Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

2. kapitola

1 Ak teda jestvuje nejaké povzbudenie v Kristovi, ak jestvuje nejaká útecha z lásky, nejaké spoločenstvo Ducha, nejaký súcit a milosrdenstvo,2,1 2Kor 13,13 2 dovŕšte moju radosť: zmýšľajte rovnako, majte tú istú lásku, buďte jedna duša a jedna myseľ!2,2 Rim 12,16; 15,5n; 1Kor 1,10-11; 2Kor 13,11; Ef 4,3; 5,2 3 Nič nerobte z ctižiadostivosti ani pre márnu slávu, ale radšej v pokore pokladajte iných za vyšších od seba2,3 Rim 12,10; Ga 5,26 4 a nevyhľadávajte každý iba svoje záujmy, ale aj záujmy druhých.2,4 1Kor 10,24.33; 13,5

Kristus — príklad pokory

5 Zmýšľajte medzi sebou tak, ako Kristus Ježiš:2,5 Mt 11,29; Jn 13,15; Rim 15,5; Ef 2,10; 1Pt 2,21
6 On, hoci mal Božiu podobu, svoju rovnosť s Bohom nepovažoval za korisť,2,6-11 1Tim 3,16; Heb 5,7-10; 1Pt 3,18-222,6 Jn 1,1-2; 17,5; Kol 1,15; Heb 1,3 7 ale zriekol sa jej, keď vzal na seba podobu služobníka a stal sa podobný ľuďom a podľa vonkajšieho zjavu bol pokladaný za človeka,2,7 Mt 20,28; Jn 1,14; Rim 8,3; 2Kor 8,9; Heb 2,14.17 8 ponížil sa a stal sa poslušným až na smrť, a to smrť na kríži.2,8 Iz 53,3; Jn 15,13; Rim 5,19; 1Kor 1,23; Heb 2,9; 5,8; 12,2 9 Preto ho Boh nad všetko povýšil a dal mu meno nad každé meno,2,9 Sk 2,33; Ef 1,20-21; Heb 1,4 10 aby sa pri mene Ježiš zohlo každé koleno tých, čo sú na nebi, na zemi aj v podsvetí 2,10-11 Ž 110,1; Iz 45,23; Rim 14,11 11 a aby každý jazyk vyznával na slávu Boha Otca: „Ježiš Kristus je Pán.“

Výzva na poslušnosť a čistotu

12 Preto, moji milovaní, ako ste vždy boli poslušní, a to nielen v mojej prítomnosti, ale ešte väčšmi teraz, v mojej neprítomnosti, s bázňou a chvením pracujte na svojej spáse.2,12 Ž 2,11; 1Pt 1,17
13 Veď Boh pôsobí vo vás, že chcete i konáte, čo sa jemu páči.2,13 Ez 36,26; Jn 15,5; Flp 1,6; 1Tes 2,13 14 Všetko robte bez reptania a pochybovania,2,14 Jk 1,6.20; 1Pt 4,9 15 aby ste boli bezúhonní a nevinní, Božie deti bez poškvrny uprostred zvráteného a skazeného pokolenia. Uprostred neho žiarte ako hviezdy, ktoré osvecujú svet.2,15 Dan 12,3; Mt 5,16; Mk 8,38; Ef 5,8; Flp 1,10; 1Pt 2,9 16 Držte sa slova života, aby mi v Kristov deň bolo na chválu, že som nebežal nadarmo a nenamáhal sa zbytočne.2,16 1Kor 3,13; 2Kor 1,14; Ga 2,2; 1Tes 3,5 17 Ale aj keby som mal byť vyliaty2,17 T. j. ako liata obeta. pri obete a bohoslužbe vašej viery, radujem sa a radujem sa s vami všetkými.2,17 Rim 15,16; 2Kor 7,4; 12,15; 2Tim 4,6 18 Aj vy sa radujte a radujte sa so mnou!2,18 Flp 3,1; 4,4

Timotej a Epafrodit

19 Mám však nádej v Pánovi Ježišovi, že čoskoro k vám pošlem Timoteja, aby som sa aj ja potešil, keď sa dozviem, čo je s vami.2,19 1Kor 4,17
20 Veď nemám nikoho, kto by zmýšľal rovnako a tak úprimne sa o vás staral. 21 Všetci totiž hľadajú iba svoje záujmy, a nie záujmy Ježiša Krista. 22 Ale o ňom viete, ako sa osvedčil, veď so mnou ako syn s otcom slúžil evanjeliu.2,22 1Kor 4,17; 1Tim 1,2; 2Tim 1,2 23 A tak dúfam, že ho budem môcť poslať k vám, len čo uvidím, čo bude so mnou. 24 Ba pevne dúfam v Pánovi, že čoskoro prídem aj ja. 25 Pokladal som však za potrebné poslať k vám Epafrodita, svojho brata, spolupracovníka a spolubojovníka, ktorého ste vyslali, aby mi poslúžil2,25 Dosl. bol služobníkom. v mojej núdzi.2,25 Flp 4,18 26 Veď už túžil po všetkých vás a znepokojoval sa, že ste sa dopočuli o tom, že ochorel. 27 A naozaj bol na smrť chorý, Boh sa však nad ním zmiloval, a nielen nad ním, ale aj nado mnou, aby som nemal zármutok nad zármutok. 28 Preto som ho čo najskôr poslal, aby ste opäť mali radosť, keď ho uvidíte, a ja aby som mal menej zármutku. 29 Prijmite ho teda v Pánovi s veľkou radosťou a vážte si takých ľudí.2,29-30 1Kor 16,16.18 30 Lebo on sa pre Kristovo dielo priblížil až k smrti: aj svoj život vystavil nebezpečenstvu, aby doplnil, čo chýbalo vašej službe voči mne.