Predchádzajúca kapitola

50. kapitola

Boh, Boh Hospodin

1 Asáfov žalm. Boh, Boh Hospodin, hovorí a oslovuje zem od východu slnka až po jeho západ.
2 Zo Siona, z dokonalej krásy skvie sa Boh. 3 Náš Boh prichádza a nemlčí. Pred ním pustoší oheň a vôkol neho zúri búrka. 4 Zhora volá na nebo a zem, chce súdiť svoj ľud. 5 Zhromaždite mi mojich zbožných, čo so mnou uzavreli zmluvu pri obete. 6 Nebesia hlásajú jeho spravodlivosť, lebo Boh sám je sudcom.— Sela — 7 „Počúvaj, ľud môj, chcem prehovoriť, chcem svedčiť proti tebe, Izrael! Ja som Boh, tvoj Boh. 8 Nekarhám ťa pre tvoje obety, veď stále sú tvoje spaľované obety predo mnou. 9 Nevezmem býčka z tvojho domu ani capy z tvojich košiarov, 10 lebo moja je všetka lesná zver a na vrchoch dobytka na tisíce. 11 Poznám všetko vtáctvo hôr, moje je všetko, čo sa hýbe na poliach. 12 Ak by som bol hladný, nepovedal by som to tebe, veď môj je svet so všetkým, čo je v ňom. 13 Či jedávam mäso býkov a pijem krv capov? 14 Prines Bohu obetu vďaky a splň Najvyššiemu svoje sľuby! 15 Vzývaj ma v deň súženia, ja ťa zachránim a ty mi vzdáš úctu.“ 16 Bezbožnému však Boh hovorí: „Ako to, že odriekaš moje ustanovenia a berieš do úst moju zmluvu, 17 ale nenávidíš napomenutie a odmietaš moje slová?! 18 Keď vidíš zlodeja, spriahaš sa s ním a s cudzoložníkmi sa spolčuješ. 19 Ústa prepožičiavaš na zlé a tvoj jazyk snuje klamstvo. 20 Vysedávaš a ohováraš svojho brata, syna vlastnej matky hanobíš. 21 Toto stváraš, a ja mám mlčať? Myslíš si, že som ako ty? Obviňujem ťa a vyčítam ti to. 22 Pochopte to vy, čo zabúdate na Boha, aby som vás nemusel roztrhať a nik by vás nezachránil. 23 Kto prinesie obetu vďaky, ten ma ctí. Kto sa pridŕža správnej cesty, tomu ukážem Božiu záchranu.“