10. kapitola

Pád nepriateľa — obnova Izraela

1 Proste Hospodina o dážď v čase jarného dažďa! Hospodin utvára búrkové mračná, dáva do nich výdatný dážď a každému trávu na poli.10,1 Gn 1,29; Dt 11,14; Ž 104,14
2 Lebo bôžikovia hovorili nezmysly, veštci videli klamstvá, vykladajú prázdne sny a márne potešujú. Preto ľudia odtiahli ako stádo, sú pokorení, lebo niet pastiera.10,2 1Sam 15,23; Ez 34,5; Mt 9,36 3 „Proti pastierom vzbĺkol môj hnev a vodcov stáda navštívim.“ Lebo Hospodin zástupov navštívil svoje stádo, dom Júdu; urobil ich podobnými svojmu nádhernému vojnovému tátošovi.10,3 Ez 34,17; Mt 25,32-33 4 Bude z neho uholný kameň, bude z neho kolík, bude z neho bojová kuša. Z neho vyjde každý utláčateľ. 5 Budú ako hrdinovia vo vojne, ktorí šliapu blato ulíc. Budú bojovať, lebo Hospodin je s nimi a zahanbia aj jazdcov na koňoch. 6 „Posilním Júdov dom a Jozefov dom zachránim, privediem ich späť, veď som ich omilostil. Budú, akoby som ich nezavrhol, lebo ja, Hospodin, som ich Boh a vypočujem ich.“10,6 Iz 41,17 7 Efrajimovci budú ako hrdinovia, srdce sa im zaraduje sťa od vína. Ich synovia to uvidia a budú sa tešiť, srdce im bude plesať v Hospodinovi.10,7 Ž 104,15 8 „Zapískam na nich a zhromaždím ich, lebo som ich vykúpil, bude ich tak veľa, ako ich bývalo. 9 Rozosejem ich medzi národy a v diaľavách budú na mňa spomínať, budú žiť so svojimi synmi a vrátia sa.10,9 Dt 30,1-3; Iz 66,19; Jer 51,50; Zach 2,10; Lk 15,17-18 10 Privediem ich späť z egyptskej krajiny a z Asýrie ich zhromaždím, privediem ich do krajiny Gileád a Libanon, no nebude pre nich dosť miesta. 11 Keď pôjdu cez more úzkosti, on zrazí vlny do mora a vyschnú všetky hlbiny Nílu, zrúti sa pýcha Asýrie a zmizne berla Egypta.10,11 Ex 14,16; Iz 11,15-16 12 Posilním ich v Hospodinovi a budú spolu kráčať v jeho mene,“ znie výrok Hospodina.