Predchádzajúca kapitola

69. kapitola

Zachráň ma, Bože

1 Zbormajstrovi na nápev: „Ľalie.“ Dávidov.
2 Zachráň ma, Bože, lebo voda mi siaha až po hrdlo. 3 Topím sa v hlbokom bahne, nemám sa na čo postaviť. Dostal som sa do hlbokých vôd, prúd ma odnáša. 4 Volanie ma vyčerpalo, hrdlo mi vyschlo, oči pohasli očakávaním na môjho Boha. 5 Viac ako vlasov na mojej hlave je tých, čo ma bez príčiny nenávidia. Mocní sú tí, čo ma chcú zničiť, podlí nepriatelia. — Mám nahradiť, čo som neulúpil? — 6 Bože, ty poznáš moju nerozumnosť, nie sú ti skryté moje previnenia. 7 Nech sa nemusia hanbiť za mňa tí, čo v teba dúfajú, Pane, Hospodin zástupov! Nech sa nemusia cítiť ponížení pre mňa tí, čo ťa hľadajú, Boh Izraela! 8 Veď pre teba znášam potupu a hanba mi pokrýva tvár. 9 Za cudzieho ma pokladajú vlastní bratia, cudzincom som pre synov svojej matky, 10 lebo horlenie za tvoj dom ma strávilo a urážky tých, ktorí ťa tupia, padli na mňa. 11 Keď som plakal a v pôste si trápil dušu, vyšiel som na posmech. 12 Keď som si obliekol vrecovinu, stal som sa im posmešným príslovím. 13 Ohovárajú ma tí, čo vysedávajú v bráne, posmešne si o mne pospevujú tí, čo sa opíjajú. 14 Ja sa však k tebe modlím, Hospodin, v príhodnom čase. Bože, odpovedz mi vernou pomocou pre svoju veľkú milosť! 15 Vytiahni ma z bahna, aby som sa neutopil! Osloboď ma od tých, čo ma nenávidia, zachráň ma z hlbokých vôd, 16 aby ma neodniesol vodný prúd, aby ma nepohltila hlbina a studňa nezavrela ústa nado mnou. 17 Ozvi sa mi, Hospodin, lebo tvoja milosť je dobrotivá. Pre svoje hojné zľutovanie obráť sa ku mne. 18 Neskrývaj svoju tvár pred svojím sluhom, lebo som v tiesni. Rýchlo sa mi ozvi! 19 Priblíž sa ku mne a vykúp ma. Vysloboď ma napriek mojim nepriateľom. 20 Ty vieš, ako ma hania, zahanbujú a tupia, máš pred sebou všetkých mojich protivníkov. 21 Potupa mi zlomila srdce, až som z toho chorý. Očakával som súcit, ale márne, tých, čo by potešili, no nebolo ich. 22 Do jedla mi pridávali jed, smäd mi uhášali octom. 23 Nech im je stôl pascou a ich obetné jedlá osídlom! 24 Nech sa im zatemnia oči, aby nevideli, a navždy im ochrom bedrá! 25 Vylej na nich svoje roztrpčenie, nech ich zasiahne páľava tvojho hnevu! 26 Nech ich tábor spustne, nech v ich stanoch nikto nebýva! 27 Veď prenasledujú toho, koho si už ranil, hovoria o bolesti tých, ktorých si zasiahol. 28 K ich vine pridaj vinu, nech nemajú prístup k tvojej spravodlivosti. 29 Nech sú vytretí z knihy života, nech nie sú zapísaní medzi spravodlivých. 30 Ja som však biedny a trápim sa, tvoja spása, Bože, nech ma pozdvihne. 31 Piesňou chcem chváliť Božie meno a velebiť ho chválospevom. 32 Hospodinovi to bude milšie než býk, než rohatý býček s raticami. 33 Uvidia to pokorní a potešia sa. Nech ožije srdce vám, ktorí hľadáte Boha, 34 lebo Hospodin počuje chudobných, nepohŕda svojimi, keď sú uväznení. 35 Chváľte ho, nebesia i zem, more i všetko, čo sa v ňom hmýri, 36 lebo Boh zachráni Sion a znova vybuduje judské mestá. Jeho sluhovia tam budú bývať a stanú sa vlastníkmi. 37 Potomkovia to zdedia a bývať tam budú milovníci jeho mena.