Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

18. kapitola

Vrúcne ťa milujem18 2Sam 22

1 Zbormajstrovi. Od Hospodinovho služobníka Dávida, ktorý spieval túto pieseň Hospodinovi, keď ho vyslobodil z moci všetkých jeho nepriateľov i zo Šaulovej ruky.18,1 Ž 36,1; 144,10
2 Hovoril: „Vrúcne ťa milujem, Hospodin, moja sila!18,2 Ž 46,2 3 Hospodin je moja skala, moja pevnosť a môj vysloboditeľ; môj Boh je moje bralo, k nemu sa utiekam; môj štít, roh mojej spásy a môj hrad.18,3 Dt 32,18; Heb 2,13 4 Volám k Hospodinovi, ktorý je hoden chvály, budem zachránený pred svojimi nepriateľmi. 5 Zovreli ma putá smrti, prívaly záhuby ma vyľakali.18,5-7 Ž 116,3-4 6 Stiesnili ma putá podsvetia, nástrahy smrti šli mi v ústrety. 7 V úzkosti volám k Hospodinovi, kričím o pomoc k svojmu Bohu. Vo svojom chráme vypočuje môj hlas, moje výkriky preniknú k jeho sluchu. 8 Zem sa pohla a zatriasla, zachveli sa základy vrchov, pohli sa, lebo vzplanul hnevom. 9 Dym sa mu valil z nozdier, oheň z jeho úst pohlcoval, žeravé uhlíky blčali z neho.18,9 Ex 19,18; Ž 97,3; Heb 12,29 10 Naklonil nebesia a zostúpil a mrákavu mal pod nohami.18,10-17 Ž 144,5-7 11 Niesol sa na cherubovi a letel, vznášal sa na krídlach vetra.18,11 Ž 99,1 12 Zo tmy si spravil skrýšu, z temných vôd a hustých oblakov stan. 13 Pred jeho jasom hnali sa mračná, krupobitie i uhlie žeravé. 14 Hospodin zahrmel na nebesiach, Najvyšší vydal hlas, krupobitie i uhlie žeravé.18,14 Ž 29,3 15 Vystrelil svoje šípy a rozohnal ich, zmiatol ich množstvom bleskov. 16 Objavili sa riečiská a obnažili sa základy sveta, lebo si pohrozil, Hospodin, a zadul si rozhnevaným dychom. 17 Z výsosti vystrel ruku, uchopil ma a vytiahol z veľkej vody. 18 Zachránil ma pred mocným nepriateľom, pred tými, čo ma nenávidia, hoci boli silnejší než ja. 19 Vystúpili proti mne v deň môjho nešťastia, no Hospodin mi bol oporou. 20 Poskytol mi priestor, vytrhol ma, lebo si ma obľúbil. 21 Hospodin ma odmenil podľa mojej spravodlivosti, odplatil mi podľa čistoty mojich rúk,18,21 Jób 22,30 22 lebo som sa pridŕžal Hospodinových ciest, svojvoľne som sa neodvracal od svojho Boha. 23 Veď všetky jeho práva som mal na zreteli, od jeho ustanovení nedal som sa odvrátiť. 24 Bezúhonne som sa ho pridŕžal a chránil sa previnenia. 25 Hospodin mi odplatil podľa mojej spravodlivosti, podľa čistoty mojich rúk pred jeho očami. 26 Voči vernému si verný, voči šľachetnému šľachetný, 27 voči úprimnému úprimný, ale zvráteného prenecháš jeho zvrátenosti. 28 Ty predsa zachraňuješ utláčaný ľud, no oči povýšencov nútiš sklopiť.18,28 Lk 1,51-52 29 Hospodin, ty zapaľuješ moju sviecu. Môj Boh mi presvecuje temnotu.18,29 Ž 97,11; 112,4 30 S tebou iste prerazím nepriateľské šíky, so svojím Bohom preskočím aj múr. 31 Božia cesta je dokonalá, Hospodinova reč je osvedčená. On je štítom každému, kto sa k nemu utieka.18,31 Ž 12,7; 19,9 32 Veď kto je Boh okrem Hospodina? Kto je Skala, ak nie náš Boh?18,32 Iz 43,11; 44,6.8 33 Boh, ktorý ma opásal silou a vedie ma cestou dokonalosti, 34 dal mi nohy jeleňa a postavil ma na výšiny.18,34 Ž 22,1 35 Moje ruky vycvičil na boj, moje ramená sú ako napnutý bronzový luk. 36 Dal si mi štít svojej spásy, tvoja pravica bola mi oporou a tvoja blahosklonnosť ma zveľadila.18,36 Jób 22,29; Ž 71,21 37 Mojim krokom si cestu uvoľnil, nevytkli sa mi členky. 38 Budem prenasledovať svojich nepriateľov, dostihnem ich a nevrátim sa, kým ich celkom nezničím. 39 Zdrvím ich, už nevstanú. Padnú mi pod nohy.18,39 Ž 2,9 40 Opásal si ma bojovou silou, mojich odporcov si zohol podo mňa. 41 Daroval si mi šije nepriateľov, umlčím tých, čo ma nenávidia. 42 Budú kričať o pomoc, ale nik ich nezachráni, budú volať na Hospodina, no neodpovie.18,42 1Krľ 18,26-29; Jób 19,7; Ž 22,3; Prís 1,28 43 Ako vietor rozvieva prach, tak ich rozptýlim, pošliapem ich ako blato na ulici.18,43 Ž 83,11 44 Vyslobodíš ma zo vzbury ľudu, ustanovíš ma za hlavu národov. Bude mi slúžiť ľud, ktorý som nepoznal. 45 Poslúchnu ma na slovo, cudzinci sa mi budú zaliečať. 46 Cudzinci ochabnú a vytratia sa zo svojich bášt. 47 Nech žije Hospodin! Nech je požehnaná moja Skala! Nech je vyvýšený Boh, moja spása!18,47 Dt 32,40 48 Bože, dožičil si mi pomstu, podmanil si mi národy. 49 Môj Vysloboditeľ z rúk nepriateľov, dvíhaš ma nad mojich odporcov, vytrhávaš ma z moci násilníka. 50 Hospodin, preto ťa budem chváliť medzi národmi a ospevovať tvoje meno žalmami.18,50 Rim 15,9 51 Svojho kráľa veľkolepo zachraňuješ, prejavuješ priazeň svojmu pomazanému, Dávidovi a jeho potomstvu naveky.“18,51 2Sam 7,12-16; Ž 2,6
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk