Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

9. kapitola

Očista pohanských národov

1 Výrok. Slovo Hospodina proti krajine Chadrách a Damasku, jeho príbytku, lebo Hospodinovi patrí hlavné mesto Aramu9,1 Hebr. oko človeka. Namiesto človeka (adam) čítame Aram. Oko je metafora pre hlavné mesto Damask. a všetky izraelské kmene.9,1 2Sam 8,6; Iz 17,6-7
2 Aj Chamát s ním hraničí, aj Týrus a Sidon, hoci sú veľmi múdre.9,2 2Sam 8,10 3 Týrus si postavil opevnenie, nakopil striebra sťa prachu a rýdzeho zlata ako blata na uliciach.9,3 Iz 23,17-18; Ez 28,2-5 4 Hľa, Pán sa ho zmocní, zrazí jeho bohatstvo do mora a mesto pohltí oheň. 5 Aškalón to uvidí a bude sa báť, Gaza sa bude hrozne zvíjať, aj Ekrón, lebo jeho nádej zvädla; kráľ Gazy zahynie a Aškalón nebude obývaný.9,5 2Krľ 1,2; Jer 47,5 6 „V Ašdóde budú bývať miešanci a ukončím pýchu Filištíncov. 7 Odstránim z jeho úst krv, spomedzi zubov ich ohavnosti.“ Aj on zostane pre nášho Boha a bude ako vodca v Judsku a Ekrón ako Jebúseji.9,7 Joz 15,63; 2Sam 5,6-10; 24,18 8 „Utáborím sa pred svojím domom ako hliadka pred tými, čo tiahnu sem a tam a neobsadí ich už utláčateľ, lebo teraz už ja sám budem dozerať.“9,8 Joel 4,17; Zach 2,9

Mesiáš, knieža pokoja

9 „Hlasne plesaj, dcéra Siona, zvučne jasaj, dcéra Jeruzalema. Pozri, tvoj kráľ prichádza k tebe, je spravodlivý a prináša víťazstvo, je pokorný a jazdí na oslovi, na osliatku, mláďati oslice.9,9 Gn 49,11; Ž 18,28; Sof 3,14; Mt 21,5; Jn 12,15
10 Vyničím vozy z Efrajima a kone z Jeruzalema, vytratia sa bojové kuše; bude hlásať pokoj národom, jeho vláda siaha od mora až k moru a od Rieky až do končín zeme.9,10 2Krľ 23,11; Ž 72,8; Iz 11,6-12; Oz 2,20; Mich 5,9 11 A tebe pre krv tvojej zmluvy vyvediem zajatcov zo studne, v ktorej niet vody.9,11 Ex 24,8; Mt 26,28; 1Kor 11,25 12 Vráťte sa do pevnosti, zajatci nádeje; dnes oznamujem: ‚Dvojnásobne ti odplatím.‘9,12 Jób 42,10; Iz 61,7 13 Lebo si natiahnem Júdu ako luk, Efrajima vložím doň ako šíp; povzbudím tvojich synov, Sion, proti tvojim synom, Javán9,13 Ide o kultúrne oblasti starovekého Grécka., urobím ťa podobným hrdinskému meču.“9,13 1Mak 1,1-9 14 Hospodin sa zjaví nad nimi, jeho šíp vyrazí sťa blesk, Pán, Hospodin, zatrúbi na roh, bude postupovať v južných víchroch.9,14 Dt 33,2; Ž 18,15; Hab 3,3 15 Hospodin zástupov bude štítom nad nimi, zhltnú kamene z praku, budú po nich šliapať, budú piť krv ako víno a naplnia sa ako kropenička a ako rohy oltára. 16 V ten deň ich zachráni Hospodin, ich Boh, ako stádo svojho ľudu, lebo budú ako drahokamy čelenky, žiariace nad jeho zemou.9,16 Iz 40,11 17 Veď čo je jeho šťastie a čo jeho krása? Obilie prospeje mladíkom a mušt pannám.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk