Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

8. kapitola

Prísľub pre zvyšok ľudu

1 Potom mi zaznelo slovo Hospodina zástupov:
2 Takto hovorí Hospodin zástupov: „Veľmi horlím za Sion, veľkým hnevom zaň horlím.“8,2 Zach 1,14 3 Takto hovorí Hospodin: „Vrátim sa na Sion a budem bývať uprostred Jeruzalema. Vtedy sa Jeruzalem bude volať Verné mesto a vrch Hospodina zástupov Svätý vrch.“8,3 Iz 1,26 4 Takto hovorí Hospodin zástupov: „Ešte budú na uliciach Jeruzalema sedieť starci a starenky; každý s palicou v ruke pre svoj vysoký vek.8,4 Iz 65,20 5 A ulice mesta budú plné chlapcov a dievčat hrajúcich sa na jeho uliciach.“ 6 Takto hovorí Hospodin zástupov: „Ak je to nemožné v očiach zvyšku tohto ľudu v jeho dňoch, vari to bude nemožné aj v mojich očiach?“ znie výrok Hospodina zástupov.8,6 Lk 1,37 7 Takto hovorí Hospodin zástupov: „Hľa, ja zachránim svoj ľud z krajiny východu a z krajiny západu slnka.8,7 Iz 45,6; Mal 1,11 8 Privediem ho, takže bude bývať v Jeruzaleme. Bude mojím ľudom a ja budem jeho Bohom v pravde a spravodlivosti.“8,8 Jer 24,7; 31,33; Ez 11,20 9 Takto hovorí Hospodin zástupov: „Nech spevnejú ruky vás, čo v týchto dňoch počúvate tieto slová z úst prorokov, ktorí boli pri tom, keď sa kládol základ domu Hospodina zástupov, aby sa postavil chrám.8,9 Ag 2,15-19 10 Lebo pred tými dňami nebola pláca pre človeka, nebolo ani žiadne krmivo pre dobytok. Kto odchádzal alebo prichádzal, nemal pokoj od nepriateľov: obrátil som všetkých ľudí proti sebe. 11 Teraz však nebudem k zvyškom tohto ľudu taký ako v predchádzajúcich dňoch,“ znie výrok Hospodina zástupov. 12 „Semenom bude pokoj, vinič prinesie ovocie, zem vydá svoju úrodu, nebesá dajú svoju rosu a toto všetko dám do dedičstva zvyšku tohto ľudu. 13 Ako ste boli kliatbou medzi národmi, dom Júdov a dom Izraelov, tak vás vyslobodím a budete požehnaním. Nebojte sa, nech spevnejú vaše ruky!“8,13 Gn 12,2 14 Lebo takto hovorí Hospodin zástupov: „Ako som zamýšľal robiť vám zle, keď ma vaši otcovia hnevali,“ hovorí Hospodin zástupov, „a nezľutoval som sa, 15 tak som si opäť v týchto dňoch zaumienil robiť dobre Jeruzalemu a Júdovmu domu. Nebojte sa!“ 16 Toto sú príkazy, ktoré máte zachovávať: „Hovorte každý pravdu svojmu blížnemu, vo svojich bránach nastoľujte pravdu, právo a pokoj,8,16 Ef 4,25 17 nech nik nezmýšľa vo svojom srdci zle proti svojmu blížnemu a nemilujte krivú prísahu, lebo toto všetko sú veci, ktoré nenávidím,“ znie výrok Hospodina. 18 Potom mi zaznelo slovo Hospodina zástupov: 19 Takto hovorí Hospodin zástupov: „Pôst štvrtého, pôst piateho, pôst siedmeho a pôst desiateho mesiaca budú pre Júdov dom dňami plesania, radosti a veselej oslavy. Preto milujte pravdu a pokoj!“8,19 Iz 35,10; Jer 31,12; Zach 7,3.5; Mt 9,15 20 Takto hovorí Hospodin zástupov: „Ešte prídu národy a obyvatelia veľkých miest8,20 Iz 2,2-4; Mich 4,1-3 21 a obyvatelia jedného mesta pôjdu do druhého a povedia: ‚Poďme, vyberme sa uzmieriť Hospodinovu tvár a hľadať Hospodina zástupov; pôjdem aj ja!‘8,21 Hovorí to mesto chápané ako osoba. 22 Pôjdu mnohí ľudia a mocné národy hľadať Hospodina zástupov do Jeruzalema a uzmieriť Hospodinovu tvár.“ 23 Takto hovorí Hospodin zástupov: „V tých dňoch sa chopí desať mužov z národov všetkých jazykov obruby odevu judského muža, pevne ho uchopia a povedia: ‚Chceme ísť s vami, lebo sme počuli, že s vami je Boh.‘“8,23 Ž 24,6; Iz 4,1; 44,5