98. kapitola

Spievajte Hospodinovi novú pieseň

1 Žalm. Spievajte Hospodinovi novú pieseň, lebo vykonal veci zázračné: zvíťazil svojou pravicou, svojím svätým ramenom.98,1 Ex 15,6; Ž 96,1; 149,1; Iz 42,10; 59,16; 63,5; Sk 13,17; Zj 5,9
2 Hospodin oznámil svoju spásu, svoju spravodlivosť zjavil pred očami národov.98,2 Rim 3,21-22 3 Spomenul si na svoje milosrdenstvo, na vernosť domu Izraela. Všetky končiny zeme uzreli spásu nášho Boha.98,3 Iz 49,6; 52,10; Sk 28,28 4 Plesaj Hospodinovi, celá zem! Jasajte, tešte sa, spievajte,98,4 Ž 47,2; 66,1-4; 100,1; Iz 52,9 5 spievajte Hospodinovi pri citare, pri citare nech zaznie spev!98,5-6 Nm 10,10; Joz 6,4-6; 1Krn 15,28; Ž 150 6 Za zvuku trúb a rohov plesajte pred Hospodinom, Kráľom! 7 Nech hučí more i to, čo je v ňom, svet i tí, čo na ňom bývajú!98,7-9 Ž 9,9; 75,3; 96,10-13; Iz 55,12 8 Nech rieky zatlieskajú rukami a s nimi nech aj vrchy plesajú 9 pred Hospodinom, lebo prichádza súdiť zem. On bude spravodlivo súdiť svet a národy podľa práva.