Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

8. kapitola

Prísľub pre zvyšok ľudu

1 Potom mi zaznelo slovo Hospodina zástupov:
2 Takto hovorí Hospodin zástupov: „Veľmi horlím za Sion, veľkým hnevom zaň horlím.“8,2 Zach 1,14 3 Takto hovorí Hospodin: „Vrátim sa na Sion a budem bývať uprostred Jeruzalema. Vtedy sa Jeruzalem bude volať Verné mesto a vrch Hospodina zástupov Svätý vrch.“8,3 Iz 1,26 4 Takto hovorí Hospodin zástupov: „Ešte budú na uliciach Jeruzalema sedieť starci a starenky; každý s palicou v ruke pre svoj vysoký vek.8,4 Iz 65,20 5 A ulice mesta budú plné chlapcov a dievčat hrajúcich sa na jeho uliciach.“ 6 Takto hovorí Hospodin zástupov: „Ak je to nemožné v očiach zvyšku tohto ľudu v jeho dňoch, vari to bude nemožné aj v mojich očiach?“ znie výrok Hospodina zástupov.8,6 Lk 1,37 7 Takto hovorí Hospodin zástupov: „Hľa, ja zachránim svoj ľud z krajiny východu a z krajiny západu slnka.8,7 Iz 45,6; Mal 1,11 8 Privediem ho, takže bude bývať v Jeruzaleme. Bude mojím ľudom a ja budem jeho Bohom v pravde a spravodlivosti.“8,8 Jer 24,7; 31,33; Ez 11,20 9 Takto hovorí Hospodin zástupov: „Nech spevnejú ruky vás, čo v týchto dňoch počúvate tieto slová z úst prorokov, ktorí boli pri tom, keď sa kládol základ domu Hospodina zástupov, aby sa postavil chrám.8,9 Ag 2,15-19 10 Lebo pred tými dňami nebola pláca pre človeka, nebolo ani žiadne krmivo pre dobytok. Kto odchádzal alebo prichádzal, nemal pokoj od nepriateľov: obrátil som všetkých ľudí proti sebe. 11 Teraz však nebudem k zvyškom tohto ľudu taký ako v predchádzajúcich dňoch,“ znie výrok Hospodina zástupov. 12 „Semenom bude pokoj, vinič prinesie ovocie, zem vydá svoju úrodu, nebesá dajú svoju rosu a toto všetko dám do dedičstva zvyšku tohto ľudu. 13 Ako ste boli kliatbou medzi národmi, dom Júdov a dom Izraelov, tak vás vyslobodím a budete požehnaním. Nebojte sa, nech spevnejú vaše ruky!“8,13 Gn 12,2 14 Lebo takto hovorí Hospodin zástupov: „Ako som zamýšľal robiť vám zle, keď ma vaši otcovia hnevali,“ hovorí Hospodin zástupov, „a nezľutoval som sa, 15 tak som si opäť v týchto dňoch zaumienil robiť dobre Jeruzalemu a Júdovmu domu. Nebojte sa!“ 16 Toto sú príkazy, ktoré máte zachovávať: „Hovorte každý pravdu svojmu blížnemu, vo svojich bránach nastoľujte pravdu, právo a pokoj,8,16 Ef 4,25 17 nech nik nezmýšľa vo svojom srdci zle proti svojmu blížnemu a nemilujte krivú prísahu, lebo toto všetko sú veci, ktoré nenávidím,“ znie výrok Hospodina. 18 Potom mi zaznelo slovo Hospodina zástupov: 19 Takto hovorí Hospodin zástupov: „Pôst štvrtého, pôst piateho, pôst siedmeho a pôst desiateho mesiaca budú pre Júdov dom dňami plesania, radosti a veselej oslavy. Preto milujte pravdu a pokoj!“8,19 Iz 35,10; Jer 31,12; Zach 7,3.5; Mt 9,15 20 Takto hovorí Hospodin zástupov: „Ešte prídu národy a obyvatelia veľkých miest8,20 Iz 2,2-4; Mich 4,1-3 21 a obyvatelia jedného mesta pôjdu do druhého a povedia: ‚Poďme, vyberme sa uzmieriť Hospodinovu tvár a hľadať Hospodina zástupov; pôjdem aj ja!‘8,21 Hovorí to mesto chápané ako osoba. 22 Pôjdu mnohí ľudia a mocné národy hľadať Hospodina zástupov do Jeruzalema a uzmieriť Hospodinovu tvár.“ 23 Takto hovorí Hospodin zástupov: „V tých dňoch sa chopí desať mužov z národov všetkých jazykov obruby odevu judského muža, pevne ho uchopia a povedia: ‚Chceme ísť s vami, lebo sme počuli, že s vami je Boh.‘“8,23 Ž 24,6; Iz 4,1; 44,5