Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

80. kapitola

Pastier Izraela, počuj nás

1 Zbormajstrovi. Na nápev: „Ľalie.“ Asáfovo svedectvo. Žalm.80,1 Ž 45,1; 60,1
2 Pastier Izraela, počuj nás, ty, ktorý vedieš Jozefa ako stádo a tróniš nad cherubmi, zaskvej sa80,2 1Sam 4,4; 2Sam 6,2; 2Krľ 19,15; 2Krn 30,1; Ž 18,11; 94,1; 99,1; Iz 37,16; Ez 34,31 3 pred Efrajimom, Benjamínom a Menaššem! Prebuď svoju moc a príď nás zachrániť!80,3 Ž 44,24.27 4 Obnov nás, Bože, rozjasni svoju tvár a budeme zachránení!80,4 Nm 6,24-26; Ž 4,7; 31,17; Dan 9,17 5 Hospodin, Boh zástupov, dokedy sa budeš hnevať napriek modlitbe svojho ľudu?80,5 Ž 79,5; 85,6; Nár 3,8.44 6 Kŕmil si ich chlebom sĺz, z čaše plnej sĺz si ich napájal.80,6 Ž 42,4 7 Urobil si nás predmetom sporu našich susedov, naši nepriatelia si z nás robia posmech.80,7 Ž 79,4 8 Obnov nás, Boh zástupov, rozjasni svoju tvár a budeme zachránení.80,8 Ž 80,4.20 9 Vinič si vzal z Egypta, vyhnal si národy a zasadil si ho.80,9 Ž 44,3; Iz 5,1-7; 27,2; Jer 2,21 10 Pripravil si mu pôdu, zapustil korene a rozrástol sa po krajine.80,10 1Krľ 4,20 11 Svojím tieňom zahalil vrchy, svojimi ratolesťami Božie cédre. 12 Svoje vetvy vyhnal až k moru a výhonky až k Rieke80,12 T. j. Eufrat..80,12 Ex 23,31; 1Krľ 5,1; Ž 72,8 13 Prečo si zbúral jeho ohrady? Aby ho kmásali všetci, čo idú povedľa?80,13 Iz 5,5 14 Diviak z lesa ho obžiera a poľná zver ho spása.80,14 Ž 79,2 15 Vráť sa, Boh zástupov, zhliadni z neba, pozri, ujmi sa tohto viniča,80,15 Ž 90,13; Iz 63,15; Nár 3,50 16 kmeňa, ktorý zasadila tvoja pravica, syna, ktorého si vychoval. 17 Tí, čo ho vypálili a obsekali, nech zahynú pred hrozbou tvojho pohľadu.80,17 Ž 74,7-8; Ez 15,2-4 18 Drž ruku nad mužom svojej pravice, nad synom človeka, ktorého si si vychoval.80,18 Ž 4,4; 89,22 19 Neodstúpime od teba, zachovaj nás pri živote a budeme vzývať tvoje meno.80,19 Ž 116,13 20 Obnov nás, Hospodin, Boh zástupov, rozjasni svoju tvár a budeme zachránení!80,20 Ž 80,4.8