Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

6. kapitola

Ôsme videnie: Štyri vozy s koňmi

1 Znova som zodvihol zrak, pozrel som a videl som štyri vozy vystupovať spomedzi dvoch vrchov; vrchy boli bronzové.6,1 Iz 66,15
2 V prvom voze boli ryšavé kone, v druhom čierne,6,2-3 Zj 6,2-8 3 v treťom biele a vo štvrtom voze kone strakaté a mocné. 4 Ozval som sa a spýtal som sa anjela, ktorý hovoril so mnou: „Čo je to, pán môj?“ 5 Anjel mi odvetil: „To sú štyri nebeské vetry, ktoré vychádzajú z miesta, kde stáli pred Pánom celej zeme.6,5 Ž 104,4 6 Voz s čiernymi koňmi ide do severnej krajiny, za nimi vychádzajú biele kone, strakaté však idú do južnej krajiny.“ 7 Vyšli mocné a usilovali sa prejsť krížom-krážom zem. Povedal: „Choďte, prejdite zemou!“ A tak prešli zem krížom-krážom. 8 Potom na mňa zavolal a riekol mi: „Pozri sa, tie, čo idú do severnej krajiny, mi v severnej krajine upokoja ducha.“

Koruna pre veľkňaza

9 Potom mi zaznelo slovo Hospodina:
10 „Vezmi od zajatcov, z pokolenia Cheldaja, Tobiju a Jedaju, čo prišli z Babylonu, a choď v ten istý deň do domu Jošiju, syna Cefanju, 11 a vezmi striebro a zlato. Urob korunu a polož ju na hlavu veľkňaza Jošuu, syna Jocadáka. 12 Povedz mu: ‚Takto hovorí Hospodin zástupov: Pozri, muž, ktorého meno je Výhonok, vyrastie na svojom mieste a vybuduje Hospodinov chrám.6,12 Iz 11,1; Zach 3,8 13 On vybuduje Hospodinov chrám, poctia ho slávou a bude sedieť a panovať na svojom tróne; kňaz bude pri jeho tróne a medzi oboma bude zhoda.6,13 Ž 110,4; Mt 26,61; Ef 2,21 14 Koruna bude v Hospodinovom chráme pamiatkou na Chelema, Tobiju, Jedaju a Chéna, synov Cefanju. 15 Aj tí, čo sú vzdialení, prídu a budú budovať Hospodinov chrám.‘ A tak spoznáte, že ma k vám poslal Hospodin zástupov. Stane sa to, ak budete pozorne počúvať hlas Hospodina, svojho Boha.“6,15 Dt 28,1; Iz 60,10; Zach 2,13.15; 4,9