Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

87. kapitola

Jeho základy sú na posvätných vrchoch

1 Od Korachovcov. Žalm. Pieseň. Jeho základy sú na posvätných vrchoch.87,1 Ž 48,2; Iz 28,16
2 Hospodin miluje brány Siona viac než všetky príbytky Jákoba. 3 Slávne chýry idú o tebe, Božie mesto. — Sela — 4 Z tých, čo ma poznajú, spomeniem Rahab87,4 T. j. Egypt označený ako morská obluda. a Bábel, ba aj Filištínsko, Týrus a Kúš, tí všetci sa tu narodili.87,4 Ž 67,4n; Iz 19,22-25; 30,7; 51,9 5 O Sione sa povie: „Ten i onen sa tam narodil a sám Najvyšší ho upevnil.“ 6 Hospodin pri súpise národov pripomenie: „Tento sa tam narodil.“87,6 Ž 36,10— Sela — 7 Dajú sa do spevu a tanca: „Pre mňa všetko z teba pramení.“