Dve percentá (2 %)

81. kapitola

Plesajte v Bohu, on je naša sila!

1 Zbormajstrovi. Na nápev: „Pri lisoch.“ Asáfov.
2 Plesajte v Bohu, on je naša sila! Zvučne jasajte Jákobovmu Bohu!81,2 Ž 8,1 3 Zaspievajte, zabubnujte, rozozvučte citaru a harfu!81,3 Ž 33,2n 4 Nech zaznie roh pri nove mesiaca, pri jeho splne v deň našej slávnosti!81,4-6 Nm 10,10 5 Také je ustanovenie pre Izraela a prikázanie Jákobovho Boha. 6 Také pravidlo dal Jozefovi, keď vytiahol proti Egyptu. Počul som reč, ktorú som nepoznal: 7 „Sňal som mu bremeno z pliec a ruky zbavil ťažkého koša.81,7 Ex 6,6; 20,2; Dt 5,6 8 V súžení si ma vzýval a vyslobodil som ťa, za hromobitia som ti odpovedal, pri vodách meribských som ťa vyskúšal.81,8 Ex 2,23; 17,1-7; 19,16; Nm 20,13— Sela — 9 Počuj, ľud môj, usvedčujem ťa, kiežby si ma poslúchol, Izrael!81,9 Dt 5,29; Ž 50,7; Iz 55,3 10 Nebudeš mať iného boha, nebudeš sa klaňať cudziemu bohu!81,10 Ex 15,26; 20,3; Dt 5,7 11 Ja som Hospodin, tvoj Boh, ja som ťa vyviedol z egyptskej krajiny. Roztvor ústa a ja ich naplním.81,11 Ex 20,2; Dt 5,6 12 Môj ľud však nedbal na môj hlas, Izrael ma neposlúchol.81,12 Dt 9,7 13 Nechal som ich teda v tvrdosti ich srdca, nech idú podľa svojich zámerov.81,13 Prís 1,31; Sk 14,16; Rim 1,24 14 Keby ma bol môj ľud poslúchol, keby bol Izrael chodil po mojich cestách,81,14 Dt 10,12; Iz 48,18 15 rýchlo by som bol pokoril jeho nepriateľov a svojou rukou zasiahol jeho odporcov.81,15 Lv 26,7n 16 Zaliečali by sa mu tí, čo nenávidia Hospodina, a ich osud by trval naveky.81,16 Dt 5,29; Ž 18,45 17 Bol by som ich kŕmil tou najlepšou pšenicou a sýtil medom zo skaly.“81,17 Dt 32,13-14; Ž 147,14