Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

7. kapitola

Počet označených Izraela

1 Potom som videl štyroch anjelov, ako stoja na štyroch uhloch zeme a ako pevne držia štyri vetry zeme, aby nevial vietor ani na zem, ani na more, ani na nijaký strom.7,1 Jer 49,36; Ez 7,2; Dan 7,2; Zach 2,10; 6,5
2 A videl som iného anjela, ktorý vystupoval od východu slnka a mal pečať živého Boha. Mohutným hlasom zavolal na štyroch anjelov, ktorí dostali moc škodiť zemi a moru: 3 „Neškoďte zemi, ani moru, ani stromom, kým neoznačíme pečaťou na čelách sluhov nášho Boha.“7,3 Ez 9,4; Zj 9,4 4 A počul som počet označených pečaťou: Stoštyridsaťštyritisíc7,4 Celková šifra symbolizujúca eschatologickú plnosť Božieho ľudu (12 kmeňov × 12 000). Celok Božieho ľudu z púšte poslúži ako plastický predobraz nespočetného eschatologického zástupu vyvolených v nebi vo vv. 9-10. označených zo všetkých kmeňov synov Izraela:7,4 Zj 14,1.3 5 Z Júdovho kmeňa dvanásťtisíc označených pečaťou, z Rúbenovho kmeňa dvanásťtisíc, z Gádovho kmeňa dvanásťtisíc,7,5-8 Gn 49,3-27; Nm 26,4-51; Dt 33,6-25 6 z Ašérovho kmeňa dvanásťtisíc, z Naftaliho kmeňa dvanásťtisíc, z Menaššeho kmeňa dvanásťtisíc, 7 zo Šimeónovho kmeňa dvanásťtisíc, z Léviho kmeňa dvanásťtisíc, z Jissachárovho kmeňa dvanásťtisíc, 8 zo Zebulúnovho kmeňa dvanásťtisíc, z Jozefovho kmeňa dvanásťtisíc, z Benjamínovho kmeňa dvanásťtisíc označených pečaťou.7,8 V zozname je na prvom mieste Júdov mesiášsky kmeň a chýba Dánov kmeň. Jeho nevernosť je známa zo Sdc 18, chýba úplne i v rodokmeňoch 1Krn 4–7. Istá židovská tradícia ho kládla do súvislosti so satanom.

Veľký zástup pred Božím trónom

9 Po tomto som pozeral a uvidel som veľký zástup, ktorý nikto nemohol spočítať; z každého národa, kmeňa, ľudu a jazyka stáli pred trónom a pred Baránkom. Oblečení boli do bieleho rúcha, v rukách mali palmové ratolesti7,9 Gn 15,5; 2Mak 10,7; Zj 3,5; 5,9; 6,11
10 a mohutným hlasom volali: „Spása nášmu Bohu, ktorý sedí na tróne, a Baránkovi.“7,10 Ž 68,21; Zj 12,10; 19,1 11 A všetci anjeli stáli okolo trónu, okolo starších a štyroch bytostí, a padli na tvár pred trónom, klaňali sa Bohu7,11 Zj 5,11 12 a hovorili: „Amen. Dobrorečenie, sláva a múdrosť, vďačnosť, česť, moc a sila nášmu Bohu na veky vekov. Amen.“7,12 Zj 5,13; 19,1 13 Jeden zo starších prehovoril a povedal mi: „Kto sú títo oblečení do bieleho rúcha a odkiaľ prišli?“ 14 Odpovedal som: „Pane môj, ty to vieš!“ Nato mi on povedal: „To sú tí, čo prichádzajú z veľkého súženia, oprali si rúcha a vybielili ich v Baránkovej krvi.7,14 Gn 49,11; Iz 1,16.18; Ez 37,3; Dan 12,1; Mt 24,21; 1Jn 1,7 15 Preto sú pred Božím trónom a dňom i nocou mu slúžia v jeho chráme; a ten, čo sedí na tróne, rozprestrie nad nimi svoj stan7,15 Narážka na slávnosť Stánkov podobne ako vo v. 9 cez palmové ratolesti..7,15 Iz 4,6; 25,4; Zj 22,3 16 Nebudú už hladovať, nebudú mať ani smäd, nebude na nich dorážať slnko, ani nijaká horúčosť,7,16 Ž 121,6; Iz 49,10; Ez 37,27 17 lebo Baránok, ktorý je uprostred trónu, bude ich pásť a vodiť ich bude k prameňom vôd života a Boh im zotrie z očí každú slzu.“7,17 Ž 23,1-2; Iz 25,8; Mt 5,4; Jn 10,14; Zj 5,6; 21,4