Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

78. kapitola

Ľud môj, počúvaj moje poučenie!

1 Asáfov poučný žalm. Ľud môj, počúvaj moje poučenie! Svoje ucho nakloň k slovám mojich úst.
2 Chcem hovoriť príslovia, vyrozprávať záhadné príbehy dávnych čias,78,2 Ž 49,5; Mt 13,35 3 čo sme počuli a poznáme, o čom nám otcovia rozprávali.78,3 1Jn 1,1 4 Nezatajíme ich deťom, budúcemu pokoleniu rozpovieme slávne skutky Hospodina, jeho moc a divy, ktoré urobil.78,4 Ex 13,14; Dt 4,9; Ž 145,4; Iz 38,19; Joel 1,3 5 Jákobovi určil ustanovenia, Izraelovi dal zákon a našim otcom prikázal, aby s ním oboznamovali svoje deti,78,5 Ž 147,19 6 aby o ňom vedelo aj budúce pokolenie, deti, čo sa narodia. Tie budú o tom ďalej rozprávať svojim deťom, 7 aby dôverovali Bohu, nezabúdali na Božie skutky a zachovávali jeho prikázania,78,7 Ž 105,5 8 aby neboli ako ich predkovia, pokolenie vzdorovité a neposlušné, pokolenie s nestálym srdcom, ktorého duch nebol verný Bohu.78,8 Dt 32,5; 2Krľ 17,14; Ez 20,8 9 Lukom vyzbrojení Efrajimovci zutekali v deň boja. 10 Nezachovávali zmluvu s Bohom a odmietali žiť podľa jeho zákona.78,10 2Krľ 17,15 11 Zabudli na jeho skutky a na divy, ktoré im ukázal. 12 Pred ich otcami robil divy v egyptskej krajine na coanskom poli.78,12 Ex 7–12; Iz 19,11 13 Rozdelil more a previedol ich, vodu postavil ako val.78,13 Ex 14,21n; 15,8 14 Vo dne ich vodieval oblakom a svetlom ohňa v noci.78,14 Ex 13,21; Ž 105,39 15 Rozštiepil skaly na púšti a hojne ich napájal ako z podzemného vodstva,78,15-16 Ex 17,6; Nm 20,11; 1Kor 10,4 16 vyviedol riavy zo skaly a vody nechal tiecť prúdom.78,16 Ž 105,41; 114,8 17 No oni ďalej hrešili proti nemu, na púšti sa priečili Najvyššiemu. 18 V mysli pokúšali Boha, žiadali pokrm podľa svojich chúťok.78,18 Ex 17,7; 16,3; Nm 11,4-6 19 Reptali proti Bohu a hovorili: „Môže Boh prestrieť stôl na púšti? 20 Skalu síce udrel tak, že tiekli vody a prúdili potoky, no môže dať aj chlieb a svojmu ľudu pripraviť aj mäso?“ 21 Počul to Hospodin a rozhneval sa; vzplanul oheň proti Jákobovi, hnev vyšľahol aj proti Izraelovi,78,21 Nm 11,1 22 lebo nedôverovali Bohu, nedúfali v jeho pomoc. 23 Zhora rozkázal mračnám a uvoľnil vráta nebies; 24 mannu im zosielal ako dážď, aby sa najedli, dával im nebeské obilie.78,24 Ex 16,4.14n; Dt 8,3 25 Sýtiť sa smeli anjelským chlebom. Stravu im poslal do sýtosti. 26 Na nebi uvoľnil východný vietor a južný prihnal svojou mocou. 27 Spustil na nich spŕšku mäsa ako prach, okrídlené vtáctvo ako morský piesok.78,27 Nm 11,31; Ž 105,40 28 Spustil ho doprostred tábora, okolo ich príbytkov. 29 Najedli, ba presýtili sa; doprial im, čo si žiadali. 30 Nestihli uspokojiť svoju žiadostivosť, jedlo mali ešte v ústach,78,30-31 Nm 11,33 31 keď Boží hnev vzplanul proti nim, pozabíjal ich popredných mužov a pozrážal junač Izraela.78,31 Nm 16,1n.31-35 32 Napriek tomu ďalej hrešili a neverili jeho divom. 33 V márnosti teda ukončil ich dni a v predčasnom skone ich roky.78,33 Nm 14,28-37; Ž 90,7-10 34 Kedykoľvek ich trestal smrťou, hľadali ho, opätovne vyhľadávali Boha;78,34 Nm 21,7; Iz 26,16 35 rozpamätúvali sa, že Boh je im skalou, Boh, Najvyšší, je ich vykupiteľ.78,35 Dt 32,18; Ž 18,3 36 Ústami ho však klamali, jazykom mu luhali,78,36 Iz 29,13 37 ani svojím srdcom neboli pri ňom, nezostali verní jeho zmluve.78,37 Jer 31,32 38 On však bol milosrdný, odpúšťal vinu, nedopustil záhubu, často odvracal svoj hnev, neprejavil všetku svoju prchkosť.78,38 Ex 32,14; Nm 14,20; Ž 85,3; Iz 48,9 39 Pamätal, že sú telo, vietor, ktorý zaduje a nevracia sa.78,39 Gn 6,3; Jób 7,7n; Ž 103,14-16 40 Čo sa mu len navzpierali na púšti a natrápili ho na pustatine!78,40 Nm 14,22 41 Znova pokúšali Boha, zarmucovali Svätého Izraela.78,41 Ž 95,10 42 Nepripomínali si jeho mocnú ruku ani deň vyslobodenia z útlaku, 43 keď dával svoje znamenia v Egypte, keď konal divy na coanskom poli.78,43 Ž 78,12; 106,21 44 Ramená riek a toky premenil na krv, aby sa nemohli napiť.78,44 Ex 7,19n; Ž 105,29 45 Poslal na nich hmyz, aby ich štípal, žaby, aby im škodili.78,45 Ex 8,2.20; Ž 105,31 46 Ich úrodu vydal napospas hmyzu a plody ich námahy kobylkám.78,46 Ex 10,14-15 47 Ich vinič zbil krupobitím a sykomory ľadovcom.78,47-48 Ex 9,25 48 Ich dobytok vydal krupobitiu a ich stáda bleskom. 49 Poslal na nich páľavu svojho hnevu, prudkého hnevu, prchkosti a súženia, húf poslov záhuby.78,49 Ex 9,14 50 Uvoľnil cestu svojmu hnevu, ich duše neušetril pred smrťou, ich život vydal napospas morovej nákaze.78,50 Ex 9,8-12 51 V Egypte pozabíjal všetko prvorodené, prvotiny plodnej sily v Chámových stanoch.78,51 Ex 12,29; Ž 105,36 52 Svoj ľud však viedol ako ovce. Púšťou ich sprevádzal ako stádo,78,52 Ž 77,21; Iz 63,11-14 53 bezpečne ich vodil, nemuseli sa báť, no ich nepriateľov pohltilo more.78,53 Ex 14,22.27; Ž 136,15 54 Priviedol ich k svojmu svätému územiu, k vrchu, čo získala jeho pravica.78,54 Ex 15,17 55 Vyhnal národy spred nich, meračským lanom im rozdelil dedičnú krajinu a v stanoch pohanov ubytoval izraelské kmene.78,55 Dt 7,1-2; Ž 44,3n 56 Pokúšali však Boha, Najvyššieho, vzdorovali mu a nedbali na jeho ustanovenia.78,56-59 Dt 32,15; Sdc 2,11-15 57 Odklonili sa a spreneverili ako ich otcovia, zlyhali ako nespoľahlivý luk.78,57 Oz 7,16 58 Urážali ho na obetných výšinách a modlami ho podnecovali k žiarlivosti.78,58 Dt 32,16; 2Krľ 17,9; Ez 8,3 59 Boh to počul, rozhneval sa a úplne zavrhol Izrael.78,59 Dt 32,19 60 Opovrhol príbytkom v Šile, stanom, v ktorom prebýval medzi ľuďmi.78,60 1Sam 1,3; 4,11; Jer 7,12; 26,6 61 Svoju moc vydal do zajatia a svoju okrasu do rúk protivníka.78,61 1Sam 4,21 62 Svoj ľud vydal meču a zanevrel na svoje dedičstvo.78,62 1Sam 4,10; Jer 12,7-13 63 Ich mládencov strávil oheň, ich pannám nespievali svadobné piesne,78,63 Jer 7,34 64 ich kňazi padli mečom a ich vdovy neplakali.78,64 1Sam 4,11; Jób 27,15 65 Pán však precitol ako zo spánku, ako hrdina rozjarený vínom. 66 Odrazil svojich protivníkov a vystavil ich večnej potupe.78,66 1Sam 5,6-12 67 Zavrhol Jozefov stan ani Efrajimov kmeň si nevyvolil, 68 no vyvolil si Júdov kmeň, vrch Sion, ktorý miloval.78,68 Gn 49,10; 2Krn 6,6; Ž 87,2; 132,13 69 Postavil svätyňu pevne ako nebesia, ako zem, ktorú založil naveky.78,69 Ž 125,1 70 Vyvolil si Dávida, svojho sluhu, vzal ho od ovčích košiarov,78,70 1Sam 16,11n; 2Sam 7,8 71 odviedol ho od dojných oviec, aby pásol Jákoba, jeho ľud, a Izrael, jeho dedičstvo.78,71 2Sam 5,2; Ez 34,23; Mt 2,6 72 Pásol ich s bezúhonným srdcom, skúsenou rukou ich viedol.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk