Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

81. kapitola

Plesajte v Bohu, on je naša sila!

1 Zbormajstrovi. Na nápev: „Pri lisoch.“ Asáfov.
2 Plesajte v Bohu, on je naša sila! Zvučne jasajte Jákobovmu Bohu!81,2 Ž 8,1 3 Zaspievajte, zabubnujte, rozozvučte citaru a harfu!81,3 Ž 33,2n 4 Nech zaznie roh pri nove mesiaca, pri jeho splne v deň našej slávnosti!81,4-6 Nm 10,10 5 Také je ustanovenie pre Izraela a prikázanie Jákobovho Boha. 6 Také pravidlo dal Jozefovi, keď vytiahol proti Egyptu. Počul som reč, ktorú som nepoznal: 7 „Sňal som mu bremeno z pliec a ruky zbavil ťažkého koša.81,7 Ex 6,6; 20,2; Dt 5,6 8 V súžení si ma vzýval a vyslobodil som ťa, za hromobitia som ti odpovedal, pri vodách meribských som ťa vyskúšal.81,8 Ex 2,23; 17,1-7; 19,16; Nm 20,13— Sela — 9 Počuj, ľud môj, usvedčujem ťa, kiežby si ma poslúchol, Izrael!81,9 Dt 5,29; Ž 50,7; Iz 55,3 10 Nebudeš mať iného boha, nebudeš sa klaňať cudziemu bohu!81,10 Ex 15,26; 20,3; Dt 5,7 11 Ja som Hospodin, tvoj Boh, ja som ťa vyviedol z egyptskej krajiny. Roztvor ústa a ja ich naplním.81,11 Ex 20,2; Dt 5,6 12 Môj ľud však nedbal na môj hlas, Izrael ma neposlúchol.81,12 Dt 9,7 13 Nechal som ich teda v tvrdosti ich srdca, nech idú podľa svojich zámerov.81,13 Prís 1,31; Sk 14,16; Rim 1,24 14 Keby ma bol môj ľud poslúchol, keby bol Izrael chodil po mojich cestách,81,14 Dt 10,12; Iz 48,18 15 rýchlo by som bol pokoril jeho nepriateľov a svojou rukou zasiahol jeho odporcov.81,15 Lv 26,7n 16 Zaliečali by sa mu tí, čo nenávidia Hospodina, a ich osud by trval naveky.81,16 Dt 5,29; Ž 18,45 17 Bol by som ich kŕmil tou najlepšou pšenicou a sýtil medom zo skaly.“81,17 Dt 32,13-14; Ž 147,14