Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

89. kapitola

Milosrdenstvo Hospodina chcem ospevovať naveky

1 Poučný žalm Etána Ezrachovca.
2 Milosrdenstvo Hospodina chcem ospevovať naveky, tvoju vernosť hlásať svojimi ústami z pokolenia na pokolenie. 3 Povedal som: „Tvoje milosrdenstvo je postavené naveky, tvoja vernosť je pevná ako nebesia.“ 4 Uzavrel som zmluvu so svojím vyvoleným, prisahal som Dávidovi, svojmu služobníkovi:89,4 2Sam 7,8-16; Ž 132,11; Iz 55,3 5 „Naveky upevním tvoj rod, postavím ti trón pre všetky pokolenia.“89,5 2Sam 7,16; Lk 1,32n; Sk 2,30— Sela — 6 Nebesia chvália tvoje divy, Hospodin, a tvoju vernosť zhromaždenie svätých.89,6 Ž 19,2; 50,6 7 Veď kto sa nad oblakmi vyrovná Hospodinovi? Kto z nebešťanov sa podobá Hospodinovi?89,7 1Krľ 22,19; Ž 29,1 8 Boh v kruhu svätých budí strach. Veľký a hrozný je pre všetkých vôkol neho. 9 Hospodin, Boh zástupov, kto je ako ty? Mocný si, Hospodin, obklopený vernosťou. 10 Ty ovládaš pyšné more, krotíš jeho vzduté vlny.89,10 Ž 65,8; Mt 8,26 11 Ty si prebodol a rozdupal Rahaba89,11 Mýtická obluda chaosu., silným ramenom si rozohnal svojich nepriateľov.89,11 Jób 26,12; Ž 87,4; Iz 30,7; 51,9; Lk 1,51-52 12 Tvoje sú nebesia, tvoja je zem, založil si svet a všetko, čo je na ňom.89,12 Ž 24,1; 104,5 13 Ty si stvoril sever i juh, Tabór a Chermón plesajú v tvojom mene.89,13 Dt 3,8-9 14 Máš mocné rameno, silná je tvoja ruka, pozdvihnutá tvoja pravica. 15 Spravodlivosť a právo sú základom tvojho trónu, milosrdenstvo a vernosť predchádzajú tvoju tvár.89,15 Ž 97,2 16 Blahoslavený ľud, ktorý vie jasať, kráčajú vo svetle tvojej tváre, Hospodin.89,16 Lv 23,24; Nm 6,25-26; 10,5n 17 V tvojom mene sa tešia celý deň, tvojou spravodlivosťou sa honosia, 18 lebo ty si ozdobou ich moci, tvojou priazňou rastie naša sila.89,18 1Sam 2,1 19 Hospodin je náš štít, náš kráľ, Svätý Izraela. 20 Kedysi vo videní si prehovoril k svojim verným takto: „Poskytol som pomoc hrdinovi, vyvoleného z ľudu som povýšil.89,20-21 1Sam 13,14; 16,1389,20 Ž 21,6 21 Našiel som svojho služobníka Dávida, pomazal som ho svojím svätým olejom. 22 Pevne ho bude držať moja ruka a posilní ho moje rameno. 23 Nepriateľ ho nezaskočí, nešľachetný ho nepokorí.89,23 2Sam 7,10 24 Rozdrvím pred ním jeho nepriateľov, porazím tých, čo ho nenávidia. 25 Moja vernosť a milosrdenstvo budú s ním, mojím menom sa vyvýši jeho roh.89,25 Ž 89,18 26 Položím jeho ruku na more a jeho pravicu na veľtoky.89,26 Ž 72,8 27 Bude ma vzývať: ‚Ty si môj Otec, môj Boh a skala mojej spásy.‘89,27 2Sam 7,14; 1Pt 1,17 28 Ustanovím ho za prvorodeného, za najvyššieho medzi kráľmi zeme.89,28 Ž 2,7 29 Svoje milosrdenstvo mu zachovám naveky, verne s ním dodržím zmluvu. 30 Naveky zachovám jeho rod, jeho trón bude trvať, kým budú nebesia.89,30 Dt 11,21 31 Ak jeho synovia opustia môj zákon a nebudú sa správať podľa môjho práva, 32 ak moje ustanovenia znesvätia a nezachovajú moje príkazy, 33 prútom potrestám ich vzburu a ranami ich vinu.89,33-34 2Sam 7,14-15 34 Svoje milosrdenstvo však od neho neodvrátim ani svoju vernosť nezruším. 35 Neznesvätím svoju zmluvu, nezmením, čo mi vyšlo z úst. 36 Raz navždy som na svoju svätosť prisahal, že nesklamem Dávida: 37 Jeho rod bude trvať naveky, jeho trón bude predo mnou ako slnko.89,37-38 Ž 72,5.17 38 Naveky bude stáť pevne ako mesiac, verný svedok nad oblakmi.“89,38 Jób 16,19— Sela — 39 Ty si ho však predsa zavrhol a odmietol, nahneval si sa na svojho pomazaného.89,39-46 Ž 44,10-15 40 Zmluvu so svojím služobníkom si zrušil a jeho korunu si až po zem zneuctil. 41 Zbúral si všetky jeho múry, jeho pevnosti si zmenil na rozvaliny.89,41-43 Ž 74; 80,13 42 Drancovali ho všetci, čo šli povedľa, bol na potupu svojim susedom. 43 Povýšil si pravicu jeho protivníkov, rozveselil si všetkých jeho nepriateľov. 44 Otupil si ostrie jeho meča, nedovolil si, aby obstál v boji. 45 Pozbavil si ho lesku, jeho trón si zrazil na zem. 46 Skrátil si dni jeho mladosti, hanbou si ho priodel.89,46 Ž 102,24; 129,1-2— Sela — 47 Dokedy ešte, Hospodin? Budeš sa skrývať naveky? Bude tvoj hnev blčať ako oheň?89,47 Ž 13,2; Hab 1,2 48 Rozpomeň sa, aký je ľudský vek! Akých pominuteľných si stvoril všetkých ľudí!89,48 Jób 7,7 49 Kto kedy žil tak, že neuzrel smrť a zachránil si dušu z moci podsvetia? — Sela — 50 Kde sú, Pane, predchádzajúce prejavy tvojho milosrdenstva, o ktorých si prisahal Dávidovi vo svojej vernosti?89,50 Ž 89,4 51 Rozpomeň sa, Pane, na potupenie svojich sluhov. V hrudi nosím pohanenie od národov,89,51 Ž 44,15; 74,18 52 ktorým tvoji nepriatelia, Hospodin, tupia každú stopu tvojho pomazaného. 53 Nech je zvelebený Hospodin naveky! Amen. Amen.89,53 Ž 41,14