Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

33. kapitola

Spravodliví, plesajte v Hospodinovi!

1 Spravodliví, plesajte v Hospodinovi! Statočným pristane chválospev.33,1 Ž 15,2; 24,4; 32,11; 64,11
2 Oslavujte Hospodina citarou, hrajte mu na desaťstrunovej harfe!33,2 Ž 92,4 3 Spievajte mu novú pieseň, krásne a hlasno rozozvučte struny!33,3 Ž 40,4; 96,1; 98,1; 144,9; 149,1; Iz 42,10; Zj 5,9 4 Hospodinovo slovo je naozaj úprimné a všetky jeho skutky sú pravdivé.33,4 Dt 32,4; Ž 19,10; Iz 55,11 5 Miluje spravodlivosť a právo. Hospodinova milosť napĺňa zem.33,5 Ž 45,8 6 Hospodinovým slovom boli utvorené nebesia a dychom jeho úst všetky ich zástupy.33,6 Gn 1,1.16; 2,1; Iz 40,26 7 Zhromaždil morské vody ako do priehrady, oceány vlial do nádrží.33,7 Ž 104,9 8 Nech sa celá zem bojí Hospodina, nech sa ho obávajú všetci obyvatelia sveta,33,8 Jób 37,24 9 lebo povedal — a stalo sa, rozkázal — a povstal svet.33,9 Gn 1,3; Ž 148,5; Iz 48,13 10 Hospodin marí zámery národov, navnivoč privádza úmysly ľudí. 11 Hospodinove zámery sú večné, úmysly jeho srdca pretrvávajú pokolenia.33,11 Prís 21,30 12 Blahoslavený národ, ktorého Bohom je Hospodin, ľud, ktorý si on vyvolil za dedičstvo.33,12 Dt 33,29; Ž 144,15 13 Hospodin hľadí z nebies, vidí všetkých ľudí.33,13 Ž 14,2; 53,3 14 Z miesta, kde tróni, pozoruje všetkých obyvateľov zeme.33,14 Ž 102,20; Iz 66,1-2 15 Ten, ktorý každému zvlášť stvárnil srdce, všíma si všetky ich skutky.33,15 Prís 5,21 16 Kráľa nezachráni veľké vojsko, hrdinu neoslobodí veľká sila.33,16 1Sam 17,50n 17 Kôň je klamná pomoc, nezachraňuje ani svojou veľkou silou.33,17 Ž 20,8; 147,10; Iz 31,1 18 Hospodinovo oko spočíva na tých, čo sa ho boja, na tých, čo očakávajú jeho milosť, 19 aby zachránil ich dušu pred smrťou a ich život v čase hladu.33,19 Ex 16,12n; 1Krľ 17,4.9-16; Jób 5,20; Ž 34,10; 37,19 20 Naša duša očakáva Hospodina, on je naša pomoc a náš štít.33,20 Gn 15,1; Ž 27,14 21 V ňom sa raduje naše srdce, lebo dúfame v jeho sväté meno.33,21 Jn 16,22 22 Hospodin, nech je tvoja milosť nad nami tak, ako ťa očakávame!33,22 Ž 31,7.8
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk