Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

21. kapitola

Nové nebo a nová zem

1 Videl som nové nebo a novú zem, lebo prvé nebo a prvá zem sa pominuli a ani mora už niet.21,1 Iz 65,17; 66,22; 2Pt 3,13
2 A videl som, ako z neba od Boha zostupuje sväté mesto, nový Jeruzalem, pripravené ako nevesta ozdobená pre svojho ženícha.21,2 Iz 61,10; 2Kor 11,2; Heb 11,10.16; Zj 3,12 3 Od trónu som počul mohutný hlas: „Pozri, Boží stánok medzi ľuďmi. Boh bude s nimi prebývať a oni budú jeho ľudom; on sám, ich Boh, bude s nimi.21,3 Lv 26,11.12; Ez 37,27; Zach 2,14; 2Kor 6,16; Heb 8,10 4 Zotrie im z očí každú slzu a smrť už viac nebude, ani smútok, ani nárek, ani bolesť už nebude, lebo čo bolo skôr, sa pominulo.“21,4 Iz 25,8; 65,19; Zj 7,17 5 A ten, čo sedel na tróne, povedal: „Hľa, všetko tvorím nové.“ A dodal: „Napíš, že tieto slová sú verné a pravdivé.“21,5 Iz 43,19; 2Kor 5,17 6 A povedal mi: „Už sa vyplnili! Ja som Alfa i Omega, počiatok i koniec. Smädnému dám zadarmo z prameňa vody života.21,6 Iz 44,6; 48,12; 55,1; Jer 2,13; Zach 14,8; Jn 7,37; Zj 1,8.17; 16,17; 22,13.17 7 Kto zvíťazí, zdedí toto všetko; ja mu budem Bohom a on mi bude synom.21,7 Lv 26,12; 2Sam 7,14; Ž 89,27.28 8 Ale zbabelci, neveriaci21,8 Alt. neverní., nemravníci, vrahovia, smilníci, čarodejníci, modloslužobníci a všetci luhári budú mať podiel v ohnivom jazere, horiacom sírou; to je tá druhá smrť.“21,8 Ž 11,6; Iz 30,33; Mt 25,41; Tít 1,16; Zj 19,20; 20,10.15; 22,15

Nový Jeruzalem

9 Prišiel jeden zo siedmich anjelov, ktorí mali sedem čiaš, naplnených siedmimi poslednými ranami, a takto ku mne prehovoril: „Poď, ukážem ti nevestu, Baránkovu manželku.“
10 V duchu ma odniesol na veľký a vysoký vrch a ukázal mi sväté mesto Jeruzalem, ako zostupuje z neba od Boha,21,10 Ez 40,1-2; Mt 4,5.8 11 ožiarené Božou slávou. Jeho jas bol podobný najvzácnejšiemu kameňu akoby krištáľovo čistému jaspisu.21,11 Iz 60,1.2 12 Malo mohutné a vysoké hradby; malo dvanásť brán a na bránach dvanásť anjelov a napísané mená dvanástich kmeňov synov Izraela:21,12-13 Ex 39,14; Ez 48,30-35 13 tri brány od východu, tri brány od severu, tri brány od juhu a tri brány od západu. 14 Hradby mesta mali dvanásť základných kameňov a na nich dvanásť mien dvanástich Baránkových apoštolov. 15 Ten, čo so mnou hovoril, mal mieru zo zlatej trstiny, aby premeral mesto i jeho brány a hradby.21,15 Ez 40,3.5 16 Mesto je postavené do štvorca a jeho dĺžka je taká istá ako šírka. Trstinou odmeral mesto a malo dvanásťtisíc stadií. Jeho dĺžka, šírka i výška sú rovnaké. 17 Zmeral aj hradby a merali stoštyridsaťštyri lakťov podľa ľudskej miery, ktorú anjel použil. 18 Jeho hradby boli postavené z jaspisu a mesto z rýdzeho zlata podobného čistému sklu. 19 Základy mestských hradieb boli ozdobené drahokamami všetkých druhov: prvý základný kameň jaspis, druhý zafír, tretí chalcedón, štvrtý smaragd,21,19-20 Ex 28,17.2021,19 Iz 54,11.12; Tob 13,17 20 piaty sardonyx, šiesty karneol, siedmy chryzolit, ôsmy beryl, deviaty topás, desiaty chryzopras, jedenásty hyacint, dvanásty ametyst. 21 Dvanásť brán je z dvanástich perál, každá brána bola z jednej perly. Námestie mesta bolo z rýdzeho zlata ako z priezračného krištáľu. 22 Chrám som však v ňom nevidel, lebo jeho chrámom je Pán, všemohúci Boh a Baránok. 23 Mesto nepotrebuje ani slnko, ani mesiac, aby mu svietili, lebo ho osvecuje Božia sláva a jeho lampou je Baránok.21,23 Iz 60,19.20; Zj 22,5 24 V jeho svetle budú kráčať národy a králi zeme doň vnesú svoju slávu.21,24 Ž 68,32; 72,10.11; Iz 60,3 25 Jeho brány sa nebudú vo dne zatvárať, lebo noci tam nebude.21,25 Iz 60,11; Zach 14,7 26 Prinesú doň slávu a česť národov. 27 A nevojde doň nič nečisté, ani ten, čo pácha ohavnosť a lož, ale iba tí, čo sú zapísaní v Baránkovej knihe života.21,27 Lv 21,23; Ž 15,1; 1Kor 6,9.10