Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

6. kapitola

Pečate

1 Videl som, ako Baránok otvoril jednu zo siedmich pečatí a počul som jednu zo štyroch bytostí zvolať hromovým hlasom: „Poď!“
2 A videl som: Hľa, biely kôň; a na ňom jazdec s lukom; bol mu daný veniec a vyšiel ako víťaz, aby víťazil.6,2-8 Jer 15,3; Ez 5,12.17; 14,21; 33,27; Zach 1,8; 6,2.3 3 Keď otvoril druhú pečať, počul som inú bytosť volať: „Poď!“ 4 A vyšiel iný, ohnivočervený kôň, a ten, čo sedel na ňom, dostal moc vziať pokoj zo zeme, aby sa ľudia navzájom vraždili. A bol mu daný veľký meč. 5 Keď otvoril tretiu pečať, počul som tretiu bytosť volať: „Poď!“ A videl som: Hľa, čierny kôň; a ten, čo sedel na ňom, mal v ruke váhy. 6 A počul som spomedzi štyroch bytostí akoby hlas, ktorý volal: „Miera pšenice za denár a tri miery jačmeňa za denár; olej a víno však nepoškoď!“ 7 Keď otvoril štvrtú pečať, počul som hlas štvrtej bytosti, ktorá volala: „Poď!“ 8 A videl som: Hľa, plavý kôň; ten, čo sedel na ňom, volal sa Smrť a za ním išlo podsvetie. Dostali moc nad štvrtinou zeme zabíjať mečom, hladom a smrťou i divými zvermi zeme. 9 Keď otvoril piatu pečať, videl som pod obetným oltárom duše zabitých pre Božie slovo a pre svedectvo6,9 Var. + Baránka., ktoré vydávali.6,9 Zj 1,9; 12,17; 20,4 10 Tí zvolali mohutným hlasom: „Kedy už, svätý a pravdivý Pane, vykonáš súd a pomstíš našu krv na tých, čo bývajú na zemi?“6,10 Dt 32,43; Ž 79,10; Zach 1,12; Lk 18,7 11 A každý z nich dostal biele rúcho a bolo im povedané, aby ešte krátky čas vyčkali, kým ich počet nedoplnia ich spoluslužobníci6,11 T. j. v službe Bohu. a bratia, ktorí majú byť zabití ako oni.6,11 Zj 3,5; 4,4; 7,9 12 Keď otvoril šiestu pečať, videl som, že nastalo veľké zemetrasenie, slnko sčernelo ako srstené vrece a mesiac bol celý ako krv,6,12-13 Iz 13,10; 34,4; Ez 32,7.8; Joel 2,3.4.10; 4,15.16; Mk 13,24.25; Sk 2,20; Zj 8,12 13 nebeské hviezdy padali na zem, ako keď figovník zmietaný veľkým vetrom zhadzuje svoje nezrelé zimné plody. 14 Nebo sa stiahlo ako zvitok6,14 Predstava oblohy na spôsob rozprestretého stanu nad svetom (Gn 1,7). a všetky vrchy i ostrovy sa pohli zo svojich miest.6,14 Ž 102,27; Heb 1,11.12; Zj 16,20; 20,11 15 Králi zeme, veľmoži, vojvodcovia, boháči, mocnári i všetci otroci aj slobodní sa ukryli do jaskýň a medzi bralá vrchov.6,15 Ž 2,2; Iz 24,21; Am 6,8; Jk 5,1 16 A volali vrchom a bralám: „Padnite na nás a ukryte nás pred tvárou Sediaceho na tróne a pred hnevom Baránka,6,16 Iz 2,10.19.21; Jer 4,29; Oz 10,8; Lk 23,30 17 lebo nadišiel veľký deň ich hnevu. A kto môže obstáť?“6,17 Iz 13,9; Joel 2,11; Nah 1,6; Sof 1,14; Mal 3,2; 2Pt 3,10