Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

11. kapitola

Dvaja svedkovia

1 Dostal som trstinu podobnú palici so slovami: „Vstaň a zmeraj Boží chrám i oltár, ako aj tých, čo sa v ňom klaňajú.11,1 Ez 40,3; Zach 2,5.6
2 Ale vonkajšie chrámové nádvorie vynechaj a nemeraj ho, lebo bolo vydané pohanom, ktorí budú štyridsaťdva mesiacov pustošiť sväté mesto.11,2 Ž 79,1; Iz 63,18; Lk 21,24; Zj 12,6.14; 13,5 3 Svojim dvom svedkom, oblečeným do vrecoviny, dám prorokovať tisícdvestošesťdesiat dní.“ 4 To sú tie dve olivy a dva svietniky, ktoré stoja pred Pánom zeme.11,4 Zach 4,3.11.14 5 Ak im niekto chce ublížiť, z úst im vyšľahne oheň a strávi ich nepriateľov. Keby im niekto chcel ublížiť, musí takto zahynúť.11,5 2Krľ 1,10; Ž 97,3; Jer 5,14 6 Oni majú moc zavrieť nebo, aby v dňoch ich prorokovania nepršalo. Majú moc premeniť vody na krv a zasiahnuť zem všelijakými ranami, kedykoľvek to budú chcieť.11,6 Ex 7,19; 1Krľ 17,1 7 Keď dokončia svoje svedectvo, šelma, ktorá vystúpi z priepasti, bude bojovať proti nim, zvíťazí nad nimi a zabije ich.11,7 Dan 7,21; Zj 13,1; 17,8 8 Ich mŕtvoly budú na námestí veľkého mesta, ktoré sa obrazne11,8 Dosl. duchovne. volá Sodoma a Egypt, kde bol ukrižovaný aj ich Pán.11,8 Iz 1,10 9 Mnoho ľudí z rozličných kmeňov, jazykov a národov bude tri a pol dňa vidieť ich mŕtve telá, ale ich telá nedovolia uložiť do hrobu. 10 Obyvatelia zeme sa nad nimi budú radovať, budú si navzájom posielať dary, lebo títo dvaja proroci trápili obyvateľov zeme.11,10 1Krľ 18,17; Ž 35,15 11 O tri a pol dňa však vošiel do nich duch života od Boha, postavili sa na nohy a na tých, čo ich videli, doľahol veľký strach.11,11 Ez 37,10 12 Počuli mohutný hlas z neba, ktorý im hovoril: „Vystúpte sem!“ Vystúpili v oblaku na nebo a ich nepriatelia ich videli.11,12 2Krľ 2,11 13 V tú hodinu nastalo veľké zemetrasenie a desatina mesta sa zrútila a pri zemetrasení zahynulo sedemtisíc ľudí. Ostatných sa zmocnil strach a vzdali slávu Bohu na nebesiach.11,13 Ez 38,20; Mk 13,8; Zj 16,18 14 Druhé beda prešlo. Hľa, tretie beda príde čoskoro.11,14 Zj 8,13; 9,12

Siedma poľnica

15 Siedmy anjel zatrúbil. A v nebi zazneli mohutné hlasy: „Kráľovstvo sveta sa stalo kráľovstvom nášho Pána a jeho Pomazaného11,15 Gr. Krista. a bude kraľovať na veky vekov.“11,15 Ex 15,18; Ž 10,16; Dan 2,44; 7,14; Abd 21; Zach 14,9; Lk 1,33
16 Vtedy dvadsiati štyria starší, ktorí sedeli pred Bohom na svojich trónoch, padli na tvár, klaňali sa Bohu11,16 Zj 4,10; 5,14; 7,11; 19,4 17 a volali: „Ďakujeme ti, Pane, Bože všemohúci, ktorý si a ktorý si bol, že si sa ujal svojej veľkej moci a začal si kraľovať.11,17 Zj 16,5 18 Národy sa rozhnevali, ale prišiel tvoj hnev a čas súdiť mŕtvych a odmeniť tvojich sluhov, prorokov, svätých a tých, čo sa boja tvojho mena, malých i veľkých, a zničiť tých, čo ničia zem.“11,18 Ž 2,1; 46,7; 115,13; Mal 3,20 19 A v nebi sa otvoril Boží chrám a v Božom chráme bolo vidieť archu jeho zmluvy. Nastali blesky, zvuky, hromy, zemetrasenia a veľké krupobitie.11,19 2Mak 2,4-8; Zj 15,5