99. kapitola

Hospodin kraľuje! Národy sa trasú

1 Hospodin kraľuje! Národy sa trasú. Tróni nad cherubmi; zem sa chveje.99,1 1Sam 4,4; 2Sam 6,2; 2Krľ 19,15; Ž 18,11; 80,2; 93,1; 96,10; 97,1; Iz 2,19.21; 37,16; Jer 10,7
2 Hospodin na Sione je veľký, vyvýšený nad všetky národy.99,2 Ž 48,2; Iz 12,6 3 Nech chvália tvoje meno, veľké a úžasné, lebo je sväté!99,3 Dt 28,58 4 Moc kráľa spočíva na láske k právu. Ty si ustanovil právny poriadok, vykonáš právo a spravodlivosť v Jákobovi.99,4 Ž 78,5; 147,19 5 Vyvyšujte Hospodina, nášho Boha, klaňajte sa pred jeho podnožkou — je svätý!99,5 1Krn 28,2; Ž 132,7; Iz 66,1; Mt 5,35 6 Mojžiš a Áron boli medzi jeho kňazmi, Samuel medzi tými, čo vzývali jeho meno. Vzývali Hospodina a on im odpovedal.99,6 Ex 32,11-14.30-35; Nm 14,5; 1Sam 7,8n; 12,17-18; Ž 106,23; Jer 15,1 7 Hovorieval s nimi z oblačného stĺpa, zachovávali jeho rozhodnutia, ustanovenia, ktoré im dal.99,7 Ex 33,9; Nm 12,5; Dt 33,9n 8 Hospodin, Boh náš, ty si im odpovedal, býval si pre nich odpúšťajúcim Bohom i pomstiteľom ich neprávostí.99,8 Ex 34,7 9 Vyvyšujte Hospodina, nášho Boha! Klaňajte sa smerom k jeho svätému vrchu, lebo svätý je Hospodin, náš Boh.99,9 Lv 19,2; Ž 99,5; Iz 6,3