Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

34. kapitola

Zvelebovať budem Hospodina v každom čase

1 Dávidov. Keď predstieral pomätenosť pred Abimelechom, ktorý ho odohnal a on odišiel.34,1 Dve slová žalmu, presvedčte sa (v. 9) a budem sa chváliť (v. 3), ho viažu na 1Sam 21,14 a kráľa Achíša.34,1 1Sam 21,14-16 (alef)
2 Zvelebovať budem Hospodina v každom čase, ústami ho budem ustavične chváliť.34,2 Ž 9,2-3 (bét) 3 Hospodinom sa budem chváliť, pokorní to počujú a zaradujú sa.34,3 Jer 9,24 (gimel) 4 Oslavujte so mnou Hospodina, spoločne vyvyšujme jeho meno! (dalet) 5 Hľadal som Hospodina, odpovedal mi, vytrhol ma zo všetkých hrôz.34,5 Ž 3,5 (hé) 6 Tí, čo ho uzrú, budú žiariť, ich tváre sa nezapýria.34,6 Iz 60,5 (zajin) 7 Tento úbožiak volal, Hospodin ho vypočul a vyslobodil ho zo všetkých súžení.34,7 Ž 69,34 (chét) 8 Hospodinov anjel táborí okolo bohabojných a vyslobodí ich.34,8 Gn 32,2-3; Ex 14,19; 2Krľ 6,17; Ž 91,11; Zach 9,8 (tét) 9 Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Hospodin. Blahoslavený muž, čo sa utieka k nemu.34,9 Ž 2,12; 1Pt 2,3 (jód) 10 Bojte sa Hospodina jeho svätí, lebo tým, čo sa ho boja, nič nechýba.34,10 Ž 37,19; 107,9; 111,5 (kaf) 11 Levíčatá môžu biediť a hladovať, ale tým, čo hľadajú Hospodina, nič dobré nebude chýbať.34,11 Lk 1,53 (lamed) 12 Poďte, synovia, počúvajte ma, nech vás naučím bázni pred Hospodinom! 34,12 Ž 66,16 (mém) 13 Kto je ten muž, čo si obľúbil život a miluje dni, v ktorých by zažil dobro?34,13-17 1Pt 3,10-12 (nún) 14 Chráň si teda jazyk pred zlom, svoje pery pred lživými rečami,34,14 Ž 39,2; 141,3; Prís 4,24; 13,3; Mt 12,36; Jk 3,5-10 (samech) 15 odvráť sa od zla, konaj dobro, hľadaj pokoj a usiluj sa oň!34,15 Jób 28,28; Ž 37,27; Am 5,15 (ajin) 16 Hospodinove oči hľadia na spravodlivých, jeho uši počujú ich volanie o pomoc.34,16 Ž 33,18 (pé) 17 Hospodin čelí zločincom, aby vyhladil ich pamiatku zo zeme.34,17 Dt 4,25; Prís 10,7 (cadé) 18 Tých, čo volajú o pomoc, Hospodin počuje, z každého súženia ich vyslobodzuje.34,18 Ž 10,17 (kóf) 19 Hospodin je s tými, čo majú skrúšené srdce, zachraňuje tých, čo majú ubitého ducha.34,19 Ž 51,19 (réš) 20 Mnohé zlo musí vytrpieť spravodlivý, Hospodin ho však z každého vyslobodí.34,20 Jób 5,19; Jn 16,33 (šín) 21 Chráni mu všetky kosti, ani jediná sa mu nezlomí.34,21 Ex 12,46; Jn 19,33.36 (tav) 22 Zloba usmrtí bezbožníka. Kto nenávidí spravodlivého, bude pykať. 23 Hospodin vykúpi dušu svojich služobníkov. Nikto z tých, čo sa utiekajú k nemu, nebude pykať.34,23 Ž 37,33
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk