Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

91. kapitola

Kto býva v úkryte Najvyššieho

1 Kto býva v úkryte Najvyššieho, odpočíva v tôni Všemohúceho,91,1 Ž 17,8; 36,8
2 nech povie Hospodinovi: „Moje útočisko a moja pevnosť je môj Boh, v ktorého dúfam.“91,2 Ž 18,3; 142,6 3 On ťa vyslobodí z osídla lovca a zo zhubného moru. 4 Peruťou svojou ťa prikryje, útočisko nájdeš pod jeho krídlami, štítom a úkrytom je jeho vernosť.91,4 Dt 32,11; Ž 17,8; Mt 23,37 5 Príšery nočnej nemusíš sa báť, ani šípu, čo letí vo dne,91,5-7 Iz 43,2; Jer 15,8 6 ani moru, čo sa prikráda v tmách, ani nákazy, čo pustoší napoludnie. 7 Keby ti po boku padli tisíce a desaťtisíce po pravici, teba to nezasiahne. 8 Len čo otvoríš oči, uzrieš odplatu bezbožných.91,8 Ž 54,9 9 Ak máš útočisko v Hospodinovi, u Najvyššieho svoj príbytok, 10 nič zlé sa ti nestane, nijaká pohroma sa k tvojmu stanu nepriblíži.91,10 Dt 7,15 11 Veď on svojim anjelom prikáže, aby ťa chránili na všetkých tvojich cestách.91,11 Ž 34,8; Mt 4,6; Heb 1,14 12 Na rukách ťa budú nosiť, aby si si neudrel nohu o kameň.91,12 Ž 121,3; Prís 3,23 13 Po levovi a zmiji budeš kráčať, pošliapeš levíča i draka.91,13 Iz 11,8; Lk 10,19 14 Vyslobodím ho, lebo sa ma pridŕža, ochránim ho, lebo pozná moje meno.91,14 Ž 9,11 15 Keď ma bude vzývať, odpoviem mu, v súžení budem s ním, vytrhnem ho a oslávim.91,15 Ž 50,15 16 Nasýtim ho dlhým životom, ukážem mu svoju spásu.91,16 Prís 3,2n; Iz 52,10; Lk 2,30