Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

2. kapitola

Druhé videnie: Štyri rohy a štyria remeselníci

1 Pozdvihol som zrak, pozrel som a videl som štyri rohy.
2 Nato som sa spýtal anjela, ktorý so mnou hovoril: „Čo je to?“ Odpovedal mi: „To sú rohy, ktoré rozmetali Judsko, Izrael a Jeruzalem.“2,2 1Krľ 22,11 3 Potom mi Hospodin ukázal štyroch remeselníkov.2,3 Iz 54,16-17; Ez 21,36 4 Spýtal som sa: „Čo sa títo chystajú robiť?“ Odpovedal mi: „Tie rohy sú tí, čo rozmetali Judsko, že nik nezdvihol hlavu, ale títo ich prišli zastrašiť a zvrhnúť rohy národov, čo zdvihli roh proti Judsku, aby ho rozmetali.“2,4 Jer 48,25

Tretie videnie: Muž s meracím povrazom

5 Pozdvihol som zrak, pozrel som a videl som muža, čo držal v ruke merací povraz.2,5 Ez 40,3
6 Nato som sa spýtal: „A ty kam ideš?“ Odpovedal mi: „Premerať Jeruzalem, chcem vidieť, aký bude široký a aký dlhý.“2,6 Jer 31,38-39; Zj 21,15 7 Potom vyšiel anjel, ktorý so mnou hovoril, a iný anjel mu vyšiel v ústrety. 8 Povedal mu: „Bež a povedz tomu mladíkovi: ‚Jeruzalem sa zaplní a otvorí pre množstvo ľudí, aj zvieratá budú v ňom.‘2,8 Iz 49,19-20; 54,2-3; Jer 31,27 9 A ja,“ znie výrok Hospodina, „budem ohnivou hradbou okolo neho a slávou uprostred neho.“2,9 Ez 43,1-5; Zach 9,8; Zj 22,3 10 „Beda, beda! Utekajte zo severnej krajiny,“ znie výrok Hospodina, „lebo som vás rozptýlil ako štyri nebeské vetry,“ znie výrok Hospodina.2,10 Iz 48,20; Jer 1,13-15; 50,8; 51,6; Zach 6,8 11 „Beda! Zachráň sa Sion, ty, čo bývaš u babylonskej dcéry!“2,11 Abd 17 12 Lebo takto hovorí Hospodin zástupov, ktorý ma na svoju slávu poslal k národom, čo vás vyplienili: „Kto sa vás dotkne, dotýka sa zrenice môjho oka.2,12 Dt 32,10; Ž 17,8 13 Hľa, zaženiem sa na nich rukou a stanú sa korisťou svojich sluhov.“ Vtedy spoznáte, že ma poslal Hospodin zástupov.2,13 Iz 14,2; 19,16; Zach 2,15; 4,9; 6,15 14 „Plesaj a raduj sa, dcéra Siona, pozri, prichádzam a budem bývať uprostred teba,“ znie výrok Hospodina.2,14 Sof 3,14 15 „V ten deň sa pripoja k Hospodinovi mnohé národy a budú mojím ľudom a budem bývať uprostred teba.“ Vtedy spoznáš, že ma k tebe poslal Hospodin zástupov.2,15 Zach 1,13 16 Potom Hospodin vezme Judsko do vlastníctva ako svoj dedičný podiel vo svätej zemi a zasa si vyvolí Jeruzalem.2,16 Zach 1,17 17 Stíš sa pred Hospodinom, každý tvor, lebo vychádza zo svojho svätého príbytku!2,17 Hab 2,20; Sof 1,7