Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

2. kapitola

Druhé videnie: Štyri rohy a štyria remeselníci

1 Pozdvihol som zrak, pozrel som a videl som štyri rohy.
2 Nato som sa spýtal anjela, ktorý so mnou hovoril: „Čo je to?“ Odpovedal mi: „To sú rohy, ktoré rozmetali Judsko, Izrael a Jeruzalem.“2,2 1Krľ 22,11 3 Potom mi Hospodin ukázal štyroch remeselníkov.2,3 Iz 54,16-17; Ez 21,36 4 Spýtal som sa: „Čo sa títo chystajú robiť?“ Odpovedal mi: „Tie rohy sú tí, čo rozmetali Judsko, že nik nezdvihol hlavu, ale títo ich prišli zastrašiť a zvrhnúť rohy národov, čo zdvihli roh proti Judsku, aby ho rozmetali.“2,4 Jer 48,25

Tretie videnie: Muž s meracím povrazom

5 Pozdvihol som zrak, pozrel som a videl som muža, čo držal v ruke merací povraz.2,5 Ez 40,3
6 Nato som sa spýtal: „A ty kam ideš?“ Odpovedal mi: „Premerať Jeruzalem, chcem vidieť, aký bude široký a aký dlhý.“2,6 Jer 31,38-39; Zj 21,15 7 Potom vyšiel anjel, ktorý so mnou hovoril, a iný anjel mu vyšiel v ústrety. 8 Povedal mu: „Bež a povedz tomu mladíkovi: ‚Jeruzalem sa zaplní a otvorí pre množstvo ľudí, aj zvieratá budú v ňom.‘2,8 Iz 49,19-20; 54,2-3; Jer 31,27 9 A ja,“ znie výrok Hospodina, „budem ohnivou hradbou okolo neho a slávou uprostred neho.“2,9 Ez 43,1-5; Zach 9,8; Zj 22,3 10 „Beda, beda! Utekajte zo severnej krajiny,“ znie výrok Hospodina, „lebo som vás rozptýlil ako štyri nebeské vetry,“ znie výrok Hospodina.2,10 Iz 48,20; Jer 1,13-15; 50,8; 51,6; Zach 6,8 11 „Beda! Zachráň sa Sion, ty, čo bývaš u babylonskej dcéry!“2,11 Abd 17 12 Lebo takto hovorí Hospodin zástupov, ktorý ma na svoju slávu poslal k národom, čo vás vyplienili: „Kto sa vás dotkne, dotýka sa zrenice môjho oka.2,12 Dt 32,10; Ž 17,8 13 Hľa, zaženiem sa na nich rukou a stanú sa korisťou svojich sluhov.“ Vtedy spoznáte, že ma poslal Hospodin zástupov.2,13 Iz 14,2; 19,16; Zach 2,15; 4,9; 6,15 14 „Plesaj a raduj sa, dcéra Siona, pozri, prichádzam a budem bývať uprostred teba,“ znie výrok Hospodina.2,14 Sof 3,14 15 „V ten deň sa pripoja k Hospodinovi mnohé národy a budú mojím ľudom a budem bývať uprostred teba.“ Vtedy spoznáš, že ma k tebe poslal Hospodin zástupov.2,15 Zach 1,13 16 Potom Hospodin vezme Judsko do vlastníctva ako svoj dedičný podiel vo svätej zemi a zasa si vyvolí Jeruzalem.2,16 Zach 1,17 17 Stíš sa pred Hospodinom, každý tvor, lebo vychádza zo svojho svätého príbytku!2,17 Hab 2,20; Sof 1,7