Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

95. kapitola

Poďte, plesajme pred Hospodinom

1 Poďte, plesajme pred Hospodinom, zvučne oslavujme Skalu našej spásy!
2 Predstúpme vďačne pred jeho tvár, zvučne ho velebme žalmami!95,2 Ž 100,2 3 Veď Hospodin je veľký Boh, veľký Kráľ nad všetkými božstvami.95,3 Ex 15,11; Ž 96,4 4 Hlbiny zeme má vo svojej ruke, patria mu končiare vrchov.95,4 Jób 38,16; Ž 50,10 5 Jeho je more, sám ho utvoril, aj pevnine dali tvar jeho ruky.95,5 Ž 24,1-2 6 Poďte, skloňme sa, v úcte sa pokloňme, pokľaknime pred Hospodinom, svojím Tvorcom.95,6 Ž 132,7 7 Veď on je náš Boh, my sme ľud jeho pastvy, ovce, čo jeho ruka vedie. Kiežby ste dnes počuli jeho hlas:95,7 Ž 23,1n; 100,3; Jn 10,27 8 „Nezatvrdzujte si srdce ako v Meribe, ako na púšti v deň Massy,95,8-11 Heb 3,7-1195,8 Ex 17,7; Nm 20,13; Dt 33,8 9 kde ma vaši otcovia pokúšali a skúšali, hoci videli moje činy. 10 Štyridsať rokov sa mi protivilo toto pokolenie. Povedal som: ‚Je to ľud, čo blúdi srdcom, nepozná moje cesty.‘95,10 Nm 14,30.34; Dt 32,2.20; Jób 21,14 11 V hneve som teda prisahal: ‚Nevojdú do môjho pokoja!‘“95,11 Dt 12,9; Heb 3,17n