Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

9. kapitola

Oslavovať budem Hospodina celým srdcom

1 Zbormajstrovi na nápev Mútlabbén9,1 V hebr. nejasné: pre tajnosti (tajné hriechy?) syna; pre smrť syna alebo zomri za syna.. Dávidov žalm. (alef)
2 Oslavovať budem Hospodina celým srdcom. Chcem vyrozprávať všetky tvoje obdivuhodné skutky.9,2 Ž 44,2; 138,1 3 Budem sa radovať a jasať v tebe, ospevovať budem tvoje meno, Najvyšší.9,3 Ž 31,8; 92,2 (bét) 4 Moji nepriatelia ustúpia, potknú sa a zhynú pred tebou, 5 lebo si obhájil moje právo a rozriešil môj spor. Zasadol si na trón, Sudca spravodlivý.9,5 Ž 7,12; 50,6 (gimel) 6 Pokarhal si pohanov a zahubil bezbožníka, ich meno si vytrel na večné veky.9,6 Ž 5,7 7 Po nepriateľoch zostali navždy len trosky, zbúral si ich mestá, niet po nich ani pamiatky.9,7 Jób 18,17; Ž 34,17 (hé) 8 Hospodin však tróni naveky, súdny stolec má pripravený.9,8 Ž 103,19 9 On bude spravodlivo súdiť svet, národy rozsúdi podľa práva.9,9 Ž 96,13; 98,9 (vav) 10 Hospodin je útočiskom utláčanému, útočiskom v čase súženia.9,10 Ž 37,39; Abd 12 11 V teba dúfajú tí, čo poznajú tvoje meno, veď ty, Hospodin, neopúšťaš tých, čo ťa hľadajú.9,11 Ž 34,5 (zajin) 12 Ospevujte Hospodina, ktorý tróni na Sione, zvestujte národom jeho skutky. 13 Veď ten, ktorý pomstí krv, pamätá na ubiedených, nezabúda na ich kvílenie.9,13 Gn 4,10; 9,5; 16,11; Dt 32,43; Ž 72,4; Zj 6,10 (chét) 14 Zmiluj sa nado mnou, Hospodin! Pozri, ako ma sužujú tí, čo ma nenávidia! Vytrhni ma z brán smrti,9,14 Ž 6,3 15 aby som mohol hlásať všetku tvoju velebnosť v bránach dcéry Siona a plesať, že si ma zachránil.9,15 Ž 13,6; 22,23 (tét) 16 Pohania padli do jamy, ktorú vykopali, noha im uviazla v sieti, ktorú nastražili.9,16 Ž 7,16 17 Hospodin sa dal poznať pri súde, ktorý konal; bezbožník uviazol v diele svojich rúk. — Higgajón9,17 Pravdepodobne pokyn na stíšenie alebo na hudobnú vložku. . — Sela — (jód) 18 Do podsvetia sa prepadnú bezbožníci, všetci pohania, ktorí zabúdajú na Boha. (kaf) 19 Chudobný však nezostane natrvalo zabudnutý, ani nádej utrápených nikdy nezhynie.9,19 Ž 10,17; 22,25; Múd 3,1-9 20 Povstaň, Hospodin, nech sa človek nevystatuje, nech sú pohania súdení pred tvojou tvárou.9,20 Ž 7,7; 68,2 21 Zastraš ich, Hospodin, nech spoznajú pohania, že sú len ľuďmi. — Sela —