Predchádzajúca kapitola

96. kapitola

Spievajte Hospodinovi novú pieseň

1 Spievajte Hospodinovi novú pieseň, spievaj Hospodinovi, celá zem!
2 Spievajte Hospodinovi, zvelebujte jeho meno, deň čo deň ohlasujte jeho spásu! 3 Hovorte medzi pohanmi o jeho sláve, o jeho divoch medzi všetkými národmi, 4 lebo Hospodin je veľký a hoden všetkej chvály, báť sa ho treba viac než všetkých bohov. 5 Všetci pohanskí bohovia sú len modly, Hospodin však stvoril nebesia. 6 Predchádza ho veleba a dôstojnosť, moc a nádhera je v jeho svätyni. 7 Rodiny národov, vzdávajte Hospodinovi, vzdávajte Hospodinovi slávu a moc! 8 Vzdávajte Hospodinovi slávu hodnú jeho mena! Prineste obetný dar a vstúpte do jeho nádvorí! 9 Klaňajte sa Hospodinovi v jeho svätej nádhere. Chvej sa pred ním, celá zem! 10 Hlásajte medzi pohanmi: „Hospodin kraľuje!“ Svet je založený pevne, nepohne sa! On súdi národy spravodlivo. 11 Nech sa radujú nebesia a plesá zem, nech hučí more i to, čo je v ňom! 12 Nech jasá pole i všetko, čo je na ňom! Nech plesajú všetky lesné stromy 13 pred Hospodinom, lebo prichádza, prichádza súdiť zem. On bude spravodlivo súdiť svet a národy podľa svojej pravdy.