Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

9. kapitola

Očista pohanských národov

1 Výrok. Slovo Hospodina proti krajine Chadrách a Damasku, jeho príbytku, lebo Hospodinovi patrí hlavné mesto Aramu9,1 Hebr. oko človeka. Namiesto človeka (adam) čítame Aram. Oko je metafora pre hlavné mesto Damask. a všetky izraelské kmene.9,1 2Sam 8,6; Iz 17,6-7
2 Aj Chamát s ním hraničí, aj Týrus a Sidon, hoci sú veľmi múdre.9,2 2Sam 8,10 3 Týrus si postavil opevnenie, nakopil striebra sťa prachu a rýdzeho zlata ako blata na uliciach.9,3 Iz 23,17-18; Ez 28,2-5 4 Hľa, Pán sa ho zmocní, zrazí jeho bohatstvo do mora a mesto pohltí oheň. 5 Aškalón to uvidí a bude sa báť, Gaza sa bude hrozne zvíjať, aj Ekrón, lebo jeho nádej zvädla; kráľ Gazy zahynie a Aškalón nebude obývaný.9,5 2Krľ 1,2; Jer 47,5 6 „V Ašdóde budú bývať miešanci a ukončím pýchu Filištíncov. 7 Odstránim z jeho úst krv, spomedzi zubov ich ohavnosti.“ Aj on zostane pre nášho Boha a bude ako vodca v Judsku a Ekrón ako Jebúseji.9,7 Joz 15,63; 2Sam 5,6-10; 24,18 8 „Utáborím sa pred svojím domom ako hliadka pred tými, čo tiahnu sem a tam a neobsadí ich už utláčateľ, lebo teraz už ja sám budem dozerať.“9,8 Joel 4,17; Zach 2,9

Mesiáš, knieža pokoja

9 „Hlasne plesaj, dcéra Siona, zvučne jasaj, dcéra Jeruzalema. Pozri, tvoj kráľ prichádza k tebe, je spravodlivý a prináša víťazstvo, je pokorný a jazdí na oslovi, na osliatku, mláďati oslice.9,9 Gn 49,11; Ž 18,28; Sof 3,14; Mt 21,5; Jn 12,15
10 Vyničím vozy z Efrajima a kone z Jeruzalema, vytratia sa bojové kuše; bude hlásať pokoj národom, jeho vláda siaha od mora až k moru a od Rieky až do končín zeme.9,10 2Krľ 23,11; Ž 72,8; Iz 11,6-12; Oz 2,20; Mich 5,9 11 A tebe pre krv tvojej zmluvy vyvediem zajatcov zo studne, v ktorej niet vody.9,11 Ex 24,8; Mt 26,28; 1Kor 11,25 12 Vráťte sa do pevnosti, zajatci nádeje; dnes oznamujem: ‚Dvojnásobne ti odplatím.‘9,12 Jób 42,10; Iz 61,7 13 Lebo si natiahnem Júdu ako luk, Efrajima vložím doň ako šíp; povzbudím tvojich synov, Sion, proti tvojim synom, Javán9,13 Ide o kultúrne oblasti starovekého Grécka., urobím ťa podobným hrdinskému meču.“9,13 1Mak 1,1-9 14 Hospodin sa zjaví nad nimi, jeho šíp vyrazí sťa blesk, Pán, Hospodin, zatrúbi na roh, bude postupovať v južných víchroch.9,14 Dt 33,2; Ž 18,15; Hab 3,3 15 Hospodin zástupov bude štítom nad nimi, zhltnú kamene z praku, budú po nich šliapať, budú piť krv ako víno a naplnia sa ako kropenička a ako rohy oltára. 16 V ten deň ich zachráni Hospodin, ich Boh, ako stádo svojho ľudu, lebo budú ako drahokamy čelenky, žiariace nad jeho zemou.9,16 Iz 40,11 17 Veď čo je jeho šťastie a čo jeho krása? Obilie prospeje mladíkom a mušt pannám.