Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

46. kapitola

Boh je naše útočisko a sila

1 Zbormajstrovi. Od Korachovcov. Pieseň pre vysoký hlas.
2 Boh je naše útočisko a sila, osvedčená pomoc v súženiach.46,2 Ž 18,3 3 Preto sa nebudeme báť, hoci by sa zem prevrátila a vrchy by sa klátili uprostred mora, 4 hoci by hučali a penili sa jeho vody a vrchy by sa triasli, keď sa vzduje more.46,4 Ž 93,3-4; Jer 5,22— Sela — 5 Rieka svojimi ramenami potešuje Božie mesto, sväté príbytky Najvyššieho.46,5 Ž 48,1.9; Iz 12,3; 60,14 6 Boh je uprostred neho, nepohne sa; Boh mu pomôže na úsvite.46,6 Ex 14,24; Ž 5,4; Ez 43,7.9; Sof 3,15; Zach 2,14 7 Národy hučali, kráľovstvá sa otriasali. Vydal hlas a zem sa rozplynula.46,7 Joz 2,9.24; Ž 2,1 8 Hospodin zástupov je s nami. Jákobov Boh je náš hrad.46,8 Nm 14,9; 2Krn 13,12; Ž 46,12— Sela — 9 Poďte a hľaďte na skutky Hospodina, ktorý koná úžasné veci na zemi:46,9 Ž 66,5 10 zastavuje vojny až po končiny zeme, zlomí luk, poláme kopiju, bojové vozy spáli v ohni.46,10 Ž 76,4; Iz 2,4; Ez 39,9 11 Prestaňte! Uznajte, že ja som Boh! Som vyvýšený medzi národmi, som vyvýšený na zemi.46,11 Iz 2,11.17 12 Hospodin zástupov je s nami. Jákobov Boh je náš hrad.46,12 Ž 46,8— Sela —