Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

14. kapitola

Hospodin — kráľ celej zeme

1 Hľa, prichádza deň Hospodina, vtedy sa v tvojom strede bude deliť korisť.14,1 Iz 39,6; Joel 1,15
2 „Zhromaždím všetky národy k Jeruzalemu do boja, zaujmú mesto, domy vyplienia, ženy znásilnia. Polovica mesta pôjde do zajatia, ale zvyšok ľudu mesta nevyničia.“14,2 Sof 3,8 3 Potom Hospodin vytiahne a bude bojovať proti tým národom, ako bojoval v deň vojny.14,3 Iz 42,13; Zach 12,3 4 Jeho nohy v ten deň zastanú na Olivovom vrchu, ktorý leží na východ od Jeruzalema, a Olivový vrch sa rozštiepi napoly — od východu na západ — a utvorí sa veľmi veľké údolie. Polovica vrchu sa posunie na sever a polovica na juh.14,4 Mich 1,4 5 Vtedy budete utekať do údolia medzi mojimi vrchmi, lebo toto horské údolie bude siahať až k Acalu. Budete utekať, ako ste bežali pred zemetrasením v dňoch judského kráľa Uzziju. Vtedy príde Hospodin, môj Boh, a všetci jeho svätí s ním.14,5 Am 1,1; Mt 25,31 6 V ten deň nebude svetlo ani zima, ani mráz.14,6 Joel 2,2 7 Bude to jediný deň známy iba Hospodinovi. Nebude to ani deň, ani noc, ale vo večernom čase bude svetlo.14,7 Iz 60,19; Mt 24,36; Mk 13,32; Zj 21,23 8 V ten deň bude z Jeruzalema vytekať živá voda, polovica do mora na východ a polovica do mora na západ. Tak to bude v lete i v zime.14,8 Ez 47,1-12; Joel 4,18; Zj 22,1-2 9 Hospodin bude kráľom nad celou zemou. V ten deň bude jediný Hospodin a jeho meno jediné.14,9 Dt 6,4; Ž 97,1; Mal 1,14; Zj 11,15 10 Celá krajina sa zmení na step, ktorá siaha od Geby po Rimmón na juh od Jeruzalema. Ten bude vyčnievať a ostane na svojom mieste od Benjamínskej brány až po miesto starobylej Nárožnej brány a od veže Chananel až po Kráľovské lisy.14,10 Iz 2,2; Jer 31,38; Mich 4,1; Zach 12,6 11 Budú v ňom bývať a nezasiahne ho vojnová kliatba. Jeruzalem bude bývať v bezpečí.14,11 Jer 33,16; Zj 22,3 12 Toto bude rana, ktorou Hospodin udrie všetky národy, čo bojovali proti Jeruzalemu: bude sa im rozkladať telo, hoci budú stáť na nohách, oči im vyhnijú v jamkách a jazyk im zhnije v ústach.14,12 Iz 66,24 13 V ten deň zošle na nich Hospodin veľký zmätok: jeden schmatne ruku druhého a jeho ruka sa obráti proti nemu.14,13 Sdc 7,22; Ez 38,21 14 Aj Júda bude bojovať proti Jeruzalemu. Nahromadí sa bohatstvo všetkých okolitých národov: zlato, striebro a šatstvo v nesmiernom množstve. 15 A rana, čo zasiahne kone, mulice, ťavy, osly a všetky zvieratá, ktoré budú v ich táboroch, bude taká istá. 16 No všetci, čo ostanú z rozličných národov, ktoré tiahli proti Jeruzalemu, rok čo rok budú putovať, aby sa poklonili kráľovi, Hospodinovi zástupov a svätili slávnosť Stánkov.14,16 Lv 23,34; Dt 16,13-14; Iz 66,23; Zach 14,9 17 Ak niektoré z týchto pokolení nevystúpia do Jeruzalema pokloniť sa kráľovi, Hospodinovi zástupov, nebude im pršať. 18 Ak nevystúpi a nepríde ani pokolenie Egypťanov, nebude pršať ani im. Zastihne ich rana, ktorou Hospodin udrie národy, čo nevystúpia svätiť slávnosť Stánkov. 19 Toto bude trest za hriech Egypta a za hriech všetkých národov, čo nevystúpia svätiť slávnosť Stánkov. 20 V ten deň bude na zvončekoch koní nápis: „Zasvätený Hospodinovi“. A hrnce v Hospodinovom dome budú ako obetné nádoby pred oltárom.14,20 Ex 28,36 21 Každý hrniec v Jeruzaleme a v Judsku bude zasvätený Hospodinovi zástupov. Všetci obetujúci prídu a vezmú si z nich a v nich budú variť, takže v ten deň už nebude kupcov v dome Hospodina zástupov.14,21 Sof 1,11; Mt 21,12