Predchádzajúca kapitola

28. kapitola

Hospodin, volám k tebe!

1 Dávidov. Hospodin, volám k tebe! Skala moja, nemlč! Ak budeš mlčať, budem sa podobať tým, čo zostupujú do hrobu.
2 Počuj môj úpenlivý hlas, keď volám k tebe o pomoc a spínam ruky k tvojej veľsvätyni. 3 Nezaraď ma medzi bezbožníkov a páchateľov bezprávia. S blížnymi sa vľúdne zhovárajú, ale v srdci majú zlobu. 4 Nalož s nimi podľa ich skutkov, podľa ich zlých činov. Nalož s nimi podľa diela ich rúk, odplať im podľa ich zásluh. 5 Oni predsa nechápu skutky Hospodina ani dielo jeho rúk. Zničí ich a neobnoví. 6 Nech je zvelebený Hospodin, lebo vypočul moje úpenlivé volanie o pomoc. 7 Hospodin je moja sila a môj štít. Moje srdce mu dôveruje. Dostalo sa mi pomoci a srdce mi zaplesalo. Vďačne ho oslavujem piesňou. 8 Hospodin je sila svojho ľudu a útočisko spásy jeho pomazaného. 9 Spas ľud svoj! Požehnaj svoje dedičstvo! Buď mu pastierom naveky!