Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

22. kapitola

Bože môj, Bože môj! Prečo si ma opustil?

1 Zbormajstrovi na nápev: „Jelenica rannej zory.“ Dávidov žalm.
2 Bože môj, Bože môj! Prečo si ma opustil? Ďaleko si od mojej spásy, ďaleko od môjho kriku.22,2 Mt 27,46; Mk 15,34 3 Bože môj, volám vo dne — neodpovedáš. Volám v noci — neviem sa utíšiť. 4 Ty, Svätý, tróniš nad chválami Izraela. 5 Naši otcovia dúfali v teba, dúfali, a ty si ich vyslobodzoval. 6 Volali k tebe, a boli zachránení. Dúfali v teba, a neboli zahanbení.22,6 Ž 25,2-3; 69,6-7; 107,6 7 Som ako červ, nie ako človek; ľuďom som na posmech, ba aj vlastní ma zavrhli.22,7 Jób 25,6; Iz 41,14 8 Všetci, čo ma vidia, posmievajú sa mi, uškŕňajú sa, pokyvujú hlavou:22,8-9 Múd 2,18-2022,8 Jób 16,10; Mt 27,39 9 „Spoľahol sa na Hospodina, mal by ho zachrániť. Nech ho vytrhne, veď má v ňom záľubu.“22,9 Mt 27,43 10 Veď ty si ma vytiahol z lona matky, na jej prsiach dával si mi nádej.22,10 Ž 71,6 11 Od svojho zrodu odkázaný som na teba, ty si môj Boh už od lona matky.22,11 Ž 31,15 12 Nebuď ďaleko odo mňa, blíži sa súženie a niet toho, kto by pomohol.22,12 Ž 35,22 13 Obkľúčilo ma mnoho býčkov, bášanské býky ma obstúpili. 14 Roztvorili tlamu proti mne ako dravý a revúci lev. 15 Som ako rozliata voda, uvoľnili sa mi všetky kosti. Moje srdce je ako vosk, roztopilo sa vo mne. 16 Hrdlo mi vyschlo ako črepiny, jazyk sa mi prilepil na podnebie, vrhol si ma do prachu smrti.22,16 Jn 19,28 17 Psy ma obkľúčili, zovrela ma tlupa zlosynov, prebodli mi ruky a nohy.22,17 Jn 20,25.27 18 Môžem si spočítať všetky kosti. Oni sa prizerajú, oči si pasú na mne. 19 Delia si moje rúcho, o môj odev losujú.22,19 Mt 27,35; Jn 19,24 20 Ty sa však nevzďaľuj, Hospodin, Sila moja, ponáhľaj sa mi na pomoc! 21 Zachráň mi pred mečom život, to jediné, čo mám, z moci psov. 22 Vytrhni ma z tlamy levovej, spred rohov byvolov! — A ty si ma vypočul.22,22 1Pt 5,8 23 Svojim bratom chcem ohlasovať tvoje meno, v zhromaždení ťa chcem chváliť.22,23 Tob 12,6; Jn 20,17; Heb 2,12 24 Vy, čo sa bojíte Hospodina, chváľte ho! Celé Jákobovo potomstvo, oslavujte ho! Celé Izraelovo potomstvo, majte pred ním bázeň! 25 Veď on neopovrhol biednym úbožiakom ani sa ho neštítil. Neodvrátil od neho svoju tvár; vypočul ho, keď volal o pomoc.22,25 Heb 5,7 26 Od teba pochádza môj chválospev vo veľkom zhromaždení. Pred bohabojnými splním svoje sľuby. 27 Pokorní sa dosýta najedia. Tí, čo hľadajú Hospodina, budú ho chváliť. „Nech navždy žijú vaše srdcia!“22,27 Ž 69,33; Iz 65,13 28 Všetky končiny zeme sa rozpomenú a vrátia sa k Hospodinovi. Všetky kmene národov budú sa ti klaňať.22,28 Ž 72,11; Iz 60,14 29 Hospodinovi patrí vláda, on panuje nad národmi. 30 Pred ním sa sklonia všetci mocní zeme, pred ním padnú všetci, čo zostupujú do prachu zeme, tí, čo si nemôžu zachovať život.22,30 Abd 16 31 Potomstvo mu bude slúžiť. O Pánovi bude rozprávať budúcim pokoleniam.22,31 Iz 53,10 32 Bude prichádzať a zvestovať jeho spravodlivosť budúcemu ľudu: „On to urobil.“
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk