Nastavenia
 • Žalmy
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Stará zmluva

  • Genezis — Prvá Mojžišova kniha
  • Exodus — Druhá Mojžišova kniha
  • Levitikus — Tretia Mojžišova kniha
  • Numeri — Štvrtá Mojžišova kniha
  • Deuteronómium — Piata Mojžišova kniha
  • Jozua
  • Kniha sudcov
  • Rút
  • Prvá Samuelova kniha
  • Druhá Samuelova kniha
  • Prvá kniha kráľov
  • Druhá kniha kráľov
  • Prvá kniha kroník
  • Druhá kniha kroník
  • Ezdráš
  • Nehemiáš
  • Ester
  • Jób
  • Žalmy
  • Príslovia
  • Kohelet — Kazateľ
  • Veľpieseň
  • Izaiáš
  • Jeremiáš
  • Náreky
  • Ezechiel
  • Daniel
  • Ozeáš
  • Joel
  • Amos
  • Abdiáš
  • Jonáš
  • Micheáš
  • Nahum
  • Habakuk
  • Sofoniáš
  • Aggeus
  • Zachariáš
  • Malachiáš
  • Tobiáš
  • Judita
  • Ester (grécka verzia)
  • Kniha múdrosti
  • Kniha Sirachovca
  • Baruch (a Jeremiášov list)
  • Prídavky ku knihe Daniel
  • Prvá kniha Makabejcov
  • Druhá kniha Makabejcov
  • Nová zmluva

  • Evanjelium podľa Matúša
  • Evanjelium podľa Marka
  • Evanjelium podľa Lukáša
  • Evanjelium podľa Jána
  • Skutky apoštolov
  • List Rimanom
  • Prvý list Korinťanom
  • Druhý list Korinťanom
  • List Galaťanom
  • List Efezanom
  • List Filipanom
  • List Kolosanom
  • Prvý list Tesaloničanom
  • Druhý list Tesaloničanom
  • Prvý list Timotejovi
  • Druhý list Timotejovi
  • List Títovi
  • List Filemonovi
  • List Hebrejom
  • Jakubov list
  • Prvý Petrov list
  • Druhý Petrov list
  • Prvý Jánov list
  • Druhý Jánov list
  • Tretí Jánov list
  • Júdov list
  • Zjavenie Jána

  Výber kapitoly

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • 101
  • 102
  • 103
  • 104
  • 105
  • 106
  • 107
  • 108
  • 109
  • 110
  • 111
  • 112
  • 113
  • 114
  • 115
  • 116
  • 117
  • 118
  • 119
  • 120
  • 121
  • 122
  • 123
  • 124
  • 125
  • 126
  • 127
  • 128
  • 129
  • 130
  • 131
  • 132
  • 133
  • 134
  • 135
  • 136
  • 137
  • 138
  • 139
  • 140
  • 141
  • 142
  • 143
  • 144
  • 145
  • 146
  • 147
  • 148
  • 149
  • 150

  Záložky

  Zvelebovať budem Hospodina v každom čase

  1 Dávidov. Keď predstieral pomätenosť pred Abimelechom, ktorý ho odohnal a on odišiel. Dve slová žalmu, presvedčte sa (v. 9) a budem sa chváliť (v. 3), ho viažu na 1Sam 21,14 a kráľa Achíša. 2 (alef) Zvelebovať budem Hospodina v každom čase, ústami ho budem ustavične chváliť. 3 (bét) Hospodinom sa budem chváliť, pokorní to počujú a zaradujú sa. 4 (gimel) Oslavujte so mnou Hospodina, spoločne vyvyšujme jeho meno! 5 (dalet) Hľadal som Hospodina, odpovedal mi, vytrhol ma zo všetkých hrôz. 6 (hé) Tí, čo ho uzrú, budú žiariť, ich tváre sa nezapýria. 7 (zajin) Tento úbožiak volal, Hospodin ho vypočul a vyslobodil ho zo všetkých súžení. 8 (chét) Hospodinov anjel táborí okolo bohabojných a vyslobodí ich. 9 (tét) Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Hospodin. Blahoslavený muž, čo sa utieka k nemu. 10 (jód) Bojte sa Hospodina jeho svätí, lebo tým, čo sa ho boja, nič nechýba. 11 (kaf) Levíčatá môžu biediť a hladovať, ale tým, čo hľadajú Hospodina, nič dobré nebude chýbať. 12 (lamed) Poďte, synovia, počúvajte ma, nech vás naučím bázni pred Hospodinom! 13 (mém) Kto je ten muž, čo si obľúbil život a miluje dni, v ktorých by zažil dobro? 14 (nún) Chráň si teda jazyk pred zlom, svoje pery pred lživými rečami, 15 (samech) odvráť sa od zla, konaj dobro, hľadaj pokoj a usiluj sa oň! 16 (ajin) Hospodinove oči hľadia na spravodlivých, jeho uši počujú ich volanie o pomoc. 17 (pé) Hospodin čelí zločincom, aby vyhladil ich pamiatku zo zeme. 18 (cadé) Tých, čo volajú o pomoc, Hospodin počuje, z každého súženia ich vyslobodzuje. 19 (kóf) Hospodin je s tými, čo majú skrúšené srdce, zachraňuje tých, čo majú ubitého ducha. 20 (réš) Mnohé zlo musí vytrpieť spravodlivý, Hospodin ho však z každého vyslobodí. 21 (šín) Chráni mu všetky kosti, ani jediná sa mu nezlomí. 22 (tav) Zloba usmrtí bezbožníka. Kto nenávidí spravodlivého, bude pykať. 23 Hospodin vykúpi dušu svojich služobníkov. Nikto z tých, čo sa utiekajú k nemu, nebude pykať.
 • Žalmy
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Biblia rozpráva o Ježišovi, Lloyd-Jones

  Roháčkov preklad v koži s orientačnými výrezmi

  Roháčkov preklad, štandardný formát aj s orientačnými výrezmi

  Roháčkov preklad vo vreckovom formáte

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo