Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

83. kapitola

Bože, nezostaň ticho, nemlč

1 Pieseň. Asáfov žalm.
2 Bože, nezostaň ticho, nemlč, Bože, nedopraj si pokoj!83,2 Ž 28,1 3 Veď tvoji nepriatelia sa búria, tí, čo ťa nenávidia, dvíhajú hlavu. 4 Proti tvojmu ľudu kujú zákerné plány, radia sa proti tým, ktorých chrániš.83,4 Ž 27,5; 35,20 5 Hovoria: „Poďme, vyhubme ich, aby neboli národom, nech sa už meno Izrael nikdy nespomenie!“83,5 Ž 74,8 6 Svorne sa radili, uzavreli zmluvu proti tebe 7 stany Edómčanov a Izmaelitov, Moábčanov a Hagrijcov,83,7-8 Gn 16,15; 17,20; 19,37-38; 36,1; Ex 17,8; Dt 2,9; 1Sam 15,2n; 2Krn 20,1.10n 8 Gebal, Ammón s Amalékom, Filištínsko a obyvatelia Týru. 9 Pripojili sa k nim aj Asýrčania, posilou sa stali Lótovým synom. — Sela — 10 Zaobchádzaj s nimi ako s Midjánom, ako so Siserom, ako s Jabínom pri potoku Kišón,83,10 Sdc 4,2.15; 7,14n; Iz 9,3 11 keď boli zabití pri Én-Dóre a stali sa hnojom zeme.83,11 2Krľ 9,37 12 Zaobchádzaj s ich kniežatami ako s Orébom a Zeébom, so všetkými ich vodcami ako so Zebachom a Calmunnom,83,12 Sdc 7,25; 8,5.21 13 s tými, čo hovorili: „Zaberme Božie pastviny.“83,13 2Krn 20,11 14 Môj Bože, zaobchádzaj s nimi ako so zvíreným prachom, ako s plevami vo vetre.83,14 Ž 1,4; Iz 17,13 15 Ako oheň spaľuje les, ako plameň stravuje hory, 16 tak ich svojou búrkou prenasleduj a svojou víchricou ich vyľakaj! 17 Tváre im naplň hanbou, Hospodin, aby hľadali tvoje meno. 18 Nech sú navždy zahanbení a preľaknutí, nech sa hanbou zapýria a nech zahynú! 19 Nech vedia, že ty si ten, ktorý sa volá Hospodin, len ty si najvyšší na celej zemi.83,19 Ex 3,14n; 6,3; Oz 12,6