22. kapitola

1 Ukázal mi aj rieku s vodou života, priezračnú ako krištáľ, ktorá vyteká od Božieho a Baránkovho trónu.22,1 Ez 47,1; Joel 4,18; Zach 14,8 2 Uprostred jeho námestia a z oboch strán rieky je strom života, ktorý prináša dvanásť ráz ovocie, každý mesiac dáva svoje ovocie i lístie stromu na uzdravenie národov.22,2 Gn 2,9; Ez 47,12 3 A nebude tam nič prekliate, ale Boží a Baránkov trón bude v ňom a jeho služobníci mu budú slúžiť.22,3 Zach 14,11 4 Budú hľadieť na jeho tvár a jeho meno bude na ich čelách.22,4 Mt 5,8; Zj 3,12 5 Noci už nebude, nepotrebujú svetlo lampy ani svetlo slnka, lebo Pán Boh ich bude osvecovať a kraľovať budú na veky vekov.22,5 Dan 7,18.27; Zj 5,10; 21,23.25

Kristov príchod

6 Anjel mi potom povedal: „Toto sú verné a pravdivé slová a Pán, Boh prorockých duchov, poslal svojho anjela, aby svojim služobníkom ukázal, čo sa má čoskoro stať.22,6 Dan 2,29.45; Zj 1,1.19
7 Hľa, prídem čoskoro! Blahoslavený, kto zachováva prorocké slová tejto knihy.“22,7 Zj 2,16; 3,11; 22,12.20 8 A ja, Ján, som to počul a videl. A keď som to počul a videl, padol som k nohám anjela, ktorý mi to ukázal a chcel som sa mu klaňať. 9 Ale on mi povedal: „Stráň sa toho! Som služobník ako ty a tvoji bratia proroci a tí, čo zachovávajú slová tejto knihy. Bohu sa klaňaj!“22,9 Zj 19,10 10 A povedal mi: „Nezapečať prorocké slová tejto knihy, lebo určený čas je blízko!22,10 Dan 12,4; Zj 1,3 11 Kto krivdí, nech krivdí ďalej; kto je špinavý, nech sa ešte ušpiní; spravodlivý nech ďalej koná spravodlivosť a svätý nech sa ďalej posväcuje.“22,11 Dan 12,10 12 „Hľa, prídem čoskoro a moja odplata príde so mnou, aby som odplatil každému podľa jeho skutkov.22,12 Ž 96,13; Iz 40,10; 62,11 13 Ja som Alfa i Omega, prvý a posledný, počiatok i koniec.“22,13 Zj 1,8.17; 2,8; 21,6 14 Blahoslavení sú tí, čo si perú rúcha, aby získali prístup k stromu života a vošli bránami do mesta.22,14 Gn 2,9; 6,9-10; Zj 7,14 15 Vonku zostanú psy, čarodejníci, smilníci, vrahovia, modloslužobníci a každý, kto miluje a pácha lož.22,15 1Kor 6,9.10; Ef 5,5; Zj 21,8.27 16 „Ja, Ježiš, som poslal svojho anjela, aby vám v cirkvách svedčil o týchto veciach. Ja som koreň a rod Dávida, jasná ranná hviezda.“22,16 Nm 24,17; Iz 11,1; Zj 1,1 17 A Duch i nevesta hovoria: „Príď!“ A ten, kto počúva, nech povie: „Príď!“ Kto je smädný, nech príde; kto chce, nech si zadarmo naberie vody života.22,17 Iz 55,1; Jn 7,37 18 Ja dosvedčujem každému, kto počúva slová proroctva tejto knihy: Ak niekto k tomu niečo pridá, tomu Boh pridá rany zapísané v tejto knihe.22,18-19 Dt 4,2; 13,1 19 A ak niekto uberie zo slov proroctva tejto knihy, tomu Boh odníme jeho podiel zo stromu života a miesto vo svätom meste, ako sa o nich píše v tejto knihe. 20 Ten, čo dosvedčuje tieto veci, hovorí: „Áno, prídem čoskoro!“ Amen, príď, Pane Ježišu!22,20 Gr. text je preklad aram. formuly Marana tha (= Pane náš, príď!), ktorá vyjadruje eschatologickú nádej a bola súčasťou liturgie (porov. 1Kor 16,22).22,20 Zj 2,16; 3,11; 22,7.12 21 Milosť Pána Ježiša nech je so všetkými22,21 Var. + svätými. Amen. .