Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

33. kapitola

Spravodliví, plesajte v Hospodinovi!

1 Spravodliví, plesajte v Hospodinovi! Statočným pristane chválospev.33,1 Ž 15,2; 24,4; 32,11; 64,11
2 Oslavujte Hospodina citarou, hrajte mu na desaťstrunovej harfe!33,2 Ž 92,4 3 Spievajte mu novú pieseň, krásne a hlasno rozozvučte struny!33,3 Ž 40,4; 96,1; 98,1; 144,9; 149,1; Iz 42,10; Zj 5,9 4 Hospodinovo slovo je naozaj úprimné a všetky jeho skutky sú pravdivé.33,4 Dt 32,4; Ž 19,10; Iz 55,11 5 Miluje spravodlivosť a právo. Hospodinova milosť napĺňa zem.33,5 Ž 45,8 6 Hospodinovým slovom boli utvorené nebesia a dychom jeho úst všetky ich zástupy.33,6 Gn 1,1.16; 2,1; Iz 40,26 7 Zhromaždil morské vody ako do priehrady, oceány vlial do nádrží.33,7 Ž 104,9 8 Nech sa celá zem bojí Hospodina, nech sa ho obávajú všetci obyvatelia sveta,33,8 Jób 37,24 9 lebo povedal — a stalo sa, rozkázal — a povstal svet.33,9 Gn 1,3; Ž 148,5; Iz 48,13 10 Hospodin marí zámery národov, navnivoč privádza úmysly ľudí. 11 Hospodinove zámery sú večné, úmysly jeho srdca pretrvávajú pokolenia.33,11 Prís 21,30 12 Blahoslavený národ, ktorého Bohom je Hospodin, ľud, ktorý si on vyvolil za dedičstvo.33,12 Dt 33,29; Ž 144,15 13 Hospodin hľadí z nebies, vidí všetkých ľudí.33,13 Ž 14,2; 53,3 14 Z miesta, kde tróni, pozoruje všetkých obyvateľov zeme.33,14 Ž 102,20; Iz 66,1-2 15 Ten, ktorý každému zvlášť stvárnil srdce, všíma si všetky ich skutky.33,15 Prís 5,21 16 Kráľa nezachráni veľké vojsko, hrdinu neoslobodí veľká sila.33,16 1Sam 17,50n 17 Kôň je klamná pomoc, nezachraňuje ani svojou veľkou silou.33,17 Ž 20,8; 147,10; Iz 31,1 18 Hospodinovo oko spočíva na tých, čo sa ho boja, na tých, čo očakávajú jeho milosť, 19 aby zachránil ich dušu pred smrťou a ich život v čase hladu.33,19 Ex 16,12n; 1Krľ 17,4.9-16; Jób 5,20; Ž 34,10; 37,19 20 Naša duša očakáva Hospodina, on je naša pomoc a náš štít.33,20 Gn 15,1; Ž 27,14 21 V ňom sa raduje naše srdce, lebo dúfame v jeho sväté meno.33,21 Jn 16,22 22 Hospodin, nech je tvoja milosť nad nami tak, ako ťa očakávame!33,22 Ž 31,7.8