Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

6. kapitola

Pečate

1 Videl som, ako Baránok otvoril jednu zo siedmich pečatí a počul som jednu zo štyroch bytostí zvolať hromovým hlasom: „Poď!“
2 A videl som: Hľa, biely kôň; a na ňom jazdec s lukom; bol mu daný veniec a vyšiel ako víťaz, aby víťazil.6,2-8 Jer 15,3; Ez 5,12.17; 14,21; 33,27; Zach 1,8; 6,2.3 3 Keď otvoril druhú pečať, počul som inú bytosť volať: „Poď!“ 4 A vyšiel iný, ohnivočervený kôň, a ten, čo sedel na ňom, dostal moc vziať pokoj zo zeme, aby sa ľudia navzájom vraždili. A bol mu daný veľký meč. 5 Keď otvoril tretiu pečať, počul som tretiu bytosť volať: „Poď!“ A videl som: Hľa, čierny kôň; a ten, čo sedel na ňom, mal v ruke váhy. 6 A počul som spomedzi štyroch bytostí akoby hlas, ktorý volal: „Miera pšenice za denár a tri miery jačmeňa za denár; olej a víno však nepoškoď!“ 7 Keď otvoril štvrtú pečať, počul som hlas štvrtej bytosti, ktorá volala: „Poď!“ 8 A videl som: Hľa, plavý kôň; ten, čo sedel na ňom, volal sa Smrť a za ním išlo podsvetie. Dostali moc nad štvrtinou zeme zabíjať mečom, hladom a smrťou i divými zvermi zeme. 9 Keď otvoril piatu pečať, videl som pod obetným oltárom duše zabitých pre Božie slovo a pre svedectvo6,9 Var. + Baránka., ktoré vydávali.6,9 Zj 1,9; 12,17; 20,4 10 Tí zvolali mohutným hlasom: „Kedy už, svätý a pravdivý Pane, vykonáš súd a pomstíš našu krv na tých, čo bývajú na zemi?“6,10 Dt 32,43; Ž 79,10; Zach 1,12; Lk 18,7 11 A každý z nich dostal biele rúcho a bolo im povedané, aby ešte krátky čas vyčkali, kým ich počet nedoplnia ich spoluslužobníci6,11 T. j. v službe Bohu. a bratia, ktorí majú byť zabití ako oni.6,11 Zj 3,5; 4,4; 7,9 12 Keď otvoril šiestu pečať, videl som, že nastalo veľké zemetrasenie, slnko sčernelo ako srstené vrece a mesiac bol celý ako krv,6,12-13 Iz 13,10; 34,4; Ez 32,7.8; Joel 2,3.4.10; 4,15.16; Mk 13,24.25; Sk 2,20; Zj 8,12 13 nebeské hviezdy padali na zem, ako keď figovník zmietaný veľkým vetrom zhadzuje svoje nezrelé zimné plody. 14 Nebo sa stiahlo ako zvitok6,14 Predstava oblohy na spôsob rozprestretého stanu nad svetom (Gn 1,7). a všetky vrchy i ostrovy sa pohli zo svojich miest.6,14 Ž 102,27; Heb 1,11.12; Zj 16,20; 20,11 15 Králi zeme, veľmoži, vojvodcovia, boháči, mocnári i všetci otroci aj slobodní sa ukryli do jaskýň a medzi bralá vrchov.6,15 Ž 2,2; Iz 24,21; Am 6,8; Jk 5,1 16 A volali vrchom a bralám: „Padnite na nás a ukryte nás pred tvárou Sediaceho na tróne a pred hnevom Baránka,6,16 Iz 2,10.19.21; Jer 4,29; Oz 10,8; Lk 23,30 17 lebo nadišiel veľký deň ich hnevu. A kto môže obstáť?“6,17 Iz 13,9; Joel 2,11; Nah 1,6; Sof 1,14; Mal 3,2; 2Pt 3,10