Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

33. kapitola

Spravodliví, plesajte v Hospodinovi!

1 Spravodliví, plesajte v Hospodinovi! Statočným pristane chválospev.33,1 Ž 15,2; 24,4; 32,11; 64,11
2 Oslavujte Hospodina citarou, hrajte mu na desaťstrunovej harfe!33,2 Ž 92,4 3 Spievajte mu novú pieseň, krásne a hlasno rozozvučte struny!33,3 Ž 40,4; 96,1; 98,1; 144,9; 149,1; Iz 42,10; Zj 5,9 4 Hospodinovo slovo je naozaj úprimné a všetky jeho skutky sú pravdivé.33,4 Dt 32,4; Ž 19,10; Iz 55,11 5 Miluje spravodlivosť a právo. Hospodinova milosť napĺňa zem.33,5 Ž 45,8 6 Hospodinovým slovom boli utvorené nebesia a dychom jeho úst všetky ich zástupy.33,6 Gn 1,1.16; 2,1; Iz 40,26 7 Zhromaždil morské vody ako do priehrady, oceány vlial do nádrží.33,7 Ž 104,9 8 Nech sa celá zem bojí Hospodina, nech sa ho obávajú všetci obyvatelia sveta,33,8 Jób 37,24 9 lebo povedal — a stalo sa, rozkázal — a povstal svet.33,9 Gn 1,3; Ž 148,5; Iz 48,13 10 Hospodin marí zámery národov, navnivoč privádza úmysly ľudí. 11 Hospodinove zámery sú večné, úmysly jeho srdca pretrvávajú pokolenia.33,11 Prís 21,30 12 Blahoslavený národ, ktorého Bohom je Hospodin, ľud, ktorý si on vyvolil za dedičstvo.33,12 Dt 33,29; Ž 144,15 13 Hospodin hľadí z nebies, vidí všetkých ľudí.33,13 Ž 14,2; 53,3 14 Z miesta, kde tróni, pozoruje všetkých obyvateľov zeme.33,14 Ž 102,20; Iz 66,1-2 15 Ten, ktorý každému zvlášť stvárnil srdce, všíma si všetky ich skutky.33,15 Prís 5,21 16 Kráľa nezachráni veľké vojsko, hrdinu neoslobodí veľká sila.33,16 1Sam 17,50n 17 Kôň je klamná pomoc, nezachraňuje ani svojou veľkou silou.33,17 Ž 20,8; 147,10; Iz 31,1 18 Hospodinovo oko spočíva na tých, čo sa ho boja, na tých, čo očakávajú jeho milosť, 19 aby zachránil ich dušu pred smrťou a ich život v čase hladu.33,19 Ex 16,12n; 1Krľ 17,4.9-16; Jób 5,20; Ž 34,10; 37,19 20 Naša duša očakáva Hospodina, on je naša pomoc a náš štít.33,20 Gn 15,1; Ž 27,14 21 V ňom sa raduje naše srdce, lebo dúfame v jeho sväté meno.33,21 Jn 16,22 22 Hospodin, nech je tvoja milosť nad nami tak, ako ťa očakávame!33,22 Ž 31,7.8