24. kapitola

Hospodinovi patrí zem

1 Dávidov žalm24,1 Rkp. + prvého dňa po sobote (LXX, Vg).. Hospodinovi patrí zem i to, čo ju napĺňa, svet i tí, čo ho obývajú.24,1 Ex 19,5; Dt 10,14; 1Kor 10,26
2 Veď on ho založil na moriach a upevnil na vodných prúdoch.24,2 Ž 104,5 3 Kto smie vystúpiť na vrch Hospodina? Kto sa smie postaviť na jeho svätom mieste?24,3 Ž 15,1 4 Ten, kto má ruky nevinné a srdce čisté; ten, kto sa neobracia k márnosti, ani falošne neprisahá. 5 Ten si odnesie požehnanie od Hospodina a ospravedlnenie od Boha svojej spásy.24,5 Iz 48,18 6 To je pokolenie tých, čo sa na neho vypytujú, čo vyhľadávajú, teba, Bože Jákobov.24,6 Ž 22,27; Iz 44,5— Sela — 7 Brány, zdvihnite hlavice! Prastaré vchody, zdvihnite sa, aby mohol vojsť Kráľ slávy!24,7 2Sam 6,12-19; Iz 40,3-4 8 Kto je ten Kráľ slávy? Hospodin, silný a mocný, Hospodin, vojnový hrdina. 9 Brány, zdvihnite hlavice! Prastaré vchody, zdvihnite sa, aby mohol vojsť Kráľ slávy! 10 Ktože je ten Kráľ slávy? Hospodin zástupov. On je ten Kráľ slávy!24,10 Iz 6,1.5— Sela —