Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

14. kapitola

Hospodin — kráľ celej zeme

1 Hľa, prichádza deň Hospodina, vtedy sa v tvojom strede bude deliť korisť.14,1 Iz 39,6; Joel 1,15
2 „Zhromaždím všetky národy k Jeruzalemu do boja, zaujmú mesto, domy vyplienia, ženy znásilnia. Polovica mesta pôjde do zajatia, ale zvyšok ľudu mesta nevyničia.“14,2 Sof 3,8 3 Potom Hospodin vytiahne a bude bojovať proti tým národom, ako bojoval v deň vojny.14,3 Iz 42,13; Zach 12,3 4 Jeho nohy v ten deň zastanú na Olivovom vrchu, ktorý leží na východ od Jeruzalema, a Olivový vrch sa rozštiepi napoly — od východu na západ — a utvorí sa veľmi veľké údolie. Polovica vrchu sa posunie na sever a polovica na juh.14,4 Mich 1,4 5 Vtedy budete utekať do údolia medzi mojimi vrchmi, lebo toto horské údolie bude siahať až k Acalu. Budete utekať, ako ste bežali pred zemetrasením v dňoch judského kráľa Uzziju. Vtedy príde Hospodin, môj Boh, a všetci jeho svätí s ním.14,5 Am 1,1; Mt 25,31 6 V ten deň nebude svetlo ani zima, ani mráz.14,6 Joel 2,2 7 Bude to jediný deň známy iba Hospodinovi. Nebude to ani deň, ani noc, ale vo večernom čase bude svetlo.14,7 Iz 60,19; Mt 24,36; Mk 13,32; Zj 21,23 8 V ten deň bude z Jeruzalema vytekať živá voda, polovica do mora na východ a polovica do mora na západ. Tak to bude v lete i v zime.14,8 Ez 47,1-12; Joel 4,18; Zj 22,1-2 9 Hospodin bude kráľom nad celou zemou. V ten deň bude jediný Hospodin a jeho meno jediné.14,9 Dt 6,4; Ž 97,1; Mal 1,14; Zj 11,15 10 Celá krajina sa zmení na step, ktorá siaha od Geby po Rimmón na juh od Jeruzalema. Ten bude vyčnievať a ostane na svojom mieste od Benjamínskej brány až po miesto starobylej Nárožnej brány a od veže Chananel až po Kráľovské lisy.14,10 Iz 2,2; Jer 31,38; Mich 4,1; Zach 12,6 11 Budú v ňom bývať a nezasiahne ho vojnová kliatba. Jeruzalem bude bývať v bezpečí.14,11 Jer 33,16; Zj 22,3 12 Toto bude rana, ktorou Hospodin udrie všetky národy, čo bojovali proti Jeruzalemu: bude sa im rozkladať telo, hoci budú stáť na nohách, oči im vyhnijú v jamkách a jazyk im zhnije v ústach.14,12 Iz 66,24 13 V ten deň zošle na nich Hospodin veľký zmätok: jeden schmatne ruku druhého a jeho ruka sa obráti proti nemu.14,13 Sdc 7,22; Ez 38,21 14 Aj Júda bude bojovať proti Jeruzalemu. Nahromadí sa bohatstvo všetkých okolitých národov: zlato, striebro a šatstvo v nesmiernom množstve. 15 A rana, čo zasiahne kone, mulice, ťavy, osly a všetky zvieratá, ktoré budú v ich táboroch, bude taká istá. 16 No všetci, čo ostanú z rozličných národov, ktoré tiahli proti Jeruzalemu, rok čo rok budú putovať, aby sa poklonili kráľovi, Hospodinovi zástupov a svätili slávnosť Stánkov.14,16 Lv 23,34; Dt 16,13-14; Iz 66,23; Zach 14,9 17 Ak niektoré z týchto pokolení nevystúpia do Jeruzalema pokloniť sa kráľovi, Hospodinovi zástupov, nebude im pršať. 18 Ak nevystúpi a nepríde ani pokolenie Egypťanov, nebude pršať ani im. Zastihne ich rana, ktorou Hospodin udrie národy, čo nevystúpia svätiť slávnosť Stánkov. 19 Toto bude trest za hriech Egypta a za hriech všetkých národov, čo nevystúpia svätiť slávnosť Stánkov. 20 V ten deň bude na zvončekoch koní nápis: „Zasvätený Hospodinovi“. A hrnce v Hospodinovom dome budú ako obetné nádoby pred oltárom.14,20 Ex 28,36 21 Každý hrniec v Jeruzaleme a v Judsku bude zasvätený Hospodinovi zástupov. Všetci obetujúci prídu a vezmú si z nich a v nich budú variť, takže v ten deň už nebude kupcov v dome Hospodina zástupov.14,21 Sof 1,11; Mt 21,12