Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

96. kapitola

Spievajte Hospodinovi novú pieseň

1 Spievajte Hospodinovi novú pieseň, spievaj Hospodinovi, celá zem!96,1-13 1Krn 16,23-3396,1 Ž 98,1; 33,3; Iz 42,10
2 Spievajte Hospodinovi, zvelebujte jeho meno, deň čo deň ohlasujte jeho spásu!96,2 Ž 98,2 3 Hovorte medzi pohanmi o jeho sláve, o jeho divoch medzi všetkými národmi,96,3 Ž 105,1 4 lebo Hospodin je veľký a hoden všetkej chvály, báť sa ho treba viac než všetkých bohov.96,4 Ž 48,2; 95,3; 145,3 5 Všetci pohanskí bohovia sú len modly, Hospodin však stvoril nebesia.96,5 Ž 97,7; Iz 40,22; 1Kor 8,4-6 6 Predchádza ho veleba a dôstojnosť, moc a nádhera je v jeho svätyni.96,6 Ž 89,15 7 Rodiny národov, vzdávajte Hospodinovi, vzdávajte Hospodinovi slávu a moc!96,7-10 Ž 29,1-2; Tob 13,13 8 Vzdávajte Hospodinovi slávu hodnú jeho mena! Prineste obetný dar a vstúpte do jeho nádvorí! 9 Klaňajte sa Hospodinovi v jeho svätej nádhere. Chvej sa pred ním, celá zem! 10 Hlásajte medzi pohanmi: „Hospodin kraľuje!“ Svet je založený pevne, nepohne sa! On súdi národy spravodlivo.96,10 Ž 75,3; 93,1 11 Nech sa radujú nebesia a plesá zem, nech hučí more i to, čo je v ňom!96,11 Ž 98,7; Iz 49,13 12 Nech jasá pole i všetko, čo je na ňom! Nech plesajú všetky lesné stromy96,12 Iz 55,12 13 pred Hospodinom, lebo prichádza, prichádza súdiť zem. On bude spravodlivo súdiť svet a národy podľa svojej pravdy.96,13 Ž 9,9; 98,9