76. kapitola

Boh je známy v Judsku

1 Zbormajstrovi pri hre na strunovom nástroji. Asáfov žalm. Pieseň.
2 Boh je známy v Judsku, veľké je jeho meno v Izraeli.76,2 Jer 10,6 3 V Šaléme je jeho stan, na Sione má svoj príbytok.76,3 Ž 9,12; 48,2-4; 74,2; 132,13n 4 Tam polámal ohnivé šípy s lukmi, štít a meč, vojnové zbrane.76,4 Ž 46,10— Sela — 5 Jasom a velebou prevyšuješ vrchy odveké. 6 Udatní hrdinovia stali sa korisťou, spia svojím spánkom; všetkým bojovníkom ochabli ruky.76,6-7 Ex 15,1.21; 2Krn 32,21; Iz 37,36; Zach 12,4 7 Tvoja hrozba, Bože Jákobov, omráčila jazdca i koňa. 8 Ty si hrozný. Kto obstojí pred tebou, len čo sa rozhneváš?76,8 Neh 1,5; Nah 1,6; Zj 6,17 9 Z neba si oznámil súd, zem sa zľakla a stíchla,76,9 Ž 46,11; Hab 2,20 10 keď Boh povstal, aby súdil, aby zachránil všetkých ubiedených na zemi.76,10 Ž 9,9n— Sela — 11 Áno, teba musí chváliť aj hnev človeka a zvyšok hnevu spútaš.76,11 Ž 45,4 12 Dávajte sľuby Hospodinovi, svojmu Bohu, a spĺňajte ich! Nech všetci vôkol neho prinášajú dary tomu, ktorý vzbudzuje bázeň.76,12 Ž 50,14; 116,18; 2Krn 32,23 13 Kniežatá zbavuje odvahy, hrozný je pre kráľov zeme.76,13 Iz 24,21; 40,23