Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

15. kapitola

Anjeli s poslednými ranami

1 Na nebi som videl iné veľké a predivné znamenie: Sedem anjelov, ktorí mali sedem posledných rán, pretože nimi sa dovŕšil Boží hnev.15,1 Lv 26,21
2 Videl som akési sklenené more, zmiešané s ohňom, a tí, čo zvíťazili nad šelmou i nad jej obrazom a nad číslom jej mena, stáli na sklenenom mori. Mali Božie citary15,2 Zj 4,6; 13,15 3 a spievali pieseň Božieho služobníka Mojžiša a pieseň Baránka: „Veľké a obdivuhodné sú tvoje skutky, Pán, Boh, Všemohúci. Spravodlivé a pravdivé sú tvoje cesty, Kráľ národov.15,3-4 Ex 15,1.11; Ž 92,5; 111,2.4; 145,17; Jer 10,6.7; 16,19-21; Tob 13,17 4 Kto by sa nebál, Pane, a neoslavoval tvoje meno? Pretože ty jediný si svätý; všetky národy prídu a budú sa pred tebou klaňať, lebo sa zjavili tvoje spravodlivé súdy.“ 5 A potom som videl: Otvoril sa chrám stanu svedectva v nebi15,5 Zj 11,19 6 a z chrámu vyšlo sedem anjelov, ktorí mali sedem rán. Boli oblečení do čistého žiariaceho ľanového rúcha a cez prsia boli prepásaní zlatými pásmi.15,6 Lv 16,4; Dan 10,5; Zj 15,1 7 Jedna zo štyroch bytostí rozdala siedmim anjelom sedem zlatých čiaš, plných hnevu Boha žijúceho na veky vekov. 8 Chrám sa naplnil dymom Božej slávy a jeho moci. A nikto nemohol vojsť do chrámu, kým sa nedovŕšilo sedem rán siedmich anjelov.15,8 Ex 40,34; 1Krľ 8,10.11; Iz 6,4; Ez 44,4