Predchádzajúca kapitola

19. kapitola

Nebesia rozprávajú o Božej sláve

1 Zbormajstrovi. Dávidov žalm.
2 Nebesia rozprávajú o Božej sláve, obloha hlása dielo jeho rúk. 3 Deň dňu odovzdáva správu, noc noci zvestuje poznanie 4 bez reči, bez slov, nepočuť ich hlas. 5 Ich posolstvo znie po celej zemi a ich oznamy doletia až po končiny sveta. Postavil na nich slnku stan. 6 Ono vychádza ako ženích zo svojho príbytku, teší sa ako hrdina, čo beží do cieľa. 7 Na jednom kraji nebies vychádza, na druhom zapadá; nič sa neskryje pred jeho páľavou. 8 Hospodinov zákon je dokonalý, občerstvuje dušu. Hospodinovo rozhodnutie je spoľahlivé, neskúseného robí múdrym. 9 Hospodinove príkazy sú správne, srdce napĺňajú radosťou. Hospodinov príkaz je jasný, očiam dáva svetlo. 10 Bázeň pred Hospodinom je čistá, zostáva naveky; Hospodinove výroky sú pravdivé, všetky sú spravodlivé. 11 Vzácnejšie sú ako zlato, ako množstvo rýdzeho zlata; sladšie sú ako med, ako med z plástov. 12 Napomínajú aj tvojho služobníka; kto ich zachováva, má hojnú odmenu. 13 Kto si uvedomuje svoje poblúdenia? Zbav ma aj skrytých vín. 14 Ochráň svojho sluhu aj pred spupnými, aby ma neovládli. Potom budem bez úhony, zbavený veľkého hriechu. 15 Nech ti je príjemná reč mojich úst a úvahy môjho srdca pred tebou, Hospodin, moja Skala a môj Vykupiteľ!