Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

50. kapitola

Boh, Boh Hospodin

1 Asáfov žalm. Boh, Boh Hospodin, hovorí a oslovuje zem od východu slnka až po jeho západ.
2 Zo Siona, z dokonalej krásy skvie sa Boh.50,2 Dt 33,2; Iz 62,1 3 Náš Boh prichádza a nemlčí. Pred ním pustoší oheň a vôkol neho zúri búrka. 4 Zhora volá na nebo a zem, chce súdiť svoj ľud.50,4 Dt 32,1; Iz 1,2 5 Zhromaždite mi mojich zbožných, čo so mnou uzavreli zmluvu pri obete.50,5 Ex 24,4-11 6 Nebesia hlásajú jeho spravodlivosť, lebo Boh sám je sudcom.50,6 Ž 7,12; 9,5— Sela — 7 „Počúvaj, ľud môj, chcem prehovoriť, chcem svedčiť proti tebe, Izrael! Ja som Boh, tvoj Boh.50,7 Ex 20,2 8 Nekarhám ťa pre tvoje obety, veď stále sú tvoje spaľované obety predo mnou.50,8 Jer 7,22 9 Nevezmem býčka z tvojho domu ani capy z tvojich košiarov,50,9 1Sam 15,22; Ž 40,7; Iz 1,11 10 lebo moja je všetka lesná zver a na vrchoch dobytka na tisíce. 11 Poznám všetko vtáctvo hôr, moje je všetko, čo sa hýbe na poliach. 12 Ak by som bol hladný, nepovedal by som to tebe, veď môj je svet so všetkým, čo je v ňom.50,12 Ž 24,1 13 Či jedávam mäso býkov a pijem krv capov? 14 Prines Bohu obetu vďaky a splň Najvyššiemu svoje sľuby!50,14 Ž 116,17n 15 Vzývaj ma v deň súženia, ja ťa zachránim a ty mi vzdáš úctu.“50,15 Ž 91,15; Mt 7,7 16 Bezbožnému však Boh hovorí: „Ako to, že odriekaš moje ustanovenia a berieš do úst moju zmluvu,50,16-21 Rim 2,21-23 17 ale nenávidíš napomenutie a odmietaš moje slová?! 18 Keď vidíš zlodeja, spriahaš sa s ním a s cudzoložníkmi sa spolčuješ. 19 Ústa prepožičiavaš na zlé a tvoj jazyk snuje klamstvo. 20 Vysedávaš a ohováraš svojho brata, syna vlastnej matky hanobíš. 21 Toto stváraš, a ja mám mlčať? Myslíš si, že som ako ty? Obviňujem ťa a vyčítam ti to.50,21 Iz 42,14 22 Pochopte to vy, čo zabúdate na Boha, aby som vás nemusel roztrhať a nik by vás nezachránil.50,22 Ž 78,11 23 Kto prinesie obetu vďaky, ten ma ctí. Kto sa pridŕža správnej cesty, tomu ukážem Božiu záchranu.“50,23 Ž 91,16
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk