Dve percentá (2 %)

19. kapitola

Pavol v Efeze

1 Práve vtedy, keď bol Apollo v Korinte, Pavol prešiel hornatým vnútrozemím a prišiel do Efezu, kde našiel niekoľkých učeníkov.19,1 Sk 18,24; 1Kor 1,12; 16,8
2 Spýtal sa ich: „Keď ste uverili, prijali ste Ducha Svätého?“ Odpovedali mu: „Ani sme len nepočuli, že jestvuje Duch Svätý.“19,2 Jn 7,39; Sk 2,38; 8,16 3 Na to povedal: „Akým krstom19,3 Gr. V čo. ste teda boli pokrstení?“ Oni odpovedali: „Jánovým krstom.“19,3 Sk 18,25 4 Pavol im povedal: „Ján krstil krstom pokánia a hovoril národu, aby verili v toho, ktorý prichádza po ňom, to znamená v Ježiša.“19,4 Mt 3,11; Jn 1,26; Sk 13,24 5 Keď to počuli, dali sa pokrstiť v mene Pána Ježiša. 6 Keď na nich Pavol položil ruky, zostúpil na nich Duch Svätý a hovorili jazykmi i prorokovali.19,6 Mk 16,17; Sk 2,4.11; 4,11; 6,6; 8,17; 10,44.46; 1Kor 14 7 Bolo ich asi dvanásť. 8 Pavol vošiel do synagógy, kde smelo hovoril; tri mesiace viedol s nimi rozhovory a presviedčal ich o Božom kráľovstve. 9 Keď sa však niektorí zatvrdzovali, odmietali veriť19,9 Z neposlušnosti. a pred zástupom potupovali učenie19,9 Gr. cestu., opustil ich, oddelil učeníkov a každý deň viedol rozhovory v Tyranovej škole.19,9 Sk 9,2; 13,45; Rim 16,17; 1Kor 5,11; 2Kor 6,17; 2Jn 10 10 Toto trvalo dva roky, takže všetci, čo bývali v Ázii, Židia i Gréci, počuli Pánovo slovo.19,10 Sk 18,11; 20,31; 1Kor 16,8

Skevovi synovia

11 Boh konal skrze Pavla neobyčajné mocné činy.19,11 Mk 16,20; Sk 14,3
12 Preto ľudia donášali chorým šatky a zástery, ktorými sa dotkli jeho tela; a neduhy ich opúšťali a zlí duchovia z nich vychádzali.19,12 Mk 6,56; Lk 8,44-47; Sk 5,15 13 Aj niektorí potulní židovskí zaklínači sa pokúšali vysloviť meno Pána Ježiša nad tými, čo mali zlých duchov, a hovorili: „Zaklínam vás za pomoci Ježiša, ktorého hlása Pavol.“19,13 Mk 9,38; 16,18 14 Robili to siedmi synovia istého Skevu, židovského veľkňaza. 15 Ale zlý duch im odpovedal: „Ježiša poznám, aj o Pavlovi viem, ale kto ste vy?“19,15 Lk 4,41 16 A človek, v ktorom bol zlý duch, sa na nich oboril, zmocnil sa dvoch z nich a tak ich dobil, že ušli z toho domu nahí a doráňaní. 17 O tejto udalosti sa dozvedeli všetci Židia i Gréci, čo bývali v Efeze; na všetkých doľahla bázeň a zvelebovali meno Pána Ježiša.19,17 Sk 2,43; 5,5.11; 9,42 18 Prichádzali mnohí z tých, čo uverili, vyznávali a priznávali sa k svojim skutkom.19,18 Mt 3,6; 1Jn 1,9 19 Ba viacerí z tých, čo sa zaoberali čarami, podonášali knihy a pred očami všetkých ich pálili. Keď zrátali ich cenu, vyšlo im päťdesiattisíc strieborných. 20 Takto Pánovou mocou slovo rástlo a mocnelo.19,20 Iz 55,11; Sk 2,47; 6,7

Vzbura v Efeze

21 Po týchto udalostiach sa Pavol rozhodol v Duchu, že prejde cez Macedónsko a Achájsko a pôjde do Jeruzalema. Povedal si: „Pobudnem tam a potom sa musím pozrieť aj do Ríma.“19,21 Sk 18,21; 23,11; Rim 1,10.13; 15,25; 1Kor 16,1-8; 2Kor 10,16
22 Do Macedónska poslal dvoch zo svojich pomocníkov, Timoteja a Erasta, no sám ostal istý čas v Ázii.19,22 Mt 11,2; Sk 13,5; 16,1; Rim 16,23; 2Tim 4,20