Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

11. kapitola

1 Otvor, Libanon, svoje brány, nech oheň hltá tvoje cédre! 2 Plač, cyprus, lebo padol céder: tí, čo boli mocní, spustli. Bedákajte, duby Bášanu, lebo poľahol neprístupný les.11,2 Ez 17,23 3 Počúvaj! Bedákajú pastieri, lebo spustla ich nádhera. Počuj, revú levíčatá, lebo spustla pýcha Jordánu.

Podobenstvo o pastieroch

4 Takto hovorí Hospodin, môj Boh: „Pas stádo určené na zabitie,11,4 Jer 12,3
5 ktoré majitelia beztrestne zabíjajú. Jeho kupci po jednom hovoria: ‚Nech je zvelebený Hospodin, zbohatol som.‘ Jeho pastieri sa nad ním nezľutujú.11,5 Jer 23,1-2; Ez 34,2-6 6 Ani ja sa už nezľutujem nad obyvateľmi krajiny,“ znie výrok Hospodina. „Pozri, vydám každého človeka do ruky jeho blížneho a do ruky jeho kráľa. Rozdrvia krajinu, ale ja z ich ruky nikoho nevytrhnem.“ 7 Pásol som stádo určené na zabitie pre kupcov s ovcami. A vzal som dve palice: jednu som nazval „Priazeň“, druhej som dal meno „Jednota“, a tak som pásol stádo. 8 V jednom mesiaci som odstránil troch pastierov. Stratil som s nimi trpezlivosť a aj oni cítili voči mne znechutenie. 9 I povedal som: „Nebudem vás pásť. Čo má zomrieť, nech zomrie; čo má zahynúť, nech zahynie, a tie, čo zostanú, nech si vzájomne obžierajú mäso.“11,9 Jer 15,2 10 Vzal som svoju palicu „Priazeň“ a zlomil som ju; tým som zrušil svoju zmluvu, ktorú som uzavrel so všetkými národmi. 11 V ten deň bola zrušená. Vtedy kupci s ovcami, čo ma pozorovali, spoznali, že je to slovo Hospodina. 12 Povedal som im: „Ak uznáte za dobré, dajte mi moju mzdu, ak nie, nechajte tak!“ Odvážili mi teda mzdu: tridsať strieborných.11,12 Ex 21,32; Mt 26,15 13 Hospodin mi povedal: „Hoď ju do pokladnice11,13 Alt. hrnčiarovi resp. tomu, kto odlieva kovové nádoby. — tú cennú mzdu, ktorou ma ocenili!“ Vzal som teda tridsať strieborných a hodil som ich do pokladnice v Hospodinovom dome.11,13 Mt 27,5-10 14 Potom som zlomil druhú palicu „Jednota“, a tým som zrušil bratstvo medzi Júdom a Izraelom. 15 I riekol mi Hospodin: „Ešte raz si vezmi výstroj hlúpeho pastiera! 16 Hľaď, ja vzbudím v krajine pastiera, čo sa neobzrie o tie, čo hynú; nebude hľadať tie, čo sa stratili, nebude hojiť poranené a nebude sa starať o zdravé. Z tučných bude jesť mäso a postŕha im paprčky. 17 Beda hlúpemu pastierovi, čo opúšťa stádo; meč proti jeho ramenu a proti jeho pravému oku. Jeho rameno úplne vyschne a jeho pravé oko celkom vyhasne.“11,17 Jn 10,12-13