Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

7. kapitola

Počet označených Izraela

1 Potom som videl štyroch anjelov, ako stoja na štyroch uhloch zeme a ako pevne držia štyri vetry zeme, aby nevial vietor ani na zem, ani na more, ani na nijaký strom.7,1 Jer 49,36; Ez 7,2; Dan 7,2; Zach 2,10; 6,5
2 A videl som iného anjela, ktorý vystupoval od východu slnka a mal pečať živého Boha. Mohutným hlasom zavolal na štyroch anjelov, ktorí dostali moc škodiť zemi a moru: 3 „Neškoďte zemi, ani moru, ani stromom, kým neoznačíme pečaťou na čelách sluhov nášho Boha.“7,3 Ez 9,4; Zj 9,4 4 A počul som počet označených pečaťou: Stoštyridsaťštyritisíc7,4 Celková šifra symbolizujúca eschatologickú plnosť Božieho ľudu (12 kmeňov × 12 000). Celok Božieho ľudu z púšte poslúži ako plastický predobraz nespočetného eschatologického zástupu vyvolených v nebi vo vv. 9-10. označených zo všetkých kmeňov synov Izraela:7,4 Zj 14,1.3 5 Z Júdovho kmeňa dvanásťtisíc označených pečaťou, z Rúbenovho kmeňa dvanásťtisíc, z Gádovho kmeňa dvanásťtisíc,7,5-8 Gn 49,3-27; Nm 26,4-51; Dt 33,6-25 6 z Ašérovho kmeňa dvanásťtisíc, z Naftaliho kmeňa dvanásťtisíc, z Menaššeho kmeňa dvanásťtisíc, 7 zo Šimeónovho kmeňa dvanásťtisíc, z Léviho kmeňa dvanásťtisíc, z Jissachárovho kmeňa dvanásťtisíc, 8 zo Zebulúnovho kmeňa dvanásťtisíc, z Jozefovho kmeňa dvanásťtisíc, z Benjamínovho kmeňa dvanásťtisíc označených pečaťou.7,8 V zozname je na prvom mieste Júdov mesiášsky kmeň a chýba Dánov kmeň. Jeho nevernosť je známa zo Sdc 18, chýba úplne i v rodokmeňoch 1Krn 4–7. Istá židovská tradícia ho kládla do súvislosti so satanom.

Veľký zástup pred Božím trónom

9 Po tomto som pozeral a uvidel som veľký zástup, ktorý nikto nemohol spočítať; z každého národa, kmeňa, ľudu a jazyka stáli pred trónom a pred Baránkom. Oblečení boli do bieleho rúcha, v rukách mali palmové ratolesti7,9 Gn 15,5; 2Mak 10,7; Zj 3,5; 5,9; 6,11
10 a mohutným hlasom volali: „Spása nášmu Bohu, ktorý sedí na tróne, a Baránkovi.“7,10 Ž 68,21; Zj 12,10; 19,1 11 A všetci anjeli stáli okolo trónu, okolo starších a štyroch bytostí, a padli na tvár pred trónom, klaňali sa Bohu7,11 Zj 5,11 12 a hovorili: „Amen. Dobrorečenie, sláva a múdrosť, vďačnosť, česť, moc a sila nášmu Bohu na veky vekov. Amen.“7,12 Zj 5,13; 19,1 13 Jeden zo starších prehovoril a povedal mi: „Kto sú títo oblečení do bieleho rúcha a odkiaľ prišli?“ 14 Odpovedal som: „Pane môj, ty to vieš!“ Nato mi on povedal: „To sú tí, čo prichádzajú z veľkého súženia, oprali si rúcha a vybielili ich v Baránkovej krvi.7,14 Gn 49,11; Iz 1,16.18; Ez 37,3; Dan 12,1; Mt 24,21; 1Jn 1,7 15 Preto sú pred Božím trónom a dňom i nocou mu slúžia v jeho chráme; a ten, čo sedí na tróne, rozprestrie nad nimi svoj stan7,15 Narážka na slávnosť Stánkov podobne ako vo v. 9 cez palmové ratolesti..7,15 Iz 4,6; 25,4; Zj 22,3 16 Nebudú už hladovať, nebudú mať ani smäd, nebude na nich dorážať slnko, ani nijaká horúčosť,7,16 Ž 121,6; Iz 49,10; Ez 37,27 17 lebo Baránok, ktorý je uprostred trónu, bude ich pásť a vodiť ich bude k prameňom vôd života a Boh im zotrie z očí každú slzu.“7,17 Ž 23,1-2; Iz 25,8; Mt 5,4; Jn 10,14; Zj 5,6; 21,4