16. kapitola

Čaše Božieho hnevu

1 Potom som počul mohutný hlas z chrámu, ktorý hovoril siedmim anjelom: „Choďte a vylejte na zem sedem čiaš Božieho hnevu.“16,1 Ž 69,25; Iz 66,6; Jer 10,25; Ez 22,31; Sof 3,8
2 Odišiel prvý anjel a vylial svoju čašu na zem: na ľuďoch, ktorí mali znak šelmy a ktorí sa klaňali jej obrazu, sa povyhadzovali zhubné a zlé vredy.16,2 Ex 9,10 3 Druhý vylial svoju čašu na more: more sa zmenilo na krv, ktorá vyzerala ako z mŕtveho, a zahynulo všetko, čo žilo v mori.16,3 Zj 8,8 4 Tretí anjel vylial svoju čašu na rieky a na pramene vôd: zmenili sa na krv.16,4 Ex 7,19-24; Ž 78,44; 105,29; Zj 8,10 5 A počul som volať anjela vôd: „Spravodlivý si ty, ktorý si a ktorý si bol, Svätý, že si tak rozsúdil,16,5-6 Ž 79,3.12; Iz 49,26 6 lebo oni prelievali krv svätých a prorokov, dal si im piť krv; zaslúžili si to!“ 7 A počul som, ako oltár volal16,7 Alt. počul som hlas od oltára volať.: „Áno, Pane, Bože všemohúci, pravdivé a spravodlivé sú tvoje súdy.“16,7 Ž 19,10; 119,137; Zj 19,2 8 Štvrtý vylial svoju čašu na slnko: a bola mu daná moc páliť ľudí ohňom.16,8 Ž 105,32 9 Ľudí spaľovala veľká horúčava a oni sa rúhali menu Boha, ktorý má moc nad týmito ranami, no nekajali sa, aby mu vzdali slávu.16,9 Zj 9,20.21; 16,11.21 10 Piaty vylial svoju čašu na trón šelmy: jej kráľovstvo stemnelo. Od bolesti si hrýzli jazyky16,10 Ex 10,21; Ž 105,28 11 a rúhali sa nebeskému Bohu pre svoje bolesti a pre vredy, ale nekajali sa zo svojich skutkov.16,11 Zj 16,9.21 12 Šiesty vylial svoju čašu na veľkú rieku Eufrat: jej voda vyschla, aby bola pripravená cesta kráľom od východu slnka.16,12 Iz 11,15; Jer 51,36 13 Videl som troch nečistých duchov ako žaby vychádzať z tlamy draka, ako aj z tlamy šelmy a z úst falošného proroka.16,13 Ex 7,28 14 To sú duchovia démonov, ktorí robia znamenia. Vychádzajú ku kráľom celého sveta, aby ich zhromaždili do boja vo veľký deň všemohúceho Boha.16,14 Mt 24,24; 2Tes 2,9; Zj 19,19 15 „Hľa, prichádzam ako zlodej. Blahoslavený, kto bdie a chráni si odev, aby nechodil nahý a aby nevideli jeho hanbu.“16,15 Mt 24,43; 1Tes 5,2; Zj 3,3.18 16 Zhromaždil ich na mieste, ktoré sa po hebrejsky volá Harmagedón16,16 Hebr. Har-Megiddo = vrch Megiddo..16,16 Sdc 5,19; Zach 12,11 17 Siedmy vylial svoju čašu na vzduch. A z chrámu od trónu vyšiel mohutný hlas, ktorý hovoril: „Stalo sa!“16,17 Iz 66,6; Zj 16,1 18 Nasledovali blesky, zvuky, hromy a veľké zemetrasenie, akého nebolo odvtedy, čo je človek na zemi — také veľké bolo zemetrasenie.16,18 Ex 19,16-19; Dan 12,1; Zj 4,5; 8,5; 11,19 19 A veľké mesto sa rozpadlo na tri časti a mestá národov padli. Boh si spomenul na veľký Babylon, aby mu dal kalich vína svojho rozhorčeného hnevu.16,19 Ž 75,9; Iz 51,23; Jer 25,15; Zj 14,10 20 Všetky ostrovy zmizli16,20 Alt. utiekli. a ani vrchov už nebolo.16,20 Zj 6,14; 20,11 21 Z neba padali na ľudí veľké krúpy ťažké ako centy16,21 Gr. talenty.. Ľudia sa rúhali Bohu pre ranu krupobitia, lebo táto rana bola veľmi veľká.16,21 Ex 9,24; Zj 16,9.11