Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

20. kapitola

Tisíc rokov

1 Videl som anjela zostupujúceho z neba. Mal kľúč od priepasti a v ruke veľkú reťaz.
2 Zmocnil sa draka, toho starého hada, ktorým je diabol, satan, a sputnal ho na tisíc rokov20,2 Tento časový údaj (aj vv. 3-7) sa vysvetľuje zväčša dvomi spôsobmi: 1. prorocky — ide v ňom o vyplnenie proroctva v dejinách; svet sa má stať v prvej fáze konca miestom zjavenia slávy (patrí sem i milenarizmus); 2. symbolicky, resp. duchovne — nejde o časovú etapu očakávanú v budúcnosti, ale o obdobie, ktoré sa odlišuje Kristovým príchodom na konci. Už od pôsobenia Ježiša je satan zviazaný (Mt 12,25-29). Tisíc rokov je buď náznak schémy kozmického týždňa dlhého 7 000 rokov, alebo skôr narážka na vek Adama, ktorý žil síce 930 rokov (Gn 5,5), ale nedosiahol raj. Až príchod Krista umožňuje veriacemu vstup do rajského života (porov. Zj 2,7)..20,2 Iz 27,1; Zj 12,9 3 Hodil ho do priepasti, zavrel a zapečatil ju nad ním, aby už nezvádzal národy, kým sa nedovŕši tisíc rokov. Potom musí byť na krátky čas uvoľnený.20,3 2Pt 2,4; Júd 6 4 Videl som tróny. Na ne si sadli tí, ktorí dostali moc súdiť. Videl som aj duše tých, ktorí boli sťatí pre Ježišovo svedectvo a pre Božie slovo, aj tých, ktorí sa neklaňali šelme ani jej obrazu a neprijali znak na svoje čelo a na ruku. Ožili a kraľovali s Kristom tisíc rokov.20,4 Dan 7,22; Lk 22,30; 1Kor 6,2; Zj 6,9 5 Ostatní mŕtvi neožili, kým sa nedovŕšilo tisíc rokov. To je prvé vzkriesenie. 6 Blahoslavený a svätý, kto má podiel na prvom vzkriesení. Nad tými druhá smrť nemá moci, ale budú kňazmi Boha a Krista a budú s ním kraľovať tisíc rokov.20,6 Ex 19,6; Iz 61,6; 1Pt 2,9; 5,10; Zj 2,11

Porážka satana

7 A keď sa dovŕši tisíc rokov, satan bude uvoľnený zo svojho väzenia.
8 Vyjde, aby zvádzal národy na štyroch uhloch zeme, Góga i Magóga, aby ich zhromaždil do boja. Je ich toľko ako morského piesku.20,8 Ez 7,2; 38,2.7 9 Vyšli na šíru zem a obkľúčili tábor svätých i milované mesto. Zostúpil však oheň z neba a pohltil ich.20,9 2Krľ 1,10; Ez 38,22; 39,6; Hab 1,6 10 Diabol, ktorý ich zvádzal, bol vrhnutý do ohnivého a sírového jazera, kde bola aj šelma a falošný prorok. Tam budú mučení vo dne v noci na veky vekov.20,10 Iz 30,33; Zj 19,20; 20,15; 21,8

Súd a veľký biely trón

11 Videl som veľký biely trón i toho, ktorý na ňom sedel. Pred jeho tvárou utiekla zem i nebo a už nebolo pre ne miesta.20,11-12 Mt 25,31-46; 2Pt 3,720,11 Ž 114,3.7; Iz 6,1; Dan 7,9
12 Videl som mŕtvych, veľkých i malých; stáli pred trónom. A otvorili sa knihy. Aj iná kniha sa otvorila, kniha života. A mŕtvi boli súdení podľa toho, čo bolo napísané v knihách, podľa ich skutkov.20,12 Ex 32,33; Ž 62,13; 69,29; Jer 17,10; Dan 7,10; 12,1; Mt 25,31.32; Flp 4,3; Zj 3,5 13 Aj more vydalo mŕtvych, ktorí boli v ňom. Aj smrť a podsvetie vydali mŕtvych, ktorí boli v nich. A každý bol súdený podľa svojich skutkov.20,13 Iz 59,18; Oz 13,14; Sir 16,12 14 Smrť a podsvetie boli zvrhnuté do ohnivého jazera. Toto je druhá smrť, ohnivé jazero.20,14 1Kor 15,26; Zj 19,20; 21,4 15 A ak sa našiel niekto, kto nebol zapísaný v knihe života, bol hodený do ohnivého jazera.20,15 Zj 3,5; 13,8