Dve percentá (2 %)

2. kapitola

Kristus — príklad pokory

5 Zmýšľajte medzi sebou tak, ako Kristus Ježiš:2,5 Mt 11,29; Jn 13,15; Rim 15,5; Ef 2,10; 1Pt 2,21
6 On, hoci mal Božiu podobu, svoju rovnosť s Bohom nepovažoval za korisť,2,6-11 1Tim 3,16; Heb 5,7-10; 1Pt 3,18-222,6 Jn 1,1-2; 17,5; Kol 1,15; Heb 1,3 7 ale zriekol sa jej, keď vzal na seba podobu služobníka a stal sa podobný ľuďom a podľa vonkajšieho zjavu bol pokladaný za človeka,2,7 Mt 20,28; Jn 1,14; Rim 8,3; 2Kor 8,9; Heb 2,14.17 8 ponížil sa a stal sa poslušným až na smrť, a to smrť na kríži.2,8 Iz 53,3; Jn 15,13; Rim 5,19; 1Kor 1,23; Heb 2,9; 5,8; 12,2 9 Preto ho Boh nad všetko povýšil a dal mu meno nad každé meno,2,9 Sk 2,33; Ef 1,20-21; Heb 1,4 10 aby sa pri mene Ježiš zohlo každé koleno tých, čo sú na nebi, na zemi aj v podsvetí 2,10-11 Ž 110,1; Iz 45,23; Rim 14,11 11 a aby každý jazyk vyznával na slávu Boha Otca: „Ježiš Kristus je Pán.“