Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

69. kapitola

Zachráň ma, Bože

1 Zbormajstrovi na nápev: „Ľalie.“ Dávidov.
2 Zachráň ma, Bože, lebo voda mi siaha až po hrdlo.69,2 Ž 32,6 3 Topím sa v hlbokom bahne, nemám sa na čo postaviť. Dostal som sa do hlbokých vôd, prúd ma odnáša.69,3 Ž 40,3; 124,4n; Jon 2,4.6 4 Volanie ma vyčerpalo, hrdlo mi vyschlo, oči pohasli očakávaním na môjho Boha.69,4 Ž 38,11 5 Viac ako vlasov na mojej hlave je tých, čo ma bez príčiny nenávidia. Mocní sú tí, čo ma chcú zničiť, podlí nepriatelia. — Mám nahradiť, čo som neulúpil? —69,5 Ž 35,7.19; Jn 15,25 6 Bože, ty poznáš moju nerozumnosť, nie sú ti skryté moje previnenia.69,6 Ž 139,1-3 7 Nech sa nemusia hanbiť za mňa tí, čo v teba dúfajú, Pane, Hospodin zástupov! Nech sa nemusia cítiť ponížení pre mňa tí, čo ťa hľadajú, Boh Izraela!69,7 Ž 25,2n 8 Veď pre teba znášam potupu a hanba mi pokrýva tvár.69,8 Ž 44,23 9 Za cudzieho ma pokladajú vlastní bratia, cudzincom som pre synov svojej matky,69,9 Jób 19,14; Ž 38,12; Jn 7,5 10 lebo horlenie za tvoj dom ma strávilo a urážky tých, ktorí ťa tupia, padli na mňa.69,10 Jn 2,17; Rim 15,3 11 Keď som plakal a v pôste si trápil dušu, vyšiel som na posmech. 12 Keď som si obliekol vrecovinu, stal som sa im posmešným príslovím.69,12 Jób 17,6; Ž 35,13 13 Ohovárajú ma tí, čo vysedávajú v bráne, posmešne si o mne pospevujú tí, čo sa opíjajú.69,13 Jób 30,9 14 Ja sa však k tebe modlím, Hospodin, v príhodnom čase. Bože, odpovedz mi vernou pomocou pre svoju veľkú milosť!69,14 Iz 49,8; 2Kor 6,2 15 Vytiahni ma z bahna, aby som sa neutopil! Osloboď ma od tých, čo ma nenávidia, zachráň ma z hlbokých vôd,69,15 Ž 144,7 16 aby ma neodniesol vodný prúd, aby ma nepohltila hlbina a studňa nezavrela ústa nado mnou. 17 Ozvi sa mi, Hospodin, lebo tvoja milosť je dobrotivá. Pre svoje hojné zľutovanie obráť sa ku mne.69,17 Ž 63,4; 106,45; 109,21 18 Neskrývaj svoju tvár pred svojím sluhom, lebo som v tiesni. Rýchlo sa mi ozvi! 19 Priblíž sa ku mne a vykúp ma. Vysloboď ma napriek mojim nepriateľom. 20 Ty vieš, ako ma hania, zahanbujú a tupia, máš pred sebou všetkých mojich protivníkov. 21 Potupa mi zlomila srdce, až som z toho chorý. Očakával som súcit, ale márne, tých, čo by potešili, no nebolo ich.69,21 Mt 26,37 22 Do jedla mi pridávali jed, smäd mi uhášali octom.69,22 Mt 27,34.48; Jn 19,28n 23 Nech im je stôl pascou a ich obetné jedlá osídlom!69,23-24 Ž 35,4-8; Rim 11,9-10 24 Nech sa im zatemnia oči, aby nevideli, a navždy im ochrom bedrá!69,24 Iz 6,9; Mt 13,14 25 Vylej na nich svoje roztrpčenie, nech ich zasiahne páľava tvojho hnevu! 26 Nech ich tábor spustne, nech v ich stanoch nikto nebýva!69,26 Mt 23,38; Sk 1,20 27 Veď prenasledujú toho, koho si už ranil, hovoria o bolesti tých, ktorých si zasiahol.69,27 Zach 1,15 28 K ich vine pridaj vinu, nech nemajú prístup k tvojej spravodlivosti.69,28 Neh 3,37 29 Nech sú vytretí z knihy života, nech nie sú zapísaní medzi spravodlivých.69,29 Ex 32,32n; Dan 12,1; Lk 10,20; Flp 4,3; Heb 12,23; Zj 3,5; 21,27 30 Ja som však biedny a trápim sa, tvoja spása, Bože, nech ma pozdvihne. 31 Piesňou chcem chváliť Božie meno a velebiť ho chválospevom.69,31 Ž 34,3; 145,1n 32 Hospodinovi to bude milšie než býk, než rohatý býček s raticami.69,32 Ž 50,9.13 33 Uvidia to pokorní a potešia sa. Nech ožije srdce vám, ktorí hľadáte Boha,69,33 Ž 22,27 34 lebo Hospodin počuje chudobných, nepohŕda svojimi, keď sú uväznení.69,34 Ž 34,7 35 Chváľte ho, nebesia i zem, more i všetko, čo sa v ňom hmýri,69,35 Ž 96,11; 148,1-12; Iz 44,23 36 lebo Boh zachráni Sion a znova vybuduje judské mestá. Jeho sluhovia tam budú bývať a stanú sa vlastníkmi.69,36 Ž 51,20; Iz 44,26 37 Potomkovia to zdedia a bývať tam budú milovníci jeho mena.69,37 Ž 102,29; Iz 65,9
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk