Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

18. kapitola

Vrúcne ťa milujem18 2Sam 22

1 Zbormajstrovi. Od Hospodinovho služobníka Dávida, ktorý spieval túto pieseň Hospodinovi, keď ho vyslobodil z moci všetkých jeho nepriateľov i zo Šaulovej ruky.18,1 Ž 36,1; 144,10
2 Hovoril: „Vrúcne ťa milujem, Hospodin, moja sila!18,2 Ž 46,2 3 Hospodin je moja skala, moja pevnosť a môj vysloboditeľ; môj Boh je moje bralo, k nemu sa utiekam; môj štít, roh mojej spásy a môj hrad.18,3 Dt 32,18; Heb 2,13 4 Volám k Hospodinovi, ktorý je hoden chvály, budem zachránený pred svojimi nepriateľmi. 5 Zovreli ma putá smrti, prívaly záhuby ma vyľakali.18,5-7 Ž 116,3-4 6 Stiesnili ma putá podsvetia, nástrahy smrti šli mi v ústrety. 7 V úzkosti volám k Hospodinovi, kričím o pomoc k svojmu Bohu. Vo svojom chráme vypočuje môj hlas, moje výkriky preniknú k jeho sluchu. 8 Zem sa pohla a zatriasla, zachveli sa základy vrchov, pohli sa, lebo vzplanul hnevom. 9 Dym sa mu valil z nozdier, oheň z jeho úst pohlcoval, žeravé uhlíky blčali z neho.18,9 Ex 19,18; Ž 97,3; Heb 12,29 10 Naklonil nebesia a zostúpil a mrákavu mal pod nohami.18,10-17 Ž 144,5-7 11 Niesol sa na cherubovi a letel, vznášal sa na krídlach vetra.18,11 Ž 99,1 12 Zo tmy si spravil skrýšu, z temných vôd a hustých oblakov stan. 13 Pred jeho jasom hnali sa mračná, krupobitie i uhlie žeravé. 14 Hospodin zahrmel na nebesiach, Najvyšší vydal hlas, krupobitie i uhlie žeravé.18,14 Ž 29,3 15 Vystrelil svoje šípy a rozohnal ich, zmiatol ich množstvom bleskov. 16 Objavili sa riečiská a obnažili sa základy sveta, lebo si pohrozil, Hospodin, a zadul si rozhnevaným dychom. 17 Z výsosti vystrel ruku, uchopil ma a vytiahol z veľkej vody. 18 Zachránil ma pred mocným nepriateľom, pred tými, čo ma nenávidia, hoci boli silnejší než ja. 19 Vystúpili proti mne v deň môjho nešťastia, no Hospodin mi bol oporou. 20 Poskytol mi priestor, vytrhol ma, lebo si ma obľúbil. 21 Hospodin ma odmenil podľa mojej spravodlivosti, odplatil mi podľa čistoty mojich rúk,18,21 Jób 22,30 22 lebo som sa pridŕžal Hospodinových ciest, svojvoľne som sa neodvracal od svojho Boha. 23 Veď všetky jeho práva som mal na zreteli, od jeho ustanovení nedal som sa odvrátiť. 24 Bezúhonne som sa ho pridŕžal a chránil sa previnenia. 25 Hospodin mi odplatil podľa mojej spravodlivosti, podľa čistoty mojich rúk pred jeho očami. 26 Voči vernému si verný, voči šľachetnému šľachetný, 27 voči úprimnému úprimný, ale zvráteného prenecháš jeho zvrátenosti. 28 Ty predsa zachraňuješ utláčaný ľud, no oči povýšencov nútiš sklopiť.18,28 Lk 1,51-52 29 Hospodin, ty zapaľuješ moju sviecu. Môj Boh mi presvecuje temnotu.18,29 Ž 97,11; 112,4 30 S tebou iste prerazím nepriateľské šíky, so svojím Bohom preskočím aj múr. 31 Božia cesta je dokonalá, Hospodinova reč je osvedčená. On je štítom každému, kto sa k nemu utieka.18,31 Ž 12,7; 19,9 32 Veď kto je Boh okrem Hospodina? Kto je Skala, ak nie náš Boh?18,32 Iz 43,11; 44,6.8 33 Boh, ktorý ma opásal silou a vedie ma cestou dokonalosti, 34 dal mi nohy jeleňa a postavil ma na výšiny.18,34 Ž 22,1 35 Moje ruky vycvičil na boj, moje ramená sú ako napnutý bronzový luk. 36 Dal si mi štít svojej spásy, tvoja pravica bola mi oporou a tvoja blahosklonnosť ma zveľadila.18,36 Jób 22,29; Ž 71,21 37 Mojim krokom si cestu uvoľnil, nevytkli sa mi členky. 38 Budem prenasledovať svojich nepriateľov, dostihnem ich a nevrátim sa, kým ich celkom nezničím. 39 Zdrvím ich, už nevstanú. Padnú mi pod nohy.18,39 Ž 2,9 40 Opásal si ma bojovou silou, mojich odporcov si zohol podo mňa. 41 Daroval si mi šije nepriateľov, umlčím tých, čo ma nenávidia. 42 Budú kričať o pomoc, ale nik ich nezachráni, budú volať na Hospodina, no neodpovie.18,42 1Krľ 18,26-29; Jób 19,7; Ž 22,3; Prís 1,28 43 Ako vietor rozvieva prach, tak ich rozptýlim, pošliapem ich ako blato na ulici.18,43 Ž 83,11 44 Vyslobodíš ma zo vzbury ľudu, ustanovíš ma za hlavu národov. Bude mi slúžiť ľud, ktorý som nepoznal. 45 Poslúchnu ma na slovo, cudzinci sa mi budú zaliečať. 46 Cudzinci ochabnú a vytratia sa zo svojich bášt. 47 Nech žije Hospodin! Nech je požehnaná moja Skala! Nech je vyvýšený Boh, moja spása!18,47 Dt 32,40 48 Bože, dožičil si mi pomstu, podmanil si mi národy. 49 Môj Vysloboditeľ z rúk nepriateľov, dvíhaš ma nad mojich odporcov, vytrhávaš ma z moci násilníka. 50 Hospodin, preto ťa budem chváliť medzi národmi a ospevovať tvoje meno žalmami.18,50 Rim 15,9 51 Svojho kráľa veľkolepo zachraňuješ, prejavuješ priazeň svojmu pomazanému, Dávidovi a jeho potomstvu naveky.“18,51 2Sam 7,12-16; Ž 2,6