69. kapitola

Zachráň ma, Bože

1 Zbormajstrovi na nápev: „Ľalie.“ Dávidov.
2 Zachráň ma, Bože, lebo voda mi siaha až po hrdlo.69,2 Ž 32,6 3 Topím sa v hlbokom bahne, nemám sa na čo postaviť. Dostal som sa do hlbokých vôd, prúd ma odnáša.69,3 Ž 40,3; 124,4n; Jon 2,4.6 4 Volanie ma vyčerpalo, hrdlo mi vyschlo, oči pohasli očakávaním na môjho Boha.69,4 Ž 38,11 5 Viac ako vlasov na mojej hlave je tých, čo ma bez príčiny nenávidia. Mocní sú tí, čo ma chcú zničiť, podlí nepriatelia. — Mám nahradiť, čo som neulúpil? —69,5 Ž 35,7.19; Jn 15,25 6 Bože, ty poznáš moju nerozumnosť, nie sú ti skryté moje previnenia.69,6 Ž 139,1-3 7 Nech sa nemusia hanbiť za mňa tí, čo v teba dúfajú, Pane, Hospodin zástupov! Nech sa nemusia cítiť ponížení pre mňa tí, čo ťa hľadajú, Boh Izraela!69,7 Ž 25,2n 8 Veď pre teba znášam potupu a hanba mi pokrýva tvár.69,8 Ž 44,23 9 Za cudzieho ma pokladajú vlastní bratia, cudzincom som pre synov svojej matky,69,9 Jób 19,14; Ž 38,12; Jn 7,5 10 lebo horlenie za tvoj dom ma strávilo a urážky tých, ktorí ťa tupia, padli na mňa.69,10 Jn 2,17; Rim 15,3 11 Keď som plakal a v pôste si trápil dušu, vyšiel som na posmech. 12 Keď som si obliekol vrecovinu, stal som sa im posmešným príslovím.69,12 Jób 17,6; Ž 35,13 13 Ohovárajú ma tí, čo vysedávajú v bráne, posmešne si o mne pospevujú tí, čo sa opíjajú.69,13 Jób 30,9 14 Ja sa však k tebe modlím, Hospodin, v príhodnom čase. Bože, odpovedz mi vernou pomocou pre svoju veľkú milosť!69,14 Iz 49,8; 2Kor 6,2 15 Vytiahni ma z bahna, aby som sa neutopil! Osloboď ma od tých, čo ma nenávidia, zachráň ma z hlbokých vôd,69,15 Ž 144,7 16 aby ma neodniesol vodný prúd, aby ma nepohltila hlbina a studňa nezavrela ústa nado mnou. 17 Ozvi sa mi, Hospodin, lebo tvoja milosť je dobrotivá. Pre svoje hojné zľutovanie obráť sa ku mne.69,17 Ž 63,4; 106,45; 109,21 18 Neskrývaj svoju tvár pred svojím sluhom, lebo som v tiesni. Rýchlo sa mi ozvi! 19 Priblíž sa ku mne a vykúp ma. Vysloboď ma napriek mojim nepriateľom. 20 Ty vieš, ako ma hania, zahanbujú a tupia, máš pred sebou všetkých mojich protivníkov. 21 Potupa mi zlomila srdce, až som z toho chorý. Očakával som súcit, ale márne, tých, čo by potešili, no nebolo ich.69,21 Mt 26,37 22 Do jedla mi pridávali jed, smäd mi uhášali octom.69,22 Mt 27,34.48; Jn 19,28n 23 Nech im je stôl pascou a ich obetné jedlá osídlom!69,23-24 Ž 35,4-8; Rim 11,9-10 24 Nech sa im zatemnia oči, aby nevideli, a navždy im ochrom bedrá!69,24 Iz 6,9; Mt 13,14 25 Vylej na nich svoje roztrpčenie, nech ich zasiahne páľava tvojho hnevu! 26 Nech ich tábor spustne, nech v ich stanoch nikto nebýva!69,26 Mt 23,38; Sk 1,20 27 Veď prenasledujú toho, koho si už ranil, hovoria o bolesti tých, ktorých si zasiahol.69,27 Zach 1,15 28 K ich vine pridaj vinu, nech nemajú prístup k tvojej spravodlivosti.69,28 Neh 3,37 29 Nech sú vytretí z knihy života, nech nie sú zapísaní medzi spravodlivých.69,29 Ex 32,32n; Dan 12,1; Lk 10,20; Flp 4,3; Heb 12,23; Zj 3,5; 21,27 30 Ja som však biedny a trápim sa, tvoja spása, Bože, nech ma pozdvihne. 31 Piesňou chcem chváliť Božie meno a velebiť ho chválospevom.69,31 Ž 34,3; 145,1n 32 Hospodinovi to bude milšie než býk, než rohatý býček s raticami.69,32 Ž 50,9.13 33 Uvidia to pokorní a potešia sa. Nech ožije srdce vám, ktorí hľadáte Boha,69,33 Ž 22,27 34 lebo Hospodin počuje chudobných, nepohŕda svojimi, keď sú uväznení.69,34 Ž 34,7 35 Chváľte ho, nebesia i zem, more i všetko, čo sa v ňom hmýri,69,35 Ž 96,11; 148,1-12; Iz 44,23 36 lebo Boh zachráni Sion a znova vybuduje judské mestá. Jeho sluhovia tam budú bývať a stanú sa vlastníkmi.69,36 Ž 51,20; Iz 44,26 37 Potomkovia to zdedia a bývať tam budú milovníci jeho mena.69,37 Ž 102,29; Iz 65,9