieb, aby toľkých nasýtil?“ 5 Opýtal sa ich: „Koľko máte chlebov?“ Odpovedali: „Sedem.“ 6 Nato ľuďom prikázal, aby si posadali na zem. Ježiš vzal tých sedem chlebov, vzdal vďaku, lámal a dával svojim učeníkom, aby ich rozdeľovali. Oni ich rozdali zástupu. 7 Mali aj niekoľko rybičiek. Aj tie požehnal a kázal ich rozdať. 8 Jedli a nasýtili sa, ba pozbierali sedem košov nalámaných zvyškov. 9 Ľudí bolo asi štyritisíc. Potom ich rozpustil. 10 Hneď nato nastúpil so svojimi učeníkmi do člna a priplával do dalmanutského kraja.

Spor o znamenia

11 Vyšli k nemu farizeji a začali sa s ním hádať. Žiadali od neho znamenie z neba a tak ho skúšali.
12 Zhlboka si vzdychol a spýtal sa: „Prečo toto pokolenie žiada znamenie? Amen, hovorím vám, toto pokolenie nijaké znamenie nedostane!“ 13 Nechal ich, znova nastúpil do člna a preplavil sa na druhý breh.

Kvas farizejov a kvas Herodesa

14 Zabudli si vziať chleby a v člne mali so sebou iba jeden chlieb.
15 Prikazoval im: „Dajte si pozor, vyhýbajte sa kvasu farizejov a kvasu Herodesa!“ 16 Oni hovorili medzi sebou o tom, že nemajú chleby. 17 Ježiš si to všimol a povedal im: „Prečo hovoríte, že nemáte chleby? Ešte stále nerozumiete a nechápete? Máte zatvrdené srdce? 18 Máte oči — a nevidíte? Máte uši — a nepočujete? Nepamätáte sa, 19 koľko plných košov nalámaných zvyškov chleba ste pozbierali vtedy, keď som rozlámal päť chlebov piatim tisícom?“ Odpovedali mu: „Dvanásť.“ 20 „A keď som rozdelil sedem chlebov štyrom tisícom, koľko plných košov nalámaných zvyškov chleba ste nazbierali?“ Odpovedali: „Sedem.“ 21 Nakoniec dodal: „Ešte stále nechápete?“

Uzdravenie slepca v Betsaide

22 Potom prišli do Betsaidy. Priviedli k nemu slepca a prosili, aby sa ho dotkol.
23 Chytil slepca za ruku a vyviedol ho von za dedinu. Naslinil mu oči, položil naňho ruky a spýtal sa ho: „Vidíš niečo?“ 24 A on otvoril oči a povedal: „Vidím ľudí; vyzerajú ako stromy, ale chodia.“ 25 Potom mu znova položil ruky na oči a on začal vidieť. Slepec ozdravel a všetko videl úplne jasne. 26 A poslal ho domov a prikázal mu: „Ale do dediny nechoď!“

Petrovo vyznanie

27 Ježiš so svojimi učeníkmi vyšiel do dedín pri Cézarei Filipovej. Cestou sa svojich učeníkov spýtal: „Za koho ma ľudia pokladajú?“
28 Odpovedali mu: „Za Jána Krstiteľa, niektorí za Eliáša a iní za jedného z prorokov.“ 29 On sa ich opýtal: „A za koho ma pokladáte vy?“ Peter mu odpovedal: „Ty si Kristus!“ 30 No on im dôrazne prikázal, aby o ňom nikomu nehovorili.

Prvá Ježišova predpoveď smrti a vzkriesenia

31 Potom ich začal učiť, že Syn človeka musí mnoho trpieť. Zavrhnú ho starší, veľkňazi i zákonníci, zabijú ho, ale na tretí deň vstane z mŕtvych.
32 Hovoril im to celkom otvorene. Peter ho odviedol nabok a začal mu dohovárať. 33 On sa obrátil k učeníkom a Petra pokarhal: „Choď za mňa, satan, lebo nemyslíš na Božie veci, ale na ľudské.“

Nasledovanie Ježiša

34 Zavolal k sebe zástup aj s učeníkmi a povedal im: „Ak ma niekto chce nasledovať, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma.
35 Lebo kto by si chcel zachrániť život, stratí ho. Kto však stratí svoj život pre mňa a pre evanjelium, zachráni si ho. 36 Veď čo osoží človeku, ak získa aj celý svet, ale uškodí svojmu životu? 37 Čo dá človek na výmenu za svoj život? 38 Kto sa pred týmto cudzoložným a hriešnym pokolením bude hanbiť za mňa a za moje slová, za toho sa bude hanbiť aj Syn človeka, keď príde v sláve svojho Otca so svätými anjelmi.“