Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

97. kapitola

Hospodin kraľuje! Nech plesá zem

1 Hospodin kraľuje! Nech plesá zem, nech sa radujú mnohé ostrovy!97,1 Ž 93,1; 96,10; 99,1; Iz 42,10.12; 49,13; 60,9
2 Zahaľuje ho oblak a mrákava, spravodlivosť a právo sú základom jeho trónu.97,2 Ex 19,16-18; 1Krľ 8,10-12; Ž 89,15; Prís 16,12; 25,5 3 Predchádza ho oheň a vôkol spaľuje jeho protivníkov.97,3 Ž 18,9; 50,3; Mal 3,19; 2Tes 1,8; Heb 10,27 4 Jeho blesky osvecujú svet, zem to vidí a chveje sa.97,4 Ž 77,19; Hab 3,4 5 Vrchy sa topia ako vosk pred Hospodinom, pred Pánom celej zeme.97,5 Sdc 5,5; Mich 1,4 6 Nebesia zvestujú jeho spravodlivosť a všetky národy vidia jeho slávu.97,6 Ž 19,2; 50,6; 67,5-6; Iz 40,5 7 Zahanbia sa všetci, čo slúžia modlám a chvascú sa svojimi bôžikmi. Skloňte sa pred ním všetci bohovia!97,7 Ž 29,1; Iz 42,17; 44,10-11 8 Sion to počuje a teší sa, judské dcéry plesajú nad tvojimi súdmi, Hospodin.97,8 Ž 48,12 9 Veď ty, Hospodin, si najvyšší na celej zemi, nesmierne vyvýšený nad všetkých bohov.97,9 Ex 18,11; Ž 47,3.10; 83,19; 95,3; 96,4 10 Vy, ktorí milujete Hospodina, nenáviďte zlo! On chráni život svojich verných a vytrháva ich z ruky bezbožných.97,10 Ž 31,24; Prís 8,13; Am 5,15 11 Spravodlivému svitne svetlo a radosť ľuďom úprimného srdca.97,11 Ž 37,6; 112,4; Prís 4,18; Iz 58,8.10; Mt 13,43 12 Spravodliví, tešte sa v Hospodinovi a oslavujte jeho sväté meno!97,12 Ž 30,5; 32,11; 33,1