Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

68. kapitola

Boh povstane a jeho nepriatelia sa rozpŕchnu

1 Zbormajstrovi. Dávidov žalm. Pieseň.
2 Boh povstane a jeho nepriatelia sa rozpŕchnu, zutekajú pred ním tí, čo ho nenávidia.68,2 Nm 10,35; Iz 33,3 3 Ako býva odviaty dym, tak ich rozoženieš; ako sa pri ohni rozpúšťa vosk, tak zahynú bezbožní pred Bohom.68,3 Ž 37,20; 97,5 4 Spravodliví sa však tešia a jasajú, pred Bohom radostne plesajú. 5 Spievajte Bohu, ospevujte jeho meno, upravte cestu tomu, ktorý sa nesie na oblakoch! Plesajte pred ním, lebo jeho meno je Hospodin!68,5 Ex 3,15; Iz 57,14 6 Otcom sirôt a obhajcom vdov je Boh vo svojom svätom príbytku.68,6 Ž 10,14.18; 33,14; 146,9 7 Boh pripravuje domov osamelým, väzňov privádza k blahobytu, ale odbojníci zostanú vo vyprahnutom kraji.68,7 Ž 107,14.34; Iz 61,1 8 Bože, keď si šiel na čele svojho ľudu, keď si kráčal pustatinou,68,8 Ex 13,21; Iz 63,13— Sela — 9 otriasala sa zem, nebo sa rozpršalo pred Bohom, pred Bohom zo Sinaja, pred Bohom, Bohom Izraela.68,9 Ex 19,16.18; Sdc 5,4n 10 Hojným dažďom, Bože, zvlažil si svoje dedičstvo, čo bolo zomdleté, to si osviežil.68,10 Ž 33,12 11 Tam nachádza tvoje tvorstvo príbytok, vo svojej dobrote, Bože, pripravil si ho pre biednych. 12 Pán prikázal hovoriť a veľký je zástup zvestovateliek víťazstva:68,12 Ex 15,20; Iz 52,7 13 „Utekajú králi vojsk, utekajú a pani domu delí korisť.68,13 Sdc 5,19-22 14 Zostanete ležať medzi košiarmi? Postriebrené sú krídla holubice, jej perute sú zo žltkastého zlata.68,14 Sdc 5,16 15 Keď Všemohúci rozháňal kráľov, snežilo na Calmóne.“ 16 Vrchovina Bášan je vrchovinou božstiev, vrchovina Bášan má mnoho štítov. 17 Prečo vy, strmé štíty, zazeráte na vrch, na ktorom chce bývať Boh? Skutočne, Hospodin tam bude sídliť natrvalo!68,17 1Krľ 9,3; Ž 132,13 18 Božích vozov sú desaťtisíce, nespočetné tisíce, na nich prišiel Pán zo Sinaja do svätyne.68,18 Dt 33,2 19 Vystúpil si na výšinu, priviedol si zajatcov, ľudí si prijal do daru68,19 Sýr. aram. rkp. dal si ľudom dary (dar zákona zo Sinaja)., ešte aj odbojníkov, aby si trónil, Hospodin, Bože!68,19 Ef 4,8 20 Nech je velebený Pán deň čo deň, on nesie naše bremená. Boh je naša spása.68,20 1Kor 10,13— Sela — 21 Náš Boh je Boh záchrany, Hospodin, Pán, má východisko zo smrti.68,21 Iz 12,2 22 Áno, Boh rozdrví hlavu svojim nepriateľom, vlasaté temeno tomu, kto zotrváva vo vinách.68,22 Ž 110,6; Hab 3,14 23 Pán povedal: „Privediem ťa späť z Bášanu, privediem ťa späť z hlbín mora,68,23 Ex 14,29; Nm 21,33 24 aby si si opláchol nohy v krvi, aby sa aj jazyku tvojich psov ušlo z nepriateľov.“68,24 Ž 58,11 25 Bože, bolo vidieť tvoje sprievody, sprievody môjho Boha, Kráľa, ísť do svätyne.68,25 2Sam 6,13-15; Ž 24,7 26 Vpredu šli speváci, vzadu hudobníci, uprostred devy s bubienkami.68,26 Ex 15,20; 2Krn 20,28 27 „V zhromaždeniach zvelebujte Boha, Hospodina, vy, čo pochádzate z Izraela!“68,27 Ž 107,32; Iz 48,1 28 Na čele je najmenší kmeň, Benjamín, je tu zástup kniežat Júdu, sú tu kniežatá Zebulúna, kniežatá Naftaliho.68,28 Sdc 5,14; 1Sam 9,20n 29 Dokáž, Bože, svoju moc! Potvrď, Bože, čo si vykonal pre nás 30 zo svojho chrámu nad Jeruzalemom! Králi ti budú prinášať dary.68,30 Ž 72,10; Iz 60,11 31 Obor sa na zver v tŕstí, na stádo býkov s teľcami národov. Pošliap tých, čo bažia po striebre, rozožeň bojachtivé národy!68,31 Ez 29,3-7 32 Prídu veľmoži z Egypta, Kúš vystrie ruky k Bohu.68,32 Iz 19,21; 45,14; Sof 3,10; Sk 8,27 33 Kráľovstvá zeme, spievajte Bohu, ospevujte Pána, — Sela — 34 ktorý sa nesie na nebesiach, na nebesiach odvekých! Čujte, ako znie jeho hlas, jeho mocný hlas!68,34 Dt 33,26 35 Zvestujte Božiu moc! Jeho vznešenosť je nad Izraelom, jeho moc je v oblakoch.68,35 Ž 29,1-3 36 Boh vzbudzuje úžas vo svojich svätyniach. On je Boh Izraela, ktorý dáva ľudu moc a silu. Nech je zvelebený Boh!
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk