Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

11. kapitola

Dvaja svedkovia

1 Dostal som trstinu podobnú palici so slovami: „Vstaň a zmeraj Boží chrám i oltár, ako aj tých, čo sa v ňom klaňajú.11,1 Ez 40,3; Zach 2,5.6
2 Ale vonkajšie chrámové nádvorie vynechaj a nemeraj ho, lebo bolo vydané pohanom, ktorí budú štyridsaťdva mesiacov pustošiť sväté mesto.11,2 Ž 79,1; Iz 63,18; Lk 21,24; Zj 12,6.14; 13,5 3 Svojim dvom svedkom, oblečeným do vrecoviny, dám prorokovať tisícdvestošesťdesiat dní.“ 4 To sú tie dve olivy a dva svietniky, ktoré stoja pred Pánom zeme.11,4 Zach 4,3.11.14 5 Ak im niekto chce ublížiť, z úst im vyšľahne oheň a strávi ich nepriateľov. Keby im niekto chcel ublížiť, musí takto zahynúť.11,5 2Krľ 1,10; Ž 97,3; Jer 5,14 6 Oni majú moc zavrieť nebo, aby v dňoch ich prorokovania nepršalo. Majú moc premeniť vody na krv a zasiahnuť zem všelijakými ranami, kedykoľvek to budú chcieť.11,6 Ex 7,19; 1Krľ 17,1 7 Keď dokončia svoje svedectvo, šelma, ktorá vystúpi z priepasti, bude bojovať proti nim, zvíťazí nad nimi a zabije ich.11,7 Dan 7,21; Zj 13,1; 17,8 8 Ich mŕtvoly budú na námestí veľkého mesta, ktoré sa obrazne11,8 Dosl. duchovne. volá Sodoma a Egypt, kde bol ukrižovaný aj ich Pán.11,8 Iz 1,10 9 Mnoho ľudí z rozličných kmeňov, jazykov a národov bude tri a pol dňa vidieť ich mŕtve telá, ale ich telá nedovolia uložiť do hrobu. 10 Obyvatelia zeme sa nad nimi budú radovať, budú si navzájom posielať dary, lebo títo dvaja proroci trápili obyvateľov zeme.11,10 1Krľ 18,17; Ž 35,15 11 O tri a pol dňa však vošiel do nich duch života od Boha, postavili sa na nohy a na tých, čo ich videli, doľahol veľký strach.11,11 Ez 37,10 12 Počuli mohutný hlas z neba, ktorý im hovoril: „Vystúpte sem!“ Vystúpili v oblaku na nebo a ich nepriatelia ich videli.11,12 2Krľ 2,11 13 V tú hodinu nastalo veľké zemetrasenie a desatina mesta sa zrútila a pri zemetrasení zahynulo sedemtisíc ľudí. Ostatných sa zmocnil strach a vzdali slávu Bohu na nebesiach.11,13 Ez 38,20; Mk 13,8; Zj 16,18 14 Druhé beda prešlo. Hľa, tretie beda príde čoskoro.11,14 Zj 8,13; 9,12

Siedma poľnica

15 Siedmy anjel zatrúbil. A v nebi zazneli mohutné hlasy: „Kráľovstvo sveta sa stalo kráľovstvom nášho Pána a jeho Pomazaného11,15 Gr. Krista. a bude kraľovať na veky vekov.“11,15 Ex 15,18; Ž 10,16; Dan 2,44; 7,14; Abd 21; Zach 14,9; Lk 1,33
16 Vtedy dvadsiati štyria starší, ktorí sedeli pred Bohom na svojich trónoch, padli na tvár, klaňali sa Bohu11,16 Zj 4,10; 5,14; 7,11; 19,4 17 a volali: „Ďakujeme ti, Pane, Bože všemohúci, ktorý si a ktorý si bol, že si sa ujal svojej veľkej moci a začal si kraľovať.11,17 Zj 16,5 18 Národy sa rozhnevali, ale prišiel tvoj hnev a čas súdiť mŕtvych a odmeniť tvojich sluhov, prorokov, svätých a tých, čo sa boja tvojho mena, malých i veľkých, a zničiť tých, čo ničia zem.“11,18 Ž 2,1; 46,7; 115,13; Mal 3,20 19 A v nebi sa otvoril Boží chrám a v Božom chráme bolo vidieť archu jeho zmluvy. Nastali blesky, zvuky, hromy, zemetrasenia a veľké krupobitie.11,19 2Mak 2,4-8; Zj 15,5
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk