Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

8. kapitola

Siedma pečať a zlatá kadidelnica

1 Keď Baránok otvoril siedmu pečať, nastalo v nebi asi na polhodinu ticho.8,1 Múd 18,14
2 Potom som videl sedem anjelov, ktorí stáli pred Bohom a dostali sedem poľníc.8,2 Tob 12,15 3 Prišiel aj iný anjel a postavil sa pred oltár so zlatou kadidelnicou. Dostal mnoho kadidla, aby ho pridal k modlitbám všetkých svätých na zlatý oltár, ktorý je pred trónom.8,3 Ex 30,1-3; Tob 12,12 4 Dym z kadidla s modlitbami svätých vystupoval z ruky anjela pred Boha.8,4 Ž 141,2; Zj 5,8 5 Anjel vzal kadidelnicu, naplnil ju ohňom z oltára a vrhol na zem. Vtom nastalo hrmenie, burácanie, blesky a zemetrasenie.8,5 Lv 16,12; Ez 10,2; Zj 16,18

Poľnice

6 Sedem anjelov, ktorí mali sedem poľníc, sa pripravilo trúbiť.8,6 Zj 8,2
7 Zatrúbil prvý: nastalo krupobitie a oheň zmiešaný s krvou bol vrhnutý na zem. Zhorela tretina zeme, zhorela tretina stromov a zhorela všetka zelená tráva.8,7 Ex 9,23-25; Ez 38,22; Joel 3,3; Múd 16,22; Sir 39,29; Zj 16,21 8 Zatrúbil druhý anjel: akoby bol veľký vrch rozpálený ohňom vrhnutý do mora. Tretina mora sa zmenila na krv,8,8-9 Ex 7,20.21; Zj 16,3.4 9 zahynula tretina morského tvorstva a tretina lodí bola zničená. 10 Zatrúbil tretí anjel: z neba spadla veľká hviezda, ktorá horela sťa fakľa. Padla na tretinu riek a na pramene vôd.8,10-11 Iz 14,12; Jer 9,14 11 Tá hviezda sa volá Palina. Tretina vôd sa zmenila na palinu a mnoho ľudí pomrelo od vôd, lebo zhorkli. 12 Zatrúbil štvrtý anjel: zasiahnutá bola tretina slnka, tretina mesiaca a tretina hviezd, takže sa ich tretina zatmela, a deň i noc boli o tretinu temnejšie.8,12 Ex 10,21; Iz 13,10; Ez 32,7.8; Joel 2,10; 4,15; Mk 13,24.25; Zj 6,12.13 13 Potom som videl a počul orla, ako letí stredom neba a volá mohutným hlasom: „Beda, beda, beda tým, čo bývajú na zemi, až zaznejú poľnice troch anjelov, ktorí ešte netrúbili.“8,13 Zj 9,12; 11,14